О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

 

гр. Сливен, 09.09.2015 г.

 

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание в състав:                

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                              НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:                                                          МАРТИН САНДУЛОВ                                                                                                                                           

                                                                          мл. с. САВА ШИШЕНКОВ

като разгледа докладваното от  Надежда Янакиева въззивно ч. гр. д.  N 428 по описа за 2015  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Поизводството е образувано по частна жалба против определение, с което е прекратено производство като недопустимо и се движи по реда на чл. 274 и  сл. от ГПК.

В нея частната жалбоподателка заявява, че определението е незаконосъобразно и иска то да бъде отменено. Твърди, че преди с.з. адвокатът й предложил по молба на адвоката на другата страна, да сключат споразумение, за да не плаща глоба ответникът, а те не били постигали извънсъдебно споразумение. Заявява, че ако е знаела последиците, не би се съгласила, не й били разяснени последиците от оттеглянето на молбата й и на 27.04.15г. научила от адвоката си, че отпадала ограничителната заповед. В с.з. била заявила, че не е съгласна с твърденията на ответната страна, че не е упражнявано домашно насилие над нея, което не било посочено в протокола. Поради изложеното иска отмяна на определението и връщане на делото за продължаване на производството от РС-Сливен.

Насрещната страна не е подала в срок писмен отговор.

Настоящият състав намира частната жалба за допустима, но неоснователна, поради което следва да я отхвърли.

Производството пред СлРС по гр.д. № 1181/15г. на СлРС е било образувано на 07.04.15г. по молба на частната жалбоподателка на осн. чл. 8 т. 1 от ЗДН. С определение от същата дата съдът е постановил издаване на заповед за защита от домашно насилие и е било насрочено о.с.з. за 24.04.15г. На проведеното съдебно заседание са присъствали лично двете страни процесуалните им представители по пълномощие – адвокати. Пълномощникът на молителката е направил изявление за оттегляне на молбата, пълномощникът на ответника по молбата е изразил съгласие за прекратяване на производството. Съдът е дал възможност на молителката да направи изявление лично и тя също е заявила еднозначно желание за оттегляне на молбата, и като се е съобразил с изразената от страните воля, съдът е прекратил производството на основание чл. 232 ал. 1 от ГПК. По искане на молителката е проведено и производство за поправка на протокола в частта, касаеща нейно изявление, че не е съгласна с твърденията на ответника, че не е упражнявал насилие над нея, което не било отразено в протокола от о.с.з. на 24.04.15г. С определение от 14.07.15г. РС е оставил молбата за поправка без уважение.

С настоящата частна жалба се атакува прекратителното определение, като въззивният съд счита, че не са налице основания за отмяната му. Изявлението за оттегляне на молбата е надлежно направено в първото съдебно заседание, както от процесуалния представител на молителката, така и лично от нея. Волята й е ясно и еднозначно изразена и е формирана след направеното от пълномощника на насрещната страна искане за прекратяване на производството поради оттегляне на молбата, поради което съдът не може да приеме, че молителката не е била наясно с последиците от това процесуално действие. Вътрешните съображения, мотивирали я да оттегли молбата си и евентуалното им изменение в по-късен момент, не ефектират върху валидността на изявлението. Ирелевантно в това отношение е и това дали в изявлението й се е съдържала или не фразата, за която е отказана поправката на протокола, тъй като тя не се конфронтира с волята за оттегляне на молбата и не й противоречи. Така прекратяването на производството е в отговор на извършени от легитимираната да стори това страна по предвидения ред процесуални действия пред съда, годни да предизвикат този резултат.

Ето защо частната жалба е неоснователна и не следва да се уважава.

Ръководен от гореизложеното, съдът

 

 

                                        О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И:

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частна жалба вх.№8131/04.05.2015г. против определение за прекратяванена производството по гр.д. № 1181815г. на СлРс за оттегляне на молбата, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

ПОТВЪРЖДАВА протоколно определение, държано в о.с.з. на 24.04.2015г. по гр.д. № 1181/15г. на СлРС като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

 

 

 

Определението подлежи на касационно обжалване с частна жалба пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му.

 

                                                 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                           ЧЛЕНОВЕ: