О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

Гр. Сливен, 25.11.2015г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито заседание на двадесет и пети ноември през две хиляди и петнадесета година, в състав:

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

 

                                                      ЧЛЕНОВЕ : СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

ВАНЯ АНГЕЛОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Светослава Костова ч. възз. гр.д. № 515 по описа за 2015г., за да се произнесе съобрази следното:

 

 

         Производството е по чл.274 ал.1 т.2 във вр.с чл.419 ал.1 от ГПК.

 

         Образувано е по частна жалба, депозирана от П.Д.П., в качеството му на солидарен длъжник по сключения договор за банков кредит № 4876/14.08.2008г. между А.С.Т. /кредитополучател/ и кредитора Райфайзенбанк /България/ ЕАД. В частната жалба се твърди, че заповедния съд не е извършил служебна проверка по реда на чл.418, ал.2 от ГПК, а именно дали изпълнителното основание удостоверява подлежащо на изпълнение вземане срещу длъжника. Сочи се, че към заявлението липсват доказателства, с които Райфайзенбанк/България/ ЕАД да удостовери, че е обявила на длъжниците предсрочната изискуемост на дълга, респ. че е спазено изискването на чл.418, ал.3 от ГПК, като връчи и покана за връщане на сумата.

От въззивния съд се иска след като се увери в посоченото, да отмени атакуваното разпореждане за незабавно изпълнение на заповед № 307 издадена по ч.гр.д. № 402/2014г. на СлРС, като неправилно и незаконосъобразно.

Частната жалба е връчена редовно на заявителя в заповедното производство „Райфайзенбанк/България“ ЕАД,като в законоустановения срок не е депозиран отговор по нея.

 

След проверка по реда на чл.278 от ГПК, настоящия съдебен състав при СлОС констатира следното:

Пред СлРС е депозирано заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл.417 от ГПК от заявителя „Райфайзенбанк /България“ ЕАД срещу длъжниците А.С.Т. и П.Д.П.. Заявлението е уважено и издадена заповед № 307/28.01.2014г. по реда на чл.417 от ГПК, както и изпълнителен лист въз основа на нея. Връчена е редовно на длъжника на 14.07.2015г

Длъжникът е подал възражение по чл.414 от ГПК , с дата пощ. клеймо 28.07.2015г., както и жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение.

Предвид изложеното, частната  жалба е процесуално допустима, като подадена в срока по чл.419 ал. 1 от ГПК, от надлежно легитимирана страна, срещу акт, подлежащ на въззивно обжалване, поради което следва бъде разгледана по същество.

Заповедта за изпълнение може да бъде обжалвана само в частта за разноските /чл. 413 ал.1 от ГПК/, и в частта за незабавно изпълнение /чл. 419 ал.1 от ГПК/..

Съгласно разпоредбите на чл.418 ал.2 и чл.419 ал.2 от ГПК, незабавното издаване на изпълнителен лист предполага редовност от външна страна на документа по чл.417 от ГПК и удостоверено с него подлежащо на изпълнение вземане срещу длъжника, като частната жалба на последния срещу постановеното незабавно изпълнение може да се основе само на съображения, извлечени от актовете по чл.417 от ГПК. Компетентността на съда в производството по чл.419 ГПК е ограничена само до преценка на обстоятелството дали актът, въз основа на който е издадена заповедта за незабавно изпълнение е редовен от външна страна -  т.е дали е спазена формата и съдържанието на представения със заявлението документ, с който се установява изискуемостта и ликвидността на подлежащото на изпълнение вземане.

В настоящия случай към заявлението по чл.417 от ГПК заявителят не е представил доказателства за настъпилата и обявена предсрочна изискуемост на задължението, а именно – обявяване на банковия кредит за предсрочно изискуем, съобщаването на длъжниците и връчване на покана за връщане на заетата сума, ведно с дължимите лихви и др. Съгласно т.18 от ТР №  4/2013г. постановено на 18.06.2014г. ОСГТК на ВКС съдилищата следва да съблюдават за реализирането на тази предпоставка преди издаването на заповедта за незабавно изпълнение. Тъй като в конкретния случай това не е сторено, атакуваното разпореждане за незабавно изпълнение следва да бъде отменено като неправилно и незаконосъобразно по отношение на обжалвалия частен жалбоподател.

Въз основа на изложените съображения и на осн.чл.419 от ГПК, съдът

 

О П Р  Е Д  Е  Л  И  :

 

ОТМЕНЯ разпореждането за незабавно изпълнение, обективирано в заповед № 307/28.01.2014г. по чл.417 ГПК, издадена от Сливенски районен съд по ч.гр.д. № 402/2014г. на СлРС в частта, с която е уважена молбата на заявителя „РАЙФАЙЗЕНБАНК/БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, за допускане на незабавно изпълнение на заповедта по отношение на длъжника П.Д.П. с ЕГН ********** и ОБЕЗСИЛВА издадения по отношение на длъжника П.Д.П. с ЕГН ********** изпълнителен лист от 28.01.2014г.

 

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  не подлежи на касационно обжалване.

 

 

                  

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                 

 

                            ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

                                                 2.