О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

 

гр. Сливен, 01.10.2015 год.

 

В      И   М   Е   Т   О      Н   А      Н   А   Р   О   Д   А

СЛИВЕНСКИЯТ  окръжен  съд,  гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:               

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:  МАРТИН САНДУЛОВ

Мл.с. САВА ШИШЕНКОВ

 

                         

като разгледа докладваното от  М. Сандулов въззивно ч. гр. д. N 457 по описа за 2015  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

       Постъпила е частна жалба от „Агро фриго” ООД, представлявана от П.Н.С. със седалище и адрес на управление гр. Н. З., кв. „И.” № *-* против определение на новозагорския районен съд постановено по гр.д. № 434/2015 г., с което е отказано допускане на обезпечение на предявения иск.

       В частната жалба се твърди, че неправилно съдът е приел, че се касае за частичен иск и интересът е само в рамките на 1000 лева., които са част от целия иск в размер на 25 000 лв. Съдът обаче не се е съобразил, че по всяко време на делото и още в първото заседание ищецът ще направи увеличение на иска си до пълния размер. Неправилно съдът е приел, че вземането при ЧСИ е за много голяма сума, а претенцията по това дело е за много по-малка и не се съобразява с обстоятелството, че това е бил единствения имот на длъжника, а съдебния изпълнител прави разпределение на сумите съобразно правилата на ГПК, поради което ако не бъде спряно изпълнителното производство, то жалбоподателят не би могъл да участва в разпределението. Неправилно съдът е приел, че иска не е подкрепен с убедителни писмени доказателства, като се излагат съображения за това. Неправилни са и съображенията на съда свързани с обстоятелството, че сделката, с която длъжникът е придобил този имот е недействителна,като звършена след вписана възбрана. Твърди се, че без допускате н а исканото обезпечение за жалбоподателя ще бъде невъзможно да се удовлетвори при евентуално положително за него решение и се иска отмяна на определението и вместо него постановяване на ново, с което да бъде допуснато исканото обезпечение чрез спиране на изпълнителното производство.

       С определение №293/16.09.2015 г. Новозагорският районен съд е оставил без уважение искането на ищеца по делото за допускане на обезпечение на предявения срещу „Мари Ет дизайн” ЕООД чрез налагане на обезпечителна мярка, спиране на изпълнението по изпълнително дело № 20148040400942 от 2014 г. на ЧСИ Д. Н. *** действие Окръжен съд – Бургас. Съдът е изложил съображения, че предявеният осъдителен иск не е подкрепен с убедителни писмени доказателства, които да обосновават извод за вероятна основателност. На следващо място съдът е намерил, че предложената обезпечителна мярка е неподходяща и несъответна на обезпечителната мярка, тъй като собствеността на процесния имот срещу който е насочено принудителното изпълнение е прехвърлена на ответника след наложени преди това възбрани поради което и разпоредителната сделка с него се явява непротивопоставима на взискателите по изпълнителното дело. Освен това началната цена на имота, срещу който е насочено изпълнението е 413 625 лв., а цената на предявения частичен иск е 1000 лв. и това сочи, че обезпечителната мярка несъответства на обезпечителната нужда. И на последно място не са представени доказателства, които да сочат, че ответника не притежава друго имущество или средства, чрез които да бъде удовлетворен кредитора по гражданското дело.

       Настоящия състав намира, че жалбата е неоснователна.

       На първо място, наистина на са налице убедителни писмени доказателства, относно основателността на претенцията. Липсват каквито и да е доказателства, че длъжникът не разполага с друго имущество, чрез което жалбоподателят би могъл да се удовлетвори с оглед размера на заявената от него претенция. Поисканата обезпечителна мярка в никакъв случай не е подходяща и чрез нея жалбоподателят, като ищец, на практика цели свръхобезпеченост на своето вземане. Освен това, взискателите по изпълнителното дело, чието спиране се иска, видно от представените по делото писмени доказателства, се явяват привилигировани кредитори чиито вземания са големи като размер и спирането на изпълнителното дело би довело до тежко увреждане на техните интереси. Поради това като е стигнал до законосъобразния и правилен извод, че в случая поисканата обезпечителна мярка се явява неподходяща районният съд е постановил напълно обоснован и законосъобразен акт, а подадената срещу него частна жалба се явява изцяло неоснователна.

 

Ръководен от изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на „Агро фриго” ООД, представлявана от П.Н.С. със седалище и адрес на управление гр. Н. З., кв. „И.” № *-* против определение на новозагорския районен съд постановено по гр.д. № 434/2015 г., с което е отказано допускане на обезпечение на предявения иск.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                       

 

                                               ЧЛЕНОВЕ: