О П Р ЕД Е Л Е Н И Е №

Гр.Сливен, 04.11.2015г

 

 

     СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на  четвърти  ноември, през двехиляди и петнадесети година, в състав:

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:СНЕЖАНА БАКАЛОВА

                                                     ЧЛЕНОВЕ: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

                                                                                   ВАНЯ АНГЕЛОВА

  като разгледа докладваното от съдия В.Ангелова в.ч.гр.дело № 514 по описа за 2015г, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

       Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.

       Образувано е по частна  жалба на Г.С.Г. ***  срещу определение № 2163 /07.10.2015г, с което е прекратено производството по гр.дело № 2760/2015г по описа  на  СлРС, поради неотстраняване  в  срок  нередовностите на исковата молба.

       Жалбоподателят твърди, че не е доволен от определението на съда. Твърди, че е посочил цена на иска, както и  че иска да осъди ЧСИ Миглена Минкова да му заплати сумата 1000лв, които му дължи длъжника Г. А.Д., срещу който имал образувано идп.дело, ведно с лихвата, както и сумата от 3000лв- неимуществени вреди. Оспорва приетото от съда, че не е внесъл дължимата държавна такса, тъй като заплатил такава в размер на 12лв. Оспорва констатацията на съда, че липсвал петитум, тъй като ясно посочил, че претендира от ЧСИ М.Минкова заплащане на сумата 1000лв, предсталвяваща  материали  вреди и  сумата 3000лв- неимуществени вреди.  

      Моли съда да отмени обжалваното определение.

      Съдът, след като  се запозна с жалбата и  приложеното гр.дело № 2760/2015г по описа на СлРС, прие за установеното следното:

      Първоинстанционният съд е бил сезиран с  частна тъжба, подадена от Г.С.Г. *** против ЧСИ Миглена Минкова с район на действие СлОС,  по която е било  образувано гр.дело № № 2760/2015 по описа на СлРС.

     С разпореждане от 05.08.2015г  съдията-докладчик е оставил производството  по делото без движение с подробни  и ясни  указания за ищеца, които е следвало да изпълни в едноседмичен срок от съобщаването. Те са формулирани в пет пункта и  се свеждат до следното : да се посочи цена на иска, да се заплати д.т. за образуване на делото, да се заяви искане/ петитум/, да се посочи в какво се изразяват неимуществените вреди, да се уточни дали частната тъжба е всъщност искова молба, с  която се заявява парична претенция пред  СлРС.

        Указанията са били съобщени лично на ищеца на 10.08.2015г, който с молба от 13.08.2015г поискал от съда да  бъде спряно  гр.дело № 2760/2015г по описа на СлРС, тъй като подал жалба до министъра на правосъдието, по повод на която предстояла проверка, а желаел да изчака резултатите от проверката и едва токава да подава искова молба против ЧСИ Миглена Минкова.

       С разпореждане от 14.08.2015г, съдът указал на ищеца, че  не може да бъде спряно производството по делото, а остават в сила дадените му  указания от 05.08.2015г.

       Разпореждането е получено лично от ищеца на 18.08.2015г.    

       На 18.08.2015г той  допозирал искова молба против ЧСИ Миглена Минкова с район на действие СлОС. В нея е изложил конкретни и ясни  обстоятелствата, на които основа  исковите си претенции. Формулирал е ясен петитум. Внесъл е държавна такса за образуване на делото в размер на 12лв.

      На 05.10.2015г, ищецът подал молба до председателя на СлРС,  с която  настоял  до пет дни да му бъде отговорено защо не е насрочено делото му, като в противен случай, ще подаде жалба до председателя на ВСС.    

       С резолюция на  председателя на съда от 07.10.2015г е указано на съдията-докладчик да се произнесе по молбата до края на деня.  

       С определение от 07.10.2015г съдът  прекратил производството по делото поради неотстраняване в срок нередовностите на исковата молба, приемайки, че в дадения му едноседмичен срок, ищецът не е отстранил нередовностите на исковата молба, въпреки депозираните от него две молби по делото. С втората от тях само озаглавил изявлението си „искова молба“ и формулирал петитум, поради което производството по делото следвало да бъде прекратено.

       Въз основа на така установеното от фактическа страна, съдът достигна до следните правни изводи:

      Частната жалба е  подадена в срок, от надлежна страна и срещу подрежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

      Разгледана по същество, е основателна, по следните съображения:

      С разпореждане от 05.08.2015г първостепенният съд е дал подробни указания на ищеца за отстраняване на нередовностите на  т.нар.“частна тъжба“, след което на 18.08.2015г. същият  подал  искова молба.  С нея  отстранил част от нередовностите. Уточнил, че предявява искова молба, посочил  ответник,  заявил  ясен  петитум и  внесъл държавна такса по своя преценка.  Така от петте пункта с указания, ищецът е изпълнил три от тях, в т.ч. и заплащане на д.т. за образуване на гр.дело, тъй като не му е указан точен размер на държавната такса, респ. % върху цената на иска. Двете указания, които не е изпълнил са: посочване на  цена на всеки иск и поясняване от както произтичат претендираните неимуществени вреди. Тъй като всички останали указания на съда са изпълнени,  настоящият съд намира, че съдията-докладчик е следвало да даде повторни  указания на ищеца, а  не  да прекратява производството по делото.  ГПК не е ограничил съда до броя на възможните обездвижвания на исковата молба,  поради което  съдията-докладчик  е  следвало, на основание чл. 129 ал.2  ГПК,  да предостави на ищеца възможност за отстрани  и останалите недостатъци на исковата молба, като даде повторни и по-ясни указания за отстраняване пороците на исковата молба.  Ако ищецът не ги отстрани в срок,  тогава следва  да върне исковата молба на основание чл. 129 ал.3 ГПК.  

     По изложените съображения, настоящият съд намира, че обжалваното определение е неправилно, поради което трябва да бъде отменено, а делото –върнато на СлРС за повторно осъществяване на процедурата по чл. 129 ал.2 от ГПК,  включително  и  даване  указание на ищеца за възможността да ползва правна помощ, ако има необходимост  и  право  на това. 

     Мотивиран от гореизложеното, съдът 

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

      ОТМЕНЯ  определение № 2163/ 07.10.2015г,  с което е прекратено производството по гр.дело № 2760/2015 по описа на СлРС, поради неотстраняване  в  срок  нередовностите на исковата молба.

     ВРЪЩА делото на РС- гр.Сливен за продължаване на съдопроизводствените действия, съобразно  дадените в мотивите на  настоящото  определение  указания.

      Определението  не  подлежи  на обжалване.

 

 

               

              ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                      ЧЛЕНОВЕ: