О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  

гр.Сливен, 04.11.2015г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

            Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на четвърти ноември през две хиляди и петнадесета година в състав:

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:       МАРТИН САНДУЛОВ

                                                            ЧЛЕНОВЕ:    СТЕФКА МИХАЙЛОВА

Мл.с. НИНА КОРИТАРОВА

като разгледа докладваното от съдия Стефка Михайлова въззивно ч.гр.д.№521 по описа на съда за 2015г., за да се произнесе съобрази следното:

 

            Производството се движи по реда на чл. 23, ал.3 от ГПК.

            Производството е образувано по искова молба, подадена до РС – Дряново от Д.К.Ц. против ЧСИ Поля Руйчева с район на действие СлОС за заплащане на обезщетение за неправомерно причинени имуществени вреди, вследствие нейни действия по изпълнително дело.

По правилата за местна подсъдност, по искане на ответника, делото е изпратено по компетентност на СлРС, като всички съдии от състава на съда са си направили отвод от разглеждането на делото на основание чл.22, ал.1, т.6 от ГПК.

С Определение от 14.10.2015г. по ч.гр.д.№487/2015г. СлОС е определил компетентен да разгледа делото Котелски районен съд.

След получаване и съответно разпределение на делото, всички съдии от РС – Котел са се отвели от разглеждането на делото на основание чл.22, ал.1, т.6 от ГПК.

Поради отстраняването на всички съдии от РС – Котел от разглеждане на делото е станало невъзможно разглеждането му пред този съд, поради което е налице хипотезата на чл.23, ал.3 от ГПК, като следва да се определи друг, равен по степен съд в района на Окръжен съд – Сливен, който да разгледа делото.

Съдът намира, че с оглед отвеждането на съдиите, както от РС – Котел, така и от РС – Сливен преди това, делото следва да се изпрати за разглеждане на Новозагорския районен съд.

            Ръководен от гореизложеното и на основание чл. 23, ал.3 от ГПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

           

   ИЗПРАЩА за разглеждане искова молба вх.№687/26.03.2015г. по входящия регистър на РС - Дряново,  образувана в гр.д.№291/15г. по описа на РС - Котел, подадена от Д.К.Ц. против ЧСИ Поля Руйчева, рег.№835 с район на действие СлОС в РАЙОНЕН СЪД – НОВА ЗАГОРА.

 

Определението не подлежи на обжалване.

Препис от определението, заедно с делото, да се изпратят незабавно на НзРС.

Препис от определението да се изпрати за сведение на РС - Котел.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                            ЧЛЕНОВЕ: 1.