РАЗПОРЕЖДАНЕ

Гр. Сливен, 14.10.2015г.

Сливенски окръжен съд, гр.отд. в разпоредително заседание на четиринадесети октомври през две хиляди и петнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТИНА МАРЕВА,

 

Като се запозна с докладваното т.д. № 98 по описа на съда за 2015г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по искова молба от името на Вяра Ангелова Хаджиева чрез пълномощник – адв. Мл. Д. от СлАК, с която са предявени против ЗК „ОЛИМПИК – клон България“ КЧТ иск с правно основание по чл. 226, ал. 1 КЗ в размер на 26 000 лв. и с правно основание по чл. 86, ал. 1 ЗЗД относно законната лихва за забава.

Държавната такса дължима по делото за така предявения иск е 1040 лв., във връзка с което се твърди, че ищцата не разполага с достатъчно средства, за да я заплати.

Иска се съдът да признае, че ответницата не разполага с достатъчно средства да заплати дължимата по делото държавна такса, както и други разноски, но в подкрепа на това не са посочени никакви обстоятелства и е представена единствено декларация, в която включително не е заявено изрично, какво е имущественото състояние на ищцата, както и какъв е източника на средства, с които осигурява издръжката си.

Декларацията по чл. 83, ал. 2, т. 2 ГПК може да се отнася само до имущественото състояние, като относно останалите обстоятелства, като семейно състояние, източници на доходи, доходи на членове на семейството и домакинството на ищцата следва да са посочени изрично и подкрепени със съответните доказателства.

Водим от гореизложеното съдът:

 

РАЗПОРЕДИ:

 

ДА СЕ СЪОБЩИ на ищцата, че в едноседмичен срок от съобщаването следва да представи документ за заплащане на държавна такса в размер на 1 040 лв. по смета на ОС – Сливен или да посочи ясно и недвусмислено, какъв е източника на доходи, с които осигурява издръжката си, да посочи имената на съпруга си, както и източниците на неговите доходи и притежава ли същия имущество; да посочи дали е безработна и съответно регистрирана ли е в БТ, получава ли и какви социални помощи и във връзка с посочените обстоятелства представи удостоверения от съответните институции; да посочи изрично дали притежава влогове, налични парични средства или друго имущество; чия собственост е жилището, което обитава, заплаща ли наем и какъв е източника на средства, чия собственост е МПС, в което се е намирала при възникване на посоченото ПТП и пр., като в декларацията по чл. 83, ал. 2, т. 2 ГПК – относно имущественото състояние следва недвусмислено – скрепено със знание за наказателната отговорност по чл. 313 НК, да се заявят отрицателно обстоятелства имащи значение за преценката относно възможността на ищцата да заплати държавна такса и разноски, като зачертаването на съответните полета ще се цени от съда като отказ за заявяване на обстоятелствата!

 

ПРЕДУПРЕЖДАВА че при неизпълнение на основание чл. 129, ал. 3 и ал. 4 от ГПК, производството по делото ще бъде прекратено.

 

Разпореждането не подлежи на обжалване.

 

Окръжен съдия: