О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

гр. Сливен, 09.10.2015 г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на девети октомври две хиляди и петнадесета година в състав:               

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:                                                          МАРТИН САНДУЛОВ                                                                                                                                            

                                                                                    мл. с. САВА ШИШЕНКОВ

като разгледа докладваното от  младши съдия Сава Шишенков в.ч.гр. д.   460 по описа за 2015  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е образувано по подадено от В.С. Ш. чрез процесуалния й представител адв. Ж.Д.Д., АК – Хасково възражение против Заповед за изпълнение № 213/04.02.2009 година, издадена по частно гражданско дело № 369 по описа за 2015 година на РС Сливен.

Във възражението са наведени твърдения досежно липсата на надлежно връчване на заповедта за изпълнение. Жалбоподателят- длъжник в изпълнителното производство – посочва, че на известието за доставяне с № ИД PS8800 001111515 на пощенска станция гр. Твърдица е поставен само подпис, но не са означени качеството на получилото известието лице и качеството на доставилото известието лице. Поради тези съображения намира, че връчването е нередовно, респективно, че срокът за подаване на възражение по чл. 414 и по чл. 423 ГПК не е започнал да тече и те са подадени в срок.

Наред с това са изложени обстоятелства за получаване само на покана за доброволно изпълнение, но не и за Заповед за изпълнение. Въз основа на това във възражението се формира извод, че не са започнали да текат сроковете по чл. 414 и чл. 423 ГПК.

Постъпил е отговор от „Обединена българска банка” АД, ЕИК 000694959 чрез пълномощника адв. П.Г., САК. В него са наведени твърдения за пропускане на срока за подаване на възражение. Релевирано е, че поканата за доброволно изпълнение е връчена на 12.06.2009 година на посочения в договора адрес. Формирано е заключение за стабилизиране на заповедта за незабавно изпълнение и за приложимост на производството по чл. 423 ГПК в случай, че са налице твърдените факти и обстоятелства.

След като се запозна с делото и с релевираните от жалбоподателя основания, съдът намира жалбата за недопустима по следните съображения:

Възражение/наименовано молба/ с вх. № 11886/23.06.2015 година е подадено от процесуално легитимирано лице – В.С. Ш., която е длъжник по ч. гр. д. 369 по описа за 2009 година на Районен Съд – Сливен. До съда са наведени съображения за нередовност на връчването на покана за доброволно изпълнение поради полагането само на подпис на обратната разписка, без да бъде означено качеството на лицето – получател на пощенската пратка. Съгласно чл. 34, ал. 1, т. 4 от Закона за пощенските услуги „препоръката” е допълнителна услуга към универсалните пощенски услуги, а по смисъла на параграф 1, т. 10 от ДР на същия закон „препоръка” е пощенска услуга, представляваща договорено осигуряване срещу рискове от загубване, кражба и повреда, за което на подателя се издава документ за приемане на пощенска пратка, и по негово искане – и известие за доставянето й на получателя.  Установеното за удостоверяване получаването на препоръчаната пратка чрез известие за доставяне /т.н. обратна разписка/ е скрепено с императивни изисквания за връчване на същата, които са регламентирани в Наредба № 4 за пощенските съобщения, които на основание параграф 99 ПЗР ЗИД ЗПУ е запазила действието си след отмяна на Закона за съобщенията. Съгласно чл. 57 от тази Наредба, препоръчаните пратки се доставят на получателя на посочения адрес или в п.т.т. срещу подпис в служебната разносна книга. Предвид тези изисквания, препоръчаното писмо с известие за доставяне следва да бъде връчено срещу подпис по един от регламентираните способи. Съгласно чл. 58, ал. 3 от Наредбата при връчване на пратките получателят удостоверява самоличността си, а пълномощниците представят и съответно пълномощно, поради което следва да се приеме, че подписът върху обратната разписка принадлежи на надлежен получател. Посочването на качеството на лицето не е изискване, което законодателят е предвидил за редовността на връчването на обратна разписка. Затова и настоящият състав намира, че наведените във възражението доводи на страната не могат да бъдат споделени. Поради това и съдът намира, че поканата за доброволно изпълнение е връчена на страната на 12.06.2009 година.

Касателно твърденията за получаване на покана за доброволно изпълнение и изпълнителен лист, но не и на Заповед за изъплнение, настоящият състав не споделя изложеното от страната. По делото е приложена покана за доброволно изпълнение до В. Ш., в която е посочено прилагането на изпълнителен лист и на подлежащия на принудително изпълнение акт. Поканата е съставена по предвидения образец –приложение - по чл. 3 от Наредба № 7 от 22 февруари 2008 година за утвърждаване на образците на книжа, свързани с връчването по Гражданския процесуален кодекс, в нея са отразени данните по процесното изпълнително дело и е подписана от ЧСИ Г.. Предвид гореизложеното съдът намира изложените от страната възражения за неоснователни.

Воден от горното, настоящият състав намира, че заповедта за изпълнение е редовно връчена на длъжника В. Ш. на 12.06.2009 година и молбата й от 23.06.2015 година е подадена след предвидения по чл. 423 ГПК едномесечен срок, поради което се явява процесуално недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане.

Ръководен от гореизложеното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Молба с вх.№ 11886/23.06.2015 г. на В.С. Ш. против Заповед за изпълнение № 213 от 04.02.2009 година по ч. гр.дело № 369/2009 г. на Районен съд – Сливен като  НЕДОПУСТИМА.

 

Определението подлежи на обжалване пред Бургаски апелативен съд в едноседмичен срок от съобщаването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

2.