О П Р ЕД Е Л Е Н И Е №

Гр.Сливен, 25.09.2015г

 

 

     СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на  двадесет и пети септември, през двехиляди и петнадесети година, в състав:

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:СНЕЖАНА БАКАЛОВА

                                                          ЧЛЕНОВЕ: ХРИСТИНА МАРЕВА

                                                                                   ВАНЯ АНГЕЛОВА

  като разгледа докладваното от съдия В.Ангелова в.ч.гр.дело № 419 по описа за 2015г, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

       Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.

       Образувано е по частна  жалба на П.М.П. ***  срещу определение от 18.08.2015г с което е прекратено производството по гр.дело  № 2019/2015 по описа на  СлРС, поради неотстраняване  в  срок  нередовностите на исковата молба.

       Жалбоподателят твърди, че производството по гр.дело №2019/2015 на СлРС било оставено без движение за представяне на удостоверение от община Сливен. Тъй като срокът за това бил недостатъчен, съдът му увеличил срока със седем дни. С жалбата представя  удостоверения за постоянен и настоящ арес на ответницата, като твърди, че поради неуредици в общината не получил своевременно документа. Това успял да направи след намесата на защитника си. Счита, че неотстраняването на недостатъцитге на исковата молба в срок не се дължи на негово виновно поведение, а вече е заплатил д.т. за образуване на делото в прекомерно висок за него размер.

      Моли съда да отмени обжалваното определение и върне делото на СлРС за продължаване на процесуалните действия.

      В срока за отговор не е постъпил такъв  от насрещната страна по жалбата.

      Съдът, след като взе предвид становищата на страните и се запозна с доказателствата по делото,  намира за установеното следното:

      Първоинстанционният съд е бил сезиран с искова молба, подадена от  П.М.  П. *** против А.С. ***,  по която е било  образувано гр.дело № № 2019/2015 по описа на СлРС.

      С разпореждане от 17.06.2015г  съдията-докладчик е оставил производството  по делото без движение с указания за ищеца в едноседмичен срок от съобщаването да представи справка за постоянен и настоящ адрес на ответницата  А.С.С., тъй като същата не е била намерена на посочения в исковата молба адрес.

      Указанията са били съобщени лично на ищеца на 19.06.2015г, който с молба от 22.06.2015г е поискал от съда да му бъде издадено съдебно удостоверение, по силата на което да се снабди с друго такова от община –Сливен за постоянен и настоящ адрес на ответницата.

       Получил е удостоверението от деловодоството на СлРС на 25.06.2015г. 

       С втора молба от 26.06.2015г е поискал  да му бъде удължен срока за  отстраняване нередовностите на исковата молба.

       С определение на съдията - докладчик от 29.06.2015г, молбата му е била уважена, а срокът за отстраняване нередовността на исковата молба - продължен до 03.07.2015г.

       С определение от 18.08.2015г съдът е прекратил производството по делото поради неотстраняване в срок нередовностите на исковата молба,  приемайки, че срокът за отстраняването е изтекъл на 03.07.2015г     

      Указанията на съда са изпълнени с подаване на частната жалба, предмет на настоящото производтво, към която са приложени две удостоверения – за постоянен и настоящ адрес на ответницата, издадени от община-Сливен на 26.06.2015г. 

       Въз основа на така установените факти, съдът достигна до следните правни изводи:

      Частната жалба е  подадена в срок, от надлежна страна и срещу подрежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

      Разгледана по същество- е неоснователна, по следните съображения:

      Правилно първостепенният съд е констатирал в мотивите на обжалваното определение, че ищецът не е отстранил в срок недостатъците на исковата молба, поради което,  на основание чл. 129 ал.3 от ГПК е прекратил производството по делото.  Този срок е бил продължен от съда до 03.07.2015г, в който срок ищецът не е представил удостоверение за постоянен и настоящ адрес на ответницата.

      Видно от приложените към частната жалба две удостоверения за постоянен и настоящ адрес на ответницата, те са били издадени от община-Сливен на 26.06.2015г, т.е. преди да изтече продължения от съда срок.  Тази констатация прави неверни твърденията в жалбата, че поради неуредици с общината ищецът на успял да се снабди навреме с двете удостоверения. След като са били издадени на 26.06.2015г, ищецът  е имал възможност лично или чрез своя пълномощник да ги получи от общината и представи по делото до 03.07.2015г. От друга страна, в жалбата не се изтъква някаква непреодолима пречка, поради която не е успял да се снабди с удостоверенията в промеждутъка от време от 26.06.2015г до 03.07.2015г. Във втория случай е могъл отново да поиска продължаване на срока за отстраняване нередовностите на исковата молба.

     Неизпълнението в срок на указанията на съда има за последица прекратяване производството по делото на основание чл. 129 ал.3  ГПК, за което ищецът е бил предупреден от съда още с първото разпореждане от 17.06.2015г, връчено му на 19.06.2015г.

     Като е приложил  неблагоприятната за страната  разпоредба на чл. 129 ал.3 от ГПК,  първоинстанционният  съд е  постановил правилен и законосъобразен акт, който следва да бъде потвърден.

     Мотивиран от гореизложеното, Сливенският  Окръжен  Съд   

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

      ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ  частната жалба на  П.М.П. ***1, с  ЕГН -********** против определение от 18.08.2015г, с което поради неотстраняване в срок нередовностите на исковата молба, е прекратено  производството  по гр.дело № 2019/2015г по описа на СлРС.

        Определението   е  окончателно и не подлежи  на обжалване.

 

 

               

              ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                      ЧЛЕНОВЕ: