О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

гр. Сливен, 06.10.2015 год.

В      И   М   Е   Т   О      Н   А      Н   А   Р   О   Д   А

СЛИВЕНСКИЯТ  окръжен  съд,   гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:          

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ : МАРТИН САНДУЛОВ

ЧЛЕНОВЕ: СТЕФКА М.

                       Мл.с. НИНА КОРИТАРОВА

като разгледа докладваното от  М. Сандулов  гр. д. N  472 по описа за 2015  год., за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е по частна жалба подадена от процесуален представител по пълномощие адв. Г.М., като пълномощник на ищците по гр.д. № 4961/2013 г. на СлРС против определение от 14.08.2015 г. по същото гражданско дело, с което е прекратено производството. В жалбата се сочи, че определението на съда е неправилно и незаконосъобразно. Представени са документи удостоверяващи правото на собственост за четиримата ответници и с представянето на тези документи е внесена яснота по отношение на пасивната им процесуална легитимация. Така са изпълнени всички указания на съда, като са представени исканите документи в срок, вписана е исковата и допълнителна искова молба. Така по всички въпроси касаещи процеса, е внесена яснота, като са уточнени ищците по делото и ответниците. Последните са конституирани според данните за собствеността от имотния регистър и са представени доказателства относно правото им на собственост.  Поради това се иска да бъде отменено определението и делото да бъде върнато на районния съд с указание да продължи съдопроизводствените действия.

Не е постъпил отговор на тази частна жалба.

Настоящият състав намира следното:

С определение държано в закрито заседание на 14.08.2015 г.  районният съд е прекратил като недопустимо производството по гр.д. № 4861/2013 г. на СлРС.  В мотивите си  съдът е приел, че са ангажирани доказателства за правото на собственост на ответниците, но от тях не може да се направи извод, че те са съсобственици на ПИ, който понастоящем се индивидуализира с идентификатор 67338.5572, нито пък можело да се направи извод че всички съсобственици на този имот вземат участие като ответници, тъй като това не можело да се установи от представените доказателства. Неясен остава въпроса и какво се случва с ответника П.Г.И., тъй като той е конституиран с факта на подаване на исковата молба, а след това в допълнителната искова молба не фигурира. Така съдът е приел, че достатъчно пъти е давал указания за отстраняване на нередовностите, но ищците не са ги отстранили поради което е прекратил производството.

Настоящият състав намира този извод на съда за незаконосъобразен.  Безспорно е  от представените доказателства, че ищците са посочили надлежните ответници по спора, което се установява както от  писмените доказателства, така и от извадката от кадастралния регистър. Няма неяснота по отношение на пасивната процесуална легитимация на тези ответници. Неуточнен остава въпросът единствено по отношение на ответника П.Г.И., който не е посочен в допълнителната искова молба. Това обаче е задължавало съда да укаже на ищеца да уточни дали поддържа претенцията си или не спрямо този ответник, което не е било сторено. Фактът, че е възможно ищците да са посочили и ответници, които не притежават квоти от правото на собственост не означава, че производството спрямо тях следва да бъде прекратено, а евентуално при произнасянето си по съществото на спора съдът следва да прецени основателността на претенцията спрямо тях. Така настоящият състав намира, че постановеното определение е незаконосъобразно, което налага то да бъде отменено и делото да бъде върнато на районния съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Ръководен от изложените съображения съдът

                          

                           О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОТМЕНЯ  определение от 14.08(.2015 г. по гр. д. 4861/2013 г. на СлРС , с което е прекратено като недопустимо производството по гражданското дело.

ВРЪЩА  делото на Сливенския районен съд за продължаване на съдопроизводствените действия във връзка с подадената искова молба и допълнителна такава.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                       

 

                                               ЧЛЕНОВЕ: