ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

20.10.2015 г.

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение ……в закрито   заседание на двадесети октомври

през две хиляди и петнадесета година в състав:

Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

Членове: ХРИСТИНА МАРЕВА

ВАНЯ АНГЕЛОВА

при секретаря……………………………….…..и с участието на .прокурора…………..…………..………..…………..изслуша докладваното от ………..…Снежана Бакалова………….………..…ч.гр..дело № 488 описа за 2015 година, за да се произнесе съобрази:

            Постъпила е частна жалба от „УниКредит Булбанк“ АД срещу Определение № 1891/07.09.2015г. по ч.гр.д.№ 1791/15 по описа на СлРС.  Твърди че с посоченото определение е спряно производството по изпълнително дело № 20152230400801 по описа на ДСИ при СлРС, със страни – взискател  „УниКредит Булбанк“ АД и длъжник – Р.П.Д.. Твърди че не са налице законите предпоставки за спиране на изпълнението, тъй като не са представени убедителни писмени доказателства че длъжника на дължи сумата по изпълнителния лист. Твърди че изпълнителния лист срещу Р.П.Д. е издаден в качеството й на  солидарен длъжник по договора за кредит, а не в качеството й на наследник на починалия длъжник, поради което е без значение факта че тя се е отказала от наследството на Д.С.Д.. Моли съда да отмени атакуваното определение, като незаконосъобразно.

            Жалбата е допустима, подадена в срок, от лице имащо право на обжалване. Разгледана по съществото си същата е основателна.

Заявителят „УниКредит Булбанк“ АД е подал до СлРС заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение по чл. 417 от ГПК  срещу Р.П.Д.. В заявлението е посочено че между „УниКредит Булбанк“ АД и Д.С.Д. е бил сключен договор за кредит  от 29.02.2008г. за сумата 23 000 евро. Солидарни длъжници по същото задължение са и Р.П.Д., „Спесар-ком“ ООД, „ Маротон Димитрови и сие“ СД и ЕТ „Сасис – Д.Д.“.  Изброените дружества и ЕТ не са пререгистрирани в ТР. Поради неплащане на дължимите вноски по договора, задължението е станало предсрочно изискуемо на 27.03.2015г. Кредитополучателя Д.Д. е починал на 30.03.2011г.

Искането за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист е насочено срещу солидарния длъжник  Р.П.Д. за сумата 15 673,44 евро главница; 3 113,78 евро лихви, законна лихва и разноски. Издадена е заповед от 20.05.2015г. и изпълнителен лист.

Въз основа на тях е образувано изпълнително дело № 20152230400801 по описа на ДСИ при СлРС.

С молба от 02.09.2015г., длъжника Р.П.Д. е поискала спирането на изпълнителното производство, като е завяла че не дължи посочената сума. Посочила е че се отказала от наследството на Д.С.Д. с молба от 12.02.2015г. по ч.гр.д.№ 509/15 по описа на СлРС, поради което не е солидарен длъжник по договора за кредит и не дължи сумите по изпълнителния лист. Представила е удостоверение от СлРС, че отказът е вписан.

С обжалваното определение СлРС е приел че е налице основание за спиране на изпълнението, тъй като длъжника е ангажирал доказателства във връзка с направеното възражение за недължимост на сумите – удостоверение за отказ от наследството на Д.Д., а договора за кредит е бил сключен между „УниКредит Булбанк“ АД и Д.С.Д.. Производството по изпълнителното дело е спряно.

Не са налице условията на чл. 420 от ГПК за спиране на принудителното изпълнение на заповедта. Представеното удостоверение от СлРС, за вписването на отказа от наследството на Д.С.Д., не може да бъде преценено като такова доказателство. Заповедта за незабавно изпълнение и изпълнителния лист са издадени срещу Р.П.Д., в качеството й на солидарен длъжник по договора за кредит, а не срещу нея в качеството й на наследник на Д.С.Д.. Въпреки че се е отказала от наследството на починалия, Р.П.Д. е поела задължението на собствено основание, солидарно с длъжника Д.С.Д., а не са представени убедителни писмени доказателства, че тя не дължи сумата по издадената заповед.

Ръководен от изложеното, съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

                       

                     ОТМЕНЯ Определение № 1891/07.09.2015г. по ч.гр.д.№ 1791/15 по описа на СлРС, с което на основание чл. 420 ал.1 пр. второ от ГПК е спряно производството по изпълнително дело № 20152230400801 по описа на ДСИ при СлРС, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:

                     ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Р.П.Д., ЕГН ********** по чл. 420 ал.1 пр. второ от ГПК за спиране на производството по изпълнително дело № 20152230400801 по описа на ДСИ при СлРС, като НЕОСНОВАТЕЛНО.

         Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ: