ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

03.09.2015 г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение ……в закрито   заседание на трети септември

през две хиляди и петнадесета година в състав:

Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

Членове: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

Мл. с. НИНА КОРИТАРОВА

при секретаря……………………………….…..и с участието на прокурора…………..…………..………..…………..изслуша докладваното от ………..…Снежана Бакалова………….………..…ч.гр..дело № 395 описа за 2015 година, за да се произнесе съобрази:

            Производството намира правното си основание в чл. 274 от ГПК.

            Образувано е по жалбата на Д.С.Д. против разпореждане № 10920/17.07.2015 г. по гр.д. № 2165/2015 г. на СлРС. Моли да бъде отменено постановеното разпореждане, като твърди, че бил учуден защо районния съдия му иска скица и оценка със съответната държавна такса, цена на иска и е дал срок от една седмица за това. Счита, че това не е необходимо, тъй като няма връзка с неговата къща и с искането за нанесени щети от неговия съсед. Моли да бъде разрешен справедливо спора или да му се върнат документите.

            Жалбата е допустима, подадена от лице, имащо правен интерес от обжалване, подадена е в срок, а разгледана по съществото си е неоснователна.

            Д.С.Д. е подал до Административен съд – Сливен искова молба, с която е поискал да бъде задължен Ж.М. да извърши строителни дейности, с които да коригира покрива на къщата си, съгласно указанията на ДНСК и да заплати направените разходи за ремонтни работи, причинени от него със съответната лихва. Административен съд – Сливен, след като е преценил, че се касае за исково производство, е прекратил делото пред себе си и изпратил същото по компетентност на СлРС. Сливенски районен съд, с разпореждане от 10.06.2015 г., е оставил без движение исковата молба, като е дал указание на ищеца да отстрани нейните нередовности, като посочи трите имена и адрес за призоваване на ответника, посочи цена на иска, съобразно данъчната оценка на имота, представи данъчна оценка, внесе държавна такса в размер на 1% от данъчната оценка, посочи цена на иска за причинени имуществени вреди и внесе държавна такса 4% върху цената на този иск, изложи подробни фактически твърдения относно извършените нарушения от страна на ответника – в какво се изразяват и как пречат на ищеца да упражнява правото си на собственост, да изложи фактически твърдения относно това какви вреди са причинени на имота, в какво се изразяват, какъв ремонт е бил извършен и на каква стойност, да представи препис от доказателствата и исковата молба за връчване на ответника и след изправянето на всички нередовности, да впише исковата молба. Разпореждането е съобщено на жалбоподателя на 17.06.2015 г. На 25.06.2015 г. жалбоподателят е подал молба, с която е поискал да му бъде върнато гр.д. № 2165/15 г., защото не е в състояние да изпълни толкова много предписания за толкова кратък срок. Районният съдия е указал на ищеца да уточни дали се отказва от иска си или иска продължаване на дадения срок за отстраняване на нередовностите. В дадения едноседмичен срок ищецът е депозирал нова молба, с която е поискал да му се предостави гр.д. № 2165/2015 г., заведено от него във връзка със съседска общност, за преработка. Съдът е отказал да му върне делото, за което е уведомен на 24.07.2015 г. С атакуваното разпореждане от 17.07.2015 г. СлРС е констатирал, че не са отстрани указаните нередовности на исковата молба, нито е постъпила молба за продължаване на срока, поради което на основание чл. 123 ал.3 от ГПК е разпоредил да се върне исковата молба на подателя й и прекратил производството по гр.д. № 2165/2015 г. на СлРС.

            Разпореждането е законосъобразно. Подадената молба от жалбоподателя не отговаря на изискванията на чл. 127 и чл. 128 от ГПК за редовно предявяване на иск. Същата правилно е оставена без движение, като е указано на подателя й да отстрани в срок нередовностите – няма посочен ответник, адрес за призоваване, не са представени преписи от молбата и доказателствата за връчване, липсва конкретизиране на искането отправено да съда. Подателят на молбата не е поискал удължаване на срока за отстраняване на нередовностите, въпреки, че СлРС е направил необходимото да му укаже това. В дадения срок не са отстранени, поради което правилно и законосъобразно молбата е върната.

В частната си жалба,  жалбоподателят твърди, че според него РС му е поискал неща, които не е следвало да представи. За образуването на исково производство законодателят е предвидил определени изисквания за редовност на молбата, която поставя началото на исковото производство, които са необходими за да се очертаят както страните по спора, така и предмета на самия спор. В настоящия случай жалбоподателят не е изложил релевантните си фактически твърдения за да може съдът да определи предмета на спора, да определи правната квалификация на спорното право и във връзка с това да укаже на същия как да определи цената на исковете, които е предявил и дължимата държавна такса. По въпроса за определянето на цената на иска, дължимата държавна такса и вписването на исковата молба съдебната практика не е еднозначна, но ищецът не е предприел никакви действия по отстраняване на нередовностите и след като липсва дори индивидуализиран ответник, адрес за призоваването му, преписи и конкретизирано искане производството не може да започне.

С оглед изложеното намира постановеното разпореждане за законосъобразно и следва да остави без уважение подадената частна жалба.

Ръководен от изложените съображения

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на Д.С.Д. *** против разпореждане № 10920/17.07.2015 г. по гр.д. № 2165/15 г. на Сливенския районен съд, с което е върната исковата молба и прекратено производството.

 

        Определението на съда подлежи на обжалване с частна касационна жалба пред ВКС в едноседмичен срок от връчването му на жалбоподателя.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: