О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

гр. Сливен, 10.08.2015 год.

 

В      И   М   Е   Т   О      Н   А      Н   А   Р   О   Д   А

СЛИВЕНСКИЯТ  окръжен  съд,   гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:               

                                              

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ : МАРТИН САНДУЛОВ

                                                        ЧЛЕНОВЕ: ХРИСТИНА МАРЕВА

Мл. с. НИНА КОРИТАРОВА

 

като разгледа докладваното от  М. Сандулов  гр. д. N  390 по описа за 2015  год., за да се произнесе, съобрази следното:

   

       Производството е по реда на чл.274 и следващите от ГПК, във вр. чл.413 ал.2 от ГПК.

       Обжалвано е определение №1649/22.07.2015 г. по гр. № 2661/2015 г. на СлРС, с което е оставена без уважение молбата на Д.Д.О. *** за освобождаване от заплащане на държавна такса, като неоснователно. В частната жалба се твърди, че въпреки представените доказателства за имуществено състояние, семейно положение, трудови доходи, здравословно състояние, от които е било видно че са налице основанията на чл.83 ал. 2 от ГПК, съдът е счел, че липсват предпоставките за освобождаване на ищцата от внасяне на държавна такса. Излагат се съображения, че получаваното от ищцата трудово възнаграждение не е в голям размер, тъй като тя се грижи за отглеждането на две деца. Освен това бащата на децата не заплаща дължимата издръжка.  Представени били достатъчно доказателства, че ищцата не е в добро и адекватно здравословно състояние, провежда лечение, което е свързано с разноски.  Тя е самотна майка, поради което за нея е трудно да заплати държавната такса. Поради това се иска атакуваното определение да бъде отменено и да се постанови друго, с което жалбоподателката да бъде освободена от внасяне на д.т.

       Районният съд е приел, че ищцата работи и получава средномесечно трудово възнаграждение в размер на около 777.00лв. Освен това ищцата е заплатила адвокатско възнаграждение в размер на 500.00лв., а дължимата от нея д.т. по предявения иск е в размер на 200.00лв., поради което съдът е намерил, че тя е във възможностите на ищцата да заплати.

   Настоящият състав намира, че частната жалба  е неоснователна. Независимо от обстоятелството, че ищцата заплаща месечен наем в размер на 150.00лв. получаваното от нея възнаграждение е в такъв размер, което позволява заплащането на дължимата държавна такса. По въпроса "съставлява ли факта на получаване на трудово възнаграждение основание за отказ от освобождаване от заплащане на държавна такса, ако тя е значителна спрямо възнаграждението" съдебната практика  приема, че следва да се преценява размера на дължимата държавна такса, от която се иска освобождаване и размера на трудовото възнаграждение. В случая обаче размера на декларираното възнаграждение е 800 лв. и то надхвърля дължимата държавна такса от 200 лв. Няма изискване държавната такса да може да се плати с едно трудово възнаграждение. /Определение № 5 от 9.01.2014 г. на ВКС по ч. гр. д. № 7695/2013 г., I г. о/.

       Съгласно  чл.83 ал.2 , за да бъде освободено лице от внасяне на д.т. следва да са налице предпоставките свързани с доходите на лицето и на неговото семейство , имущественото състояние, което се удостоверява с декларация, семейното положение, здравословното състояние, трудовата заетост, възрастта и други констатирани обстоятелства.

       В случая е несъмнено, че жалбоподателката разполага с възможност да заплати дължимата д.т. по предявеният от нея иск, като при евентуалната основателност на този иск направените от нея разноски в производството ще й бъдат присъдени.

   Ръководен от изложените съображения, съдът

                          

                           О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

   ОСТАВЯ без уважение частната жалба на Д.Д.О. чрез процесуален представител адв. Е.М. против определение № 1649/22.07.2015 г. по гр. д. № 2662/2015 г. на СлРС, като неоснователна.

 

   Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                       

 

                                               ЧЛЕНОВЕ: