О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

Гр. Сливен, 09.11.2015г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито заседание на девети ноември през две хиляди и петнадесета година, в състав:

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

 

                                                      ЧЛЕНОВЕ :  ХРИСТИНА МАРЕВА

 

СВЕТОСЛАВА  КОСТОВА

 

                                                                 

 

в присъствието на секретаря ………………

като разгледа докладваното от съдия Светослава Костова възз. ч. гр.д. № 507 по описа за 2015г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството се движи по реда на чл.274 от ГПК.

Депозирана е частна жалба от „Билфингер“ ЕД, регистрирано в ТР на Манхайм – Германия чрез пълномощника - адв. А.Г., срещу определение постановено в о.с.з. проведено на 23.09.2015г.  по гр.д. № 437/2013г. на РС – Котел, с което възражението за неподсъдност на делото пред РС – Котел е отхвърлено. Твърди се, че атакуваното определение е немотивирано, като съда не е изложил съображения и доводи при произнасянето си. Посочва се, че местната компетентност регламентирана в чл.107 от ГПК визира лице, което живее извън пределите на Република България, какъвто е ответника, чийто пълномощник е адвокатско дружество Си Ем Ес Камерън Маккена ЛЛП – клон България със седалище в гр.София и адвокати от дружеството, упражняващи дейност в гр.София. От въззивния съд се иска да отмени атакуваното определение и постанови ново, като приложи разпоредбата на чл.107 от ГПК и изпрати делото за разглеждане на компетентния Районен съд - София.

Частната жалба е връчена редовно на ищеца, който в законоустановения срок е депозирал писмен отговор по нея. В същия се сочи, че местната компетентност на Районен съд – Котел се основава на  разпоредбата на чл.5 ал.3 от Регламент № 44/2001г, съгласно която спора е подсъден на съда по мястото, където е настъпило или може да настъпи вредоносното събитие. Твърди се също, че в настоящия случай следва да намери приложение разпоредбата на чл.5, ал.5 от Регламента, която предвижда възможността ищеца да предяви иска си в държава, различна от държавата, където е седалището на ответника, когато той има клон, агенция или представителство.

От фактическа и правна страна се установява следното :

Производството по делото е образувано по исковата молба на СД „Берко – 90-Б. и сие“ против „Билфингер СЕ“, регистрирано в Майнхайм, Германия, с предмет обективно и субективно съединени частични искове, за заплащане на суми по три посочени фактури; деловодни разходи по т.д. № 324/2010г. по описа на БОС, присъдени с решение № 327/27.01.2012г.; разноски за адвокатски хонорар и частичен иск за обезщетение за претърпени вреди по повод изтеглен целеви кредит за финансиране на строителство.

В отговора на исковата молба ответника е направил възражение за местна подсъдност по реда на чл.119, ал.3 вр. с чл.107, ал.2 от ГПК. С определение постановено в о.с.з. проведено на 23.09.2015г.  по гр.д. № 437/2013г. на РС – Котел, първоинстанционния съд е отхвърлил  възражението за неподсъдност на делото пред РС – Котел, без да изложи мотиви.

Частната жалба е подадена в законоустановения срок от активно легитимирана страна в процеса, против акт, подлежащ на инстанционен контрол, поради което се явява допустима.

Настоящата инстанция намира атакуваното определение за неправилно и незаконосъобразно. Неоснователен е довода на ищеца СД „Берко – 90-Б. и сие“ за приложение на Регламент 44/2001г., тъй като същия регламентира международната компетентност на съдилищата. Относно местно компетентния съд, приложим е националния закон – ГПК. При определяне на местно компетентния съд следва да се съобразят предпоставките на чл.107, ал.2 от ГПК, т.к. се касае за ответник – чуждестранно лице, който няма постоянен адрес в България. Аргументите на ищеца, че се касае за клон, агенция или представителство на ответника, не се подкрепят от доказателството по делото. Процесуален представител по пълномощие на ответника е адвокатско дружество Си Ем Ес Камерън Маккена ЛЛП – клон България със седалище в гр.София. Местно компетентния съд е този съда в района на който е постоянния адрес/седалище на пълномощника на ответника, а именно Районен съд – София. Посочената местна компетентност е специална по отношение на регламентираната с разпоредбата на чл.115 от ГПК компетентност, тъй като се касае за юридическо лице, чието седалище е извън пределите на Република България.

/Изцяло в този смисъл е определение № 263/31.07.2015г. по ч.т.д. № 206/2015г. на Апелативен съд – Бургас, постановено по идентичен спор между същите страни/

Мотивиран от гореизложеното, настоящия съдебен състав на Сливенски окръжен съд

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

ОТМЕНЯ определение постановено в о.с.з. проведено на 23.09.2015г.  по гр.д. № 437/2013г. на РС – Котел, с което първоинстанционния съд е отхвърлил  възражението за липса на местна подсъдност на делото  пред РС – Котел.

ОПРЕДЕЛЯ РАЙОНЕН СЪД – София за местно компетентен да разгледа спора между страните.

Делото да се изпрати за разглеждане на местно компетентния съд Районен съд – София.

Определението може да бъде обжалвано в едноседмичен срок пред ВКС с частна жалба от страните при условията на чл. 280, ал.1 от ГПК.

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

                                               ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

                                                                   2.