О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N 493

 

гр. Сливен, 04.08.2015 г.

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание в състав:                

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                              НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:                                                          МАРТИН САНДУЛОВ                                                                                                                                           

                                                                 мл. с. САВА ШИШЕНКОВ

като разгледа докладваното от  Надежда Янакиева въззивно ч. гр. д.  N 392 по описа за 2015  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Поизводството е образувано по частна жалба против определение, с което е върната поради неотстраняване на нередовностите в срок частна жалба срещу определение за прекратяване на производство, и се движи по реда на 274 и сл. от ГПК.

Частната жалбоподателка обжалва определението, като заявява, че то е незаконосъобразно и неправилно. Твърди, че не е изпълнила указанията на съда във връзка със своевременното подаване на частната жалба против прекратителното определение, тъй като тя е била депозирана изцяло в рамките на законовия срок, поради което липсват причини за нейното връщане.

Настоящият състав намира частната жалба за допустима и основателна, поради което следва да я уважи.

СлРС е постановил определение, държано в о.с.з. на 24.04.2015г., с което е прекратил производството по делото поради оттегляне на молбата, като е уведомил страните, че определението подлежи на обжалване с частна жалба пред СлОС в едноседмичен срок, считано от датата на заседанието, тъй като в с.з. са присъствали лично както молителката, така и ответникът по молбата. Молителката е подала частна жалба против това определение, входирана в деловодството на СлРС на 04.05.2015г., но съдът я е оставил без движение, като е счел, че тя е просрочена, освен ако не е подадена по пощата на по-ранна дата, за което е дал указания на частната жалбоподателка да представи в 1 седмичен срок писмени доказателства. Уведомлението й е връчено на 14.05.15г. и тъй като такива доказателства не са представени, СлРС е държал атакуваното с настоящата частна жалба определение от 14.07.15г., с което е върнал частната жалба против прекратителното определение поради неотстраняване в срок на нередовностите.

В действителност частната жалба от 04.05.2015г. не е подадена след изтичане на законоустановения срок за обжалване на определението за прекратяване на производството. Той е започнал да тече на 25.04.2015г., последният ден – 02.05.2015г. е неработен, поради което, съгласно правилата на ГПК, се счита, че срокът изтича в края на първия следващ работен ден – 04.05.2015г. Именно на тази дата е входирана частната жалба, поради което е напълно без значение, дали тя е подадена на ръка в деловодството или е изпратена по поща или куриер. При всички положения срокът е спазен, поради което не е имало такава нередовност, посочена от съда, която частната жалбоподателка да е била длъжна да изпълни.

Връщането на частната жалба е необосновано и неправилно, поради което определението следва да бъде отменено, а делото следва да се върне на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия чрез администриране на частната жалба.

Ръководен от гореизложеното, съдът

 

 

                                        О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И:

 

 

ОТМЕНЯ определение № 10747 от 14.07.2015г. по гр.д. № 1181/15г. на СлРС, с което е върната, поради неотстраняване в срок на нередовностите, частната жалба с вх.№ 8131/04.05.2015г., подадена от Ю.Л.Г. против протоколно определение от 24.04.2015г. по гр.д. № 1181/15г. на СлРС за прекратяванена производството по делото, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

ВРЪЩА гр.д. № 1181/15г. на СлРС на РАЙОНЕН СЪД – СЛИВЕН за продължаване на процесуалните действия.

 

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                           ЧЛЕНОВЕ: