О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

 

гр. Сливен, 23.10.2015 г.

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание в състав:                

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                              НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:                                                          МАРТИН САНДУЛОВ                                                                                                                                           

                                                                              СТЕФКА МИХАЙЛОВА

като разгледа докладваното от  Надежда Янакиева въззивно ч. гр. д.  N 501 по описа за 2015  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Поизводството е образувано по частна жалба против разпореждане, с което е върната поради неотстраняване в срок на нередовности, касаещи довнасяне на държавна такса и представяне на платежен документ, въззивна жалба срещу първоинстанцинно решение и се движи по реда на 274 и сл. от ГПК.

Частната жалбоподателка обжалва определението, като заявява, че то е незаконосъобразно и неправилно. Твърди, че в дадения от съда срок е довнесла държавна такса от 100 лв. по сметка на СлОС и прилага платежно нареждане от 01.10.2015г. Поради това моли атакуваното разпореждане да бъде отменено и делото да бъде върнато на НзРС за продължанате на съдопроизводствените действия.

Настоящият състав намира частната жалба за допустима – отговаряща на изискванията на чл. 275 ал. 2 от ГПК, подадена в  законовия срок от процесуално легитимирано лице, разполагащо с правен интерес от обжалването, чрез постановилия атакувания акт районен съд.

Разгледана по същество същата е неоснователна и не следва да се уважава.

НзРС е постановил решение по гр.д. № 189/15г. по описа си, което е атакувано от частната жалбоподателка с въззивна жалба, подадена на  24.09.15г. Към жалбата е приложена вносна бележка за внесена по см. на СлОС д.т. в размер на 25 лв. При проверката на редовността й първоинстанционният съд е констатирал, че дължимата д.т. е в размер на 125 лв. и с разпореждане от 25.09.15г. е оставил без движение въззивната жалба, като е указал на въззивницата да довнесе д.т. в размер на още 100 лв. по см. на СлОС и да представи в деловодството на НзРС платежен документ в едноседмичен срок.

Съобщението с горните указания е връчено лично на въззивницата на 29.09.15г., но в рамките на преклузивния едноседмичен срок, изтичащ на 06.10.15г. те не са били изпълнени, поради което с разпореждането от 13.10.15г., предмет на настоящата частна жалба, първоинстанционният съд е върнал въззивната жалба поради неотстраняване в срок на посочените нередовности.

Приложеното към частната жалба платежно нареждане от 01.10.15г. за внесена допълнително по см. на СлОС държавна такса в размер на 100 лв. не променя извода за неизпълняване в срок на указанията на съда. Съгласно разпоредбата на чл. 261 т. 4 от ГПК към въззивната жалба се прилага документ за внесена държавна такса. Доколкото в случая представения с подадената от частната жалбоподателка въззивна жалба документ за платена държавна такса удостоверява внасянето само на част от дължимия размер, съдът е дал указания за довнасяне на сумата 100 лв. и представяне на съответния плагежен документ за това.

Поради това самият факт на внасянето на допълнителната държавна такса не е достатъчен да се счете за редовна въззивната жалба – нередовността произтича от неизпълнението на разпоредбата на чл. 261 т. 4 от ГПК – да се представи вносната бележка, също в дадения срок, пред съда, администриращ движението на жалбата. Изрични указания в тази насока са били дадени от НзРС и именно те не са били изпълнени, поради което, щом платежното нареждане за внесената своевременно д.т. не е било в срок представено в деловодството на съда, нередовностите не са надлежно отстранени и въззивната жалба, като нередовна, следва да бъде върната.

Поради това атакуваното разпореждане не страда от пороци, налагащи неговата отмяна и следва да бъде потвърдено, а частната жалба против него – оставена без уважение.

Ръководен от гореизложеното, съдът

 

 

 

                                        О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И:

 

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частна жалба вх. № 3333/15.10.15г. подадена от А.В.И. против разпореждане № 1325/13.10.2015г. по гр.д. № 189/15г. на НзРС, с което е върната въззивната й жалба против постановеното по делото решение поради неотстраняване в срок на указаните нередовности, като  НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 1325/13.10.2015г. по гр.д. № 189/15г. на НзРС, като  ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

 

 

 

 

Определението подлежи на обжалване с ч.ж. пред ВКС РБ в едноседмичен срок от връчването му .

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                           ЧЛЕНОВЕ: