О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  

 

гр.Сливен, 18.09.2015г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

            Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на осемнадесети септември през две хиляди и петнадесета година в състав:

                                   

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:    МАРТИН САНДУЛОВ                                                            ЧЛЕНОВЕ: СТЕФКА МИХАЙЛОВА

Мл.с. НИНА КОРИТАРОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Стефка Михайлова въззивно ч.гр.д.№443 по описа на съда за 2015г., за да се произнесе съобрази следното:

 

            Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 274 и сл. от ГПК.

          Образувано е по частна жалба, подадена  от ЕТ „Жосин – С.С.“*** против Определение №1767 от 14.08.2015г. на Сливенски районен съд, постановено по гр.д.№2402/2015г. по описа на същия съд, с което е оставена без уважение като неоснователна молбата на от ЕТ „Жосин – С.С.“*** за замяна на обезпечителна мярка „Запор върху банкови сметки в „Прокредит Банк“ със „Запор върху товарен автомобил марка „Камаз 551“ с рег.№СН2708ВВ“.

            Жалбоподателят намира атакуваното определение за неправилно и незаконосъобразно. Посочва, че наложената от районния съд обезпечителна мярка не съответства на защитаваното право, тъй като запорът върху пет банкови сметки блокира нормалната му дейност като търговец. Посочва, че разполага с достатъчно движимо имущество, с което може да гарантира правата на ищеца при евентуално позитивно за него решение. Счита, че предлаганата като замяна мярка не уврежда интересите на ищеца, тъй като застрахователната стойност на предлаганото като обезпечение МПС е 7000лв., значително надвишаваща исковата претенция. Поради това моли съда да отмени атакуваното определение и да постанови ново, с което допусне исканата замяна на обезпечителната мярка.

            По делото е постъпило становище по частната жалба от другата страна – ищеца, в чиято полза е допуснато обезпечението „Счетинфо“ ООД, гр.Варна, който моли съда да остави жалбата без уважение. Посочва, че законодателството е дало възможност на ответника да замени обезпечителната мярка и без съгласието на другата страна в случай, че бъдат внесени по сметка на съда пари, които да обезпечат предявената претенция. Молителят можел да се възползва от тази възможност. Посочва, че неговият иск е паричен, а не за доставка на товарни автомобили, като предлаганите МПС са активи, чиято актуална пазарна стойност не е сигурна, нито техническото им състояние.

            След преценка на приложените доказателства, съдът прие следното от фактическа страна:

            Районен съд – гр.Сливен е сезиран с предявен от „Счетинфо“ ООД, гр.Варна против ЕТ „Жосин – С.С.“*** иск за заплащане на сумата от 5000лв., представляваща възнаграждение за извършени счетоводни услуги по неформален договор за абонаментно обслужване с правно основание чл.79 от ЗЗД, вр. с чл.286 и сл. от ТЗ.  

            По искане направено с исковата молба, СлРС с Определение №1457/29.06.2015г. по гр.д.№2402/2015г. е допуснал обезпечение на предявения иск чрез налагане на обезпечителна мярка „Запор“ до размер на сумата 5000лв.върху следните банкови сметки на ЕТ „Жосин – С.С.“***: „Прокредит Банк“ АД, „Сибанк“ АД, „Банка ДСК“ ЕАД, „ПИБ“ АД и „Уникредит Булбанк“ АД.

            Въз основа на нова молба на ищеца, с Определение №1497/03.07.2015г. по гр.д.№2402/2015г. е допуснал обезпечение на предявения иск и чред налагане на още една обезпечителна мярка „Запор“ на лек автомобил „Ситроен Берлинго“ с рег.№СН8351АК“.

            С молба от 29.07.2015г. ответникът ЕТ „Жосин – С.С.“*** е поискал замяна на наложената обезпечителна мярка „запор“ върху банковите сметки в „Прокредит Банк“ АД със „Запор“ на товарен автомобил м.“Камаз 551“ с рег.№СН2708ВВ със застрахователна стойност 7000лв. и година на производство 1985г.

            С обжалваното определение СлРС е оставил без уважение исканата замяна на обезпечителната мярка. Определението е съобщено на ответника на 24.08.2015г. Частната жалба против същото е подадена на 27.08.2015г.

            Въз основа на така приетото от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

            Частната жалба е подадена от надлежна страна, имаща правен интерес от обжалването и в законово определения срок, поради което е допустима.      Разгледана по същество е неоснователна и като такава следва да се остави без уважение.

            В случая е налице искане за замяна на наложена обезпечителна мярка по допуснато с влязло в сила обезпечение на предявен иск, като са приложими разпоредбите на чл.398 от ГПК. Именно поради това, следва да се отбележи, че възраженията на жалбоподателя относно неадекватността на наложената обезпечителна мярка спрямо обезпечителната нужда са преклудирани.

            На следващо място самото искане за замяна на обезпечителната мярка е неоснователно. Двете мерки са различни по вид и степен на обезпеченост. Безспорно най-адекватната на предявения паричен иск мярка е запора на банкови сметки, каквато е и наложена. Запора върху каквито и да са движими вещи, в т.ч. и МПС, не дава в достатъчна и пълна степен нужното  обезпечение на парично вземане, тъй като ликвидността на двата вида вещи – пари и МПС е напълно различна. Застрахователната стойност на предлаганото МПС няма общо с реалната пазарна стойност на същото /неустановена от ответника/ и ликвидността му, възможността за бърза продажба и събиране на евентуално присъденото вземане, т.к. е обусловено от техническото състояние на автомобила, пазарната конюнктура и др.под.

            Освен това, както правилно е посочил районният съд в атакуваното определение, при паричен иск, какъвто е настоящия, съгласно разпоредбата на чл.398, ал.2 от ГПК ответникът разполага с възможност за замяна на допуснатото обезпечение без съгласието на другата страна при учредяване на залог в пари или в ценни книжа, съгласно чл.180 и 181 от ЗЗД. От тази възможност ответникът не се е възползвал, а предлаганата за замяна мярка, според настоящия състав не е съответна на първоначалната, чиято замяна се иска по изложените съображения.

            Поради това исканата замяна на обезпечението е неоснователна и правилно не е уважена от първоинстанционния съд.

Тъй като крайните правни изводи на двете инстанции съвпадат, то атакуваното определение следва да бъде потвърдено.           

            Ръководен от гореизложеното и на основание чл. 278, ал.2 от ГПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

           

            ПОТВЪРЖДАВА Определение №1767 от 14.08.2015г., постановено по гр.д.№2402/2015г. на Сливенски районен съд, като ПРАВИЛНО  и  ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

            Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                              ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                   2.