О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  

гр.Сливен, 09.10.2015г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

            Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на девети октомври през две хиляди и петнадесета година в състав:

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:     МАРТИН САНДУЛОВ

                                                            ЧЛЕНОВЕ:   СТЕФКА МИХАЙЛОВА

Мл.с. НИНА КОРИТАРОВА

като разгледа докладваното от съдия Стефка Михайлова въззивно ч.гр.д.№476 по описа на съда за 2015г., за да се произнесе съобрази следното:

 

            Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 274 и сл. от ГПК, във вр. с чл.407 от ГПК.

          Образувано е по частна жалба, подадена от НХГ „Димитър Добрович“, гр.Сливен чрез пълномощника адв.Е.Х. против Разпореждане на Сливенски районен съд, постановено по гр.д.№6181/2011г. по описа на същия съд за служебно издаване на изпълнителен лист в полза на СлРС против жалбоподателя за заплащане на 110лв. - държавна такса, 169,28лв. - съразмерна част от разноски за вещи лица, направени от бюджетните средства на съда и 5лв. за служебно издаване на изп. лист.

            Жалбоподателят твърди, че изпълнителният лист е неправилно издаден, тъй като решението на СлРС от 21.01.2013г. по гр.д.№6181/2011г., с което е бил осъден да заплати посочените суми, е отменено от въззивната инстанция с влязло в сила решение в уважителните му части, включително и в частта относно разноските, като вместо него е постановено ново, с което исковете против него са отхвърлени и са присъдени разноски само на него. Счита, че след като въззивният съд е записал изрично, че отменя първоинстанционното решение в частта за разноските е имал предвид всички разноски, включени в него, независимо дали става въпрос за такива на страните или от бюджета на съда. Посочва, че след получаване на изп. лист е подал нарочна молба до СлРС за изискването му, поради неправилното издаване, но съда с р.з. от 16.09.2015г. е отказал с мотива, че осъдителния диспозитив в тази му част не е отменен от въззивната инстанция. Жалбоподателят намира за неправилен този извод на районния съд и моли въззивната инстанция да отмени разпореждането за издаване на изп. лист и това от 16.09.2015г., с което не е уважено искането му и вместо него да уважи искането от 15.09.2015г.

            Въззивният съд установи следното от фактическа страна:

            С Решение №750/21.01.2013г. по  гр.д. № 6181/2011г. Сливенски районен съд е признал за незаконосъобразно уволнението на Е.П.К., извършено със Заповед №РД-08-10 от 24.08.2011г. на Директора на НХГ „Димитър Добрович“, гр.Сливен и е отменил заповедта; възстановил е Е.П.К. на заеманата преди уволнението длъжност; осъдил е НХГ „Димитър Добрович“ да заплати на ищцата Е.К.  сумата от 467,54лв. – обезщетение за оставане без работа вследствие уволнението, като иска по чл.344, ал.1, т.3 от КТ до пълния му претендиран размер от 4032лв. е отхвърлен като неоснователен; присъдени са на страните по съразмерност разноски и НХГ „Димитър Добрович“ е осъдена да заплати на осн. чл.78, ал.6 от ГПК държавна такса върху трите иска в размер на 110лв., съразмерна част от сумите, заплатени от бюджетните средства за възнаграждения за вещи лица в размер на 162,28лв. и 5лв. в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

            С Решение №89/08.04.2013г. по възз.гр.д.№138/2013г. СлОС е отменил първоинстанционното решение по гр.д.№6181/2011г. на СлРС в частта, с която на основание чл.344, ал.1, т.1 от КТ е признато за незаконосъобразно уволнението на Е.П.К., извършено със Заповед №РД-08-10 от 24.08.2011г. на Директора на НХГ „Димитър Добрович“, гр.Сливен и е отменена заповедта; в частта, с която е възстановена Е.П.К. на заеманата преди уволнението длъжност; в частта, с която на основание чл.344, ал.1, т.3, вр. с чл.225 от КТ е осъдена НХГ „Димитър Добрович“ да заплати на Е.П.К.  сумата от 467,54лв. – обезщетение за оставане без работа вследствие уволнението, както и в частта за разноските и вместо него е постановено ново, с което са отхвърлени като неоснователни предявените от Е.П.К. против  НХГ „Димитър Добрович“, гр.Сливен искове за признаване на уволнението, извършено със Заповед №РД-08-10 от 24.08.2011г. на Директора на НХГ „Димитър Добрович“ за незаконно и за неговата отмяна, за възстановяване на заеманата преди уволнението длъжност и за заплащане на обезщетение за оставане без работа  поради уволнението в размер на 467,54лв. С въззивното решение е потвърдено първоинстанционното решение само в отхвърлителната част относно иска по чл.344, ал.1, т.3, вр. с чл.225 от КТ. С решението си СлОС е присъдил на НХГ „Димитър Добрович“, гр.Сливен разноски за двете инстанции в размер на 480лв.

            С Определение №276/25.02.2014г. по гр.д.№4597/2013г. ВКС на РБ не е допуснал до касационно обжалване Решение №89/08.04.2013г. по възз.гр.д.№138/2013г. СлОС.

            На 12.02.2015г. СлРС е издал служебно изпълнителен лист по гр.д.№6181/2011г. по описа на СлРС против НХГ „Димитър Добрович“, гр.Сливен за заплащане в полза на съда на следните суми: 110лв. - държавна такса върху трите иска, 162,28лв. -  съразмерна част от сумите, заплатени от бюджетните средства за възнаграждения за вещи лица и 5лв. за служебно издаване на изпълнителен лист. Съдията-докладчик е направил на 12.02.2015г. надлежно отбелязване за издадения изп. лист върху Решение №750/21.01.2013г. по  гр.д. № 6181/2011г. на СлРС.

            На 15.09.2015г. по делото е постъпила молба от НХГ „Димитър Добрович“ чрез пълномощника адв.Х., която посочва, че гимназията е получила издадения в полза на СлРС изпълнителен лист, но счита същия за неправилно издаден, тъй като решението на СлРС в частта относно разноските е отменено от СлОС и моли съда да изиска изпълнителния лист.

            С разпореждане от 16.09.2015г. районният съд е указал на НХГ „Димитър Добрович“, че изпълнителният лист е издаден тъй катоосъдителния диспозитив в тази му част не е отменен от въззивната инстанция. Разпореждането е съобщено на НХГ „Димитър Добрович“ чрез пълномощника  адв.Х. на 17.09.2015г. Частната жалба е подадена на 23.09.2015г.

            Въз основа на така приетото от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

            Частната жалба е подадена от надлежна страна, имаща правен интерес от обжалването и в законово определения срок, поради което е допустима.      Разгледана по същество, същата е основателна и като такава следва да се уважи.

            Съгласно разпоредбата на чл. 404, т.1, предл. първо от ГПК подлежат на принудително изпълнение влезлите в сила решения и определения на съдилищата.

            В случая, решението на СлРС в частта относно присъдената в полза на съда на основание чл.78, ал.6 от ГПК държавна такса и разноски за вещи лица е изрично отменено от въззивната инстанция с влязло в сила Решение №89/08.04.2013г. по възз.гр.д.№138/2013г. на СлОС. Изрично СлОС в отменителния си диспозитив е посочил, че отменя първоинстанционното решение и в частта за разноските. Това безспорно и ясно означава, че е отменено присъждането на разноски, както по отношение на двете страни /присъдени по съразмерност от СлРС/, така и разноските в полза на съда – държавна такса и разноски за вещи лица. С отмяната на този осъдителен диспозитив, липсва годно изпълнително основание и като е издал изпълнителен лист за тези суми след отмяната на това осъждане, районният съд е действал незаконосъобразно.

С оглед изложеното, разпореждането за издаване на изпълнителен лист в полза на СлРС за държавна такса и разноски за вещи лица, следва да се отмени и издадения изпълнителен лист от 12.02.2015г. – да се обезсили.

Ръководен от гореизложеното и на основание чл. 278, ал.2 от ГПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

           

            ОТМЕНЯ Разпореждане от 12.02.2015г. по гр.д.№6181/2011г. по описа на Сливенски районен съд, с което е разпоредено служебно издаване на изпълнителен лист в полза на СлРС за заплащане от страна на НХГ „Димитър Добрович“, гр.Сливен на следните суми: 110лв. - държавна такса върху трите иска, 162,28лв. -  съразмерна част от сумите, заплатени от бюджетните средства за възнаграждения за вещи лица и 5лв. за служебно издаване на изпълнителен лист, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

ОБЕЗСИЛВА изпълнителен лист, издаден на 12.02.2015г. по гр.д.№6181/2011г. по описа на Сливенски районен съд, с който НХГ „Димитър Добрович“, гр.Сливен е осъдена да заплати на държавата в полза на Сливенски районен съд следните суми: 110лв. - държавна такса върху трите иска, 162,28лв. -  съразмерна част от сумите, заплатени от бюджетните средства за възнаграждения за вещи лица и 5лв. за служебно издаване на изпълнителен лист.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

               ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                              ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                  2.