ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 2

гр. Сливен, 04.01.2016г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД гражданско отделение, в закрито заседание на четвърти януари през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТИНА МАРЕВА,

 

като се запозна с докладваното гр.д. № 432 по описа на съда за 2015г., за да се произнесе съобрази следното:

В извършената на основание чл. 129, ал. 1 от ГПК проверка съдът е констатирал, че нередовности по смисъла на чл. 127, ал. 1 и чл. 128 ГПК.

Във връзка с това са дадени изрични указания за отстраняване на нередовностите в едноседмичен срок, както и последиците от неизпълнението им. Съобщението е било връчено на ищеца съгласно чл. 41 ал. 2 ГПК съгласно разпореждане от 29.09.2015г., но до момента указанията не са изпълнени

Водим от гореизложеното, на основание чл. 129 ал. 3 и ал. 4 във вр. с чл. 128, т. 2 ГПК съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 432 по описа за 2015г. на ОС -Сливен поради неизпълнение на указанията за изложение на обстоятелствата, на които се основават предявените права и за представяне на преписи от молбите и приложенията за връчване на насрещната страна.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му пред Апелативен съд - гр. Бургас!

 

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: