О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е 

 

Гр. Сливен, 18.11.2015г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито  заседание на осемнадесети ноември през две хиляди и петнадесета година, в състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРТИН САНДУЛОВ

 

                                               ЧЛЕНОВЕ : СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

 

                                                                    СТЕФКА МИХАЙЛОВА

 

          като разгледа докладваното от съдия Светослава Костова ч.гр.д. № 516 по описа за 2015г., за да се произнесе съобрази следното:

        

         Съдебното производство е образувано по реда на чл. 577 във вр. чл.274 ГПК.

         Постъпила е частна жалба от нотариус Н.В., вписана в НК с рег. № 522 против определение № 10/22.10.2015г. на съдия по вписванията

при СВп на СлРС. В частната жалба се сочи, че на 22.10.2015г. Нотариусът е извършил нотариално удостоверяване на подпис на Й.Л., в качеството й на пълномощник на законните представители на „УниКредит Булбанк“ АД, върху молба за ново вписване на договорна ипотека, учредена и вписана на 02.03.2005г. с Нотариален акт № 157, т.1, д. № 925/2005г. на СВп – гр. Сливен. Със заявление от същата дата Нотариусът е поискал ново вписване на осн. чл.172, ал.2 от ЗЗД на учредената ипотека, чието вписване е изтекло на 02.03.2015г. Към заявлението са били приложени 5 броя нот. удостоверени преписа от посочената ипотека, молба от кредитора и квитанция за внесена д.т.

С определение № 10 от 22.10.2015г. съдията по вписвания е отказал ново вписване, тъй като към молбата не били приложени : декларация по чл.264, ал.1 от ДОПК от прехвърлителя, учредителя, съответно ипотекарния длъжник, данъчна оценка на имота, както и скица – копие на кадастралната карта.

С оглед изложеното в частната жалба и доказателствата по приложената преписка  вх. Рег. № 7957/22.10.2015г., съдът направи следните фактически и правни констатации :

Заявен е за ново вписване договор за учредяване на договорна ипотека от 02.03.2005г., оформен в нот. акт № 94, т.2, рег. № 1772/02.03.2005г., н.д. № 116/2005г. по описа на Нотариус К.Г., рег. № 126 на НК, вписан в СВп – Сливен с акт 157, том 1, дело № 925/2005г.

Молбата за това ново вписване е депозирана след изтичане на предвидения в чл.172, ал.1 от ЗЗД – 10г. срок, в който трае вписването на една ипотека. Молбата е нотариално удостоверена, с рег. № 7644/22.10.2015г. по описа на Нотариус Н.В., рег. № 522 на НК, съобразно изискванията на чл.3 от ПВп. Към заявлението за вписване е приложена квитанция за платена д.т., както и необходимите 5 бр. нот. заверени преписи от ипотечния акт.

С определение № 10 от 22.10.2015г. съдията по вписвания е отказал ново вписване, тъй като към молбата не били приложени : декларация по чл.264, ал.1 от ДОПК от прехвърлителя, учредителя, съответно ипотекарния длъжник, данъчна оценка на имота, както и скица – копие на кадастралната карта. Определението е връчено на 28.10.2015г.

В законоустановения срок, на 29.10.2015г., е депозирана разглежданата частна жалба от правно легитимирано лице, поради което същата се явява допустима.

Разгледана по същество частната жалба се явява основателна. Договорната ипотека, която не е подновена в 10 годишния срок от учредяването й, но не е заличена, има за последица само изрично визираната в чл.172, ал.2 ЗЗД – ипотеката може да се впише наново, но се променя редът й/от новото вписване/ След като законът говори за „ново вписване“, а не за „ново учредяване“, то не се изисква ново сключване на ипотечен договор, ново съгласие на длъжника и спазване на другите изисквания на чл.167 ЗЗД, както и правилата за вписване на новоучредена договорна ипотека. Редът за подновяване или ново вписване на договорна ипотека е уреден в чл.18 – по молба на кредитора, подадена в два еднакви екземпляра, придружена от договора за ипотека, като молбата трябва да съдържа данните за първоначално вписване. Други особени правила за ново вписване на ипотека по чл.172, ал.2 от ЗЗД и чл.18, ал.4 ПВ не са уредени и след като новото вписване се извършва по едностранното волеизявление на ипотекарния кредитор, без да е необходимо съгласието или съдействието на ипотекарния длъжник, то не е необходимо представяне на изискуемите от чл.264 ДОПК декларация от ипотекарния длъжник и данъчна оценка на ипотекариния имот.

/Изцяло в този смисъл определение № 173/23.06.2015г. по ч.гр.д. № 1254/2015г., второ гр.отд., по описа на ВКС/.

Предвид изложеното атакуваното определението се явява неправилно и незаконосъобразно, поради което същото следва да бъде отменено.

Мотивиран от гореизложеното, настоящия съдебен състав на Сливенски окръжен съд

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

ОТМЕНЯ определение № 10/22.10.2015г. постановено по преписка с вх. № 7957/22.10.2015г. по описа на СВп – Сливен за отказ на вписване на ново вписване на договорна ипотека от 02.03.2005г., оформена в нот. акт № 94, т.2, рег. № 1772/02.03.2005г., н.д. № 116/2005г. по описа на Нотариус К.Г. -рег. № 126 на НК, вписан в СВп – Сливен с вх. Рег. № 1635/02.03.2005г., акт 157, том 1, дело № 925/2005г.

 

ВРЪЩА делото на съдия по вписванията при СлРС за извършване на ново вписване на договорна ипотека по заявление вх. Рег. № 7957/22.10.2015г. по описа на СВп – Сливен.

 

Определението може да бъде обжалвано с частна касационна жалба пред ВКС в едноседмичен срок от връчването му на жалбоподателя, при условията на чл.280 от ГПК.

 

 

 

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

                            ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

 

                                                 2.