О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

гр.Сливен, 11.09.2015г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

          Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на единадесети септември през две хиляди и петнадесета година в състав:

 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:    МАРТИН САНДУЛОВ

                                                              ЧЛЕНОВЕ: СТЕФКА МИХАЙЛОВА

мл.с. САВА ШИШЕНКОВ

 

като разгледа докладваното от съдия Ст. Михайлова въззивно частно гражданско дело №410 по описа за 2015 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

            Производството е по реда на чл. 423 от ГПК.

            Образувано е по възражение /нар. молба/, подадено от „Строителство и механизация“ ООД, гр.Нова Загора – длъжник по заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК, издадена по ч.гр.д.№9/2014г. по описа на РС – Нова Загора.

Във възражението си длъжникът посочва, че издадената против него заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК по ч.гр.д.№9/2014г. на НЗРС не му е връчена надлежно, поради което бил лишен от възможността да оспори вземането. Посочва, че същата е изпратена от ЧСИ с куриерска пратка с обратна разписка, на която е отбелязано, че е приета от лицето М.Д. на 19.05.2015г. Посочва, че от обратната разписка не е ясно какво е съдържала пратката и дали това е било покана за доброволно изпълнение и заповед за незабавно изпълнение. Освен това посочва, че тази пратка не е връчена на негов служител, тъй като дружеството няма служител с име М.Д., като представя в тази връзка удостоверение за вписаните трудови договори и пълномощно на лице, което следва да получава кореспонденцията в офиса. Посочва, че на адреса на управление на дружеството имало няколко офиса в различни входове и вероятно куриерът е предал пратката на техен служител, но не и на такъв на дружеството. Заповед за изпълнение не била връчвана на дружеството, като за претенцията на кредитора е узнал от Определение №194 по делото на НЗРС, връчено на негов пълномощник на 27.05.2015г. и поради това подава настоящото възражение на 10.06.2015г. Дружеството длъжник моли съда да приеме възражението срещу издадената заповед за изпълнение, поради ненадлежното й връчване, вследствие на което той е бил лишен от възможността да оспори вземането.

Препис от възражението е връчен редовно на другата страна – кредитора „Хета Асет Резолюшън Ауто България“ ООД, гр.София с предходно наименование „Хипо Алпе-Адриа-Аутолизинг“ ООД, който в законоустановения срок не е депозирал отговор.

            След преценка на приложените доказателства, съдът прие следното от фактическа страна:

Производството по ч.гр.д.№9/2014г. по описа на РС – Нова Загора е образувано по реда на чл. 417 от ГПК по заявление на „Хипо Алпе-Адриа-Аутолизинг“ ООД с ново наименование „Хета Асет Резолюшън Ауто България“ ООД, гр.София срещу длъжника „Строителство и механизация“ ООД, гр.Нова Загора със седалище и адрес на управление: гр.Н. З.а, ул.“Ц. С.“ *, вх.*, партер. Въз основа на заявлението е издадена Заповед №15 от 10.01.2014г. за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 от ГПК, с която е разпоредено длъжника „Строителство и механизация“ ООД, гр.Нова Загора и Б.Г.Б. да заплатят солидарно в полза на заявителя сумата от 4452,06 евро, ведно със законната лихва от 04.12.2013г. до окончателното й изплащане и разноски по делото в размер на 575,37лв. Издаден е изпълнителен лист.

Въз основа на молба и изпълнителния лист е образувано изп. дело №20158410400747 по описа на ЧСИ Н.М., рег.№841 с район на действие СГС. ЧСИ Н.М. е изпратил до длъжника „Строителство и механизация“ ООД, гр.Нова Загора покана за доброволно изпълнение, ведно със заповед за изпълнение и изпълнителен лист на 12.05.2015г. чрез куриерска фирма с обратна разписка. На приложената към поканата за доброволно изпълнение обратна разписка е отразен получателя „Строителство и механизация“ ООД, гр.Нова Загора, подателя на пратката – ЧСИ Н.М. без отбелязване какво съдържа пратката. За получател на обратната разписка е записано името на М.Д. – служител и дата на получаване 19.05.2015г. На самата разписка на гърба на ПДИ не е отразено нищо относно връчването.

На 27.05.2015г. на „Строителство и механизация“ ООД, гр.Нова Загора е връчено съобщение от НЗРС, ведно с Определение №194/25.05.2015г. по ч.гр.д.№9/2014г., с което е спряно принудителното изпълнение по образувано изп. дело №20158410400747 по описа на ЧСИ Н.М. по отношение на другия длъжник Б.Г.Б., прието е неговото възражение и са дадени указания на кредитора за предявяване на ПУИ относно вземането по отношение на длъжника Б..

На 10.06.2015г. длъжникът „Строителство и механизация“ ООД, гр.Нова Загора подава до НЗРС възражение по чл.415 от ГПК, което не е прието от съда като подадено след срока. Неприемането на възражението е съобщено на длъжника на 05.08.2015г. и на 10.08.2015г. „Строителство и механизация“ ООД, гр.Нова Загора подава настоящата молба за приемане на възражението, поради нередовно връчване на заповедта за изпълнение.

            Към молбата си /възражението/ длъжникът е приложил пълномощно, с което е упълномощил Катя Енчева Петрова да извършва действия на управление на дружеството, в т.ч. да получава и подава всякакви документи отнасящи се до дружеството, както и удостоверение за декларирани данни, изд. на 04.08.2015г. от ТД на НАП – Бургас, съдържащо справка за актуалното състояние на всички действащи трудови договори, от която е видно сключен такъв само с лицето М.А.М..

            Въз основа на така приетото от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

            Възражението е подадено от надлежна страна, имаща правен интерес и в законово определения срок, поради което е допустимо.

            Разгледано по същество, възражението е основателно и като такова следва да се приеме от въззивния съд.

             Предвид така установеното от фактическа страна, се налага извода, че заповедта за изпълнение не е връчена надлежно на длъжника „Строителство и механизация“ ООД, гр.Нова Загора. Ненадлежното връчване по смисъла на чл.423, ал.1, т.1 от ГПК е свързано с нарушаване на процесуалните правила на чл.37 и сл. от ГПК за връчване на съдебни книжа.

            По делото се установи, че ПДИ, ведно със заповедта за изпълнение по чл.417 от ГПК е изпратено от ЧСИ М. до длъжника чрез куриерска фирма с обратна разписка, като на самата обратна разписка от една страна не е изрично отразено какво съдържа пратката, поради което не може да удостовери, че с нея е връчена въпросната заповед за изпълнение. От друга страна за получател, обратната разписка е подписана от лицето М.Д., която видно от представените с възражението документи не е нито надлежно упълномощен представител на дружеството длъжник, нито негов работник, респ. служител.  Следователно е налице нарушение на изискването на чл.50, ал.3 от ГПК за връчване на служител или работник на търговското дружество, какъвто не се установи да е лицето, получило обратната пратката от ЧСИ М..

С оглед на това съдът приема, че е налице нередовно връчване на заповедта за изпълнение по чл.417 от ГПК от страна на съдебния изпълнител, поради което длъжникът „Строителство и механизация“ ООД, гр.Нова Загора е бил лишен от възможност да оспори вземането по реда на чл.414 от ГПК, поради ненадлежно връчване на заповедта за изпълнение.

Съобразно изложеното, настоящият съдебен състав приема, че е осъществен фактическият състав на чл. 423, ал.1, т.1 от ГПК, поради което на основание чл. 423, ал.3 и ал.4 от ГПК възражението следва да бъде прието, изпълнението да бъде спряно и делото да се върне на районния съд за продължаване на заповедното производство с указания по чл. 415, ал. 1 от ГПК.

Ръководен от изложеното и на основание чл. 423, ал.3 и ал.4 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА възражение, подадено от длъжника „Строителство и механизация“ ООД, ЕИК 160132356, със седалище и адрес на управление: гр.Н. З., ул.“Ц. С.“ №*, бл.*, вх.*, представлявано от С. Д. Н. срещу Заповед №15 от 10.01.2014г. за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 от ГПК, издадена по ч.гр. д. №9/2014г. по описа на Новозагорски районен съд.

 

СПИРА изпълнението на Заповед №15 от 10.01.2014г. за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 от ГПК, издадена по ч.гр. д. №9/2014г. по описа на Новозагорски районен съд по отношение на длъжника „Строителство и механизация“ ООД, гр.Нова Загора.

 

ВРЪЩА делото на Новозагорски районен съд за продължаване на заповедното производство с указания по чл. 415, ал. 1 от ГПК към заявителя.

 

 

Определението е окончателно.

 

 

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                          

 

 

                                                                      ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                            2.