О П Р ЕД Е Л Е Н И Е №

Гр.Сливен, 01.12.2015г

 

 

       СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на  първи декември, през двехиляди и петнадесета година, в състав:

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:СНЕЖАНА БАКАЛОВА

                                                     ЧЛЕНОВЕ: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

                                                                                   ВАНЯ АНГЕЛОВА

      като разгледа докладваното от съдия В.Ангелова в.ч.гр.дело № 523 по описа за 2015г, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

       Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.

       Образувано е по частна  жалба на Е.А.С. ***, срещу определение от 09.10.2015г, по гр.дело № 863/2014г по описа на СлРС, с което е отменено допусното с определение № 698/25.02.2014г обезпечение на предявен от Е.А.С. против Д.И.С. ревандикационен иск и е постановено връщане на внесената гаранция след влизане в сила на определението.

       Жалбоподателят твърди, че определението е неправилно. Твърди, че е искал само връщане на гаранцията, не и отмяна на обезпечението. Отмяната на обезпечението се допускала тогава, когато съдът се уверял, че вече не съществува причината, поради която е било допуснато. Случаят не бил такъв. Обезпеченият иск бил уважен , а целта на обезпечението била да реализира обезпеченото право, което в казуса щяло да се осъществи след въвода във владение на идеалната част на ищеца. Внесената гаранция обезпечавала евентуални вреди при отхвърляне на иска или при пракратяване на делото, каквото не било налице. Твърди, че съдът следвало да разпореди връщане на гаранацията без да отменя обезпечението и смесил две различни хипотези, визирани в чл. 402 и чл. 403 от ГПК.

      Моли  за отмяна  на  обжалваното определение.

      Не е постъпил  отговор  на жалбата от насрещната страна.

      Съдът, след като  запозна с  жалбата  и  доказателствата по  делото,  намира за установеното следното:

      По предявен от Е.А.С.  против Д.И.С. ревандикационен иск е било образувано гр.дело № 863/2014г по описа на СлРС

      След предявяване на иска, с определение №  2184 от 25.02.2014г, съдът е допуснал обезпечение на предявения  иск чрез налагане на  възбрана върху имота, предмет на ревандикация – 1/3 ид.част от нива в м.“Ормана“, в землището на с.Горно Александрово.

    Обезпечението е допуснато при парична гаранция в размер на 200лв, която е била внесена от ищца  на  10.03.2014г, а на 17.03.2014г се е снабдил с обезпечителна заповед.

    С решение  № 121/16.02.2015г предявеният иск е  бил уважен.

    С решение №179/16.07.2015г по в.гр.дело № 214/2015г на СлОС, решението на СлРС е обезсилено в частта за отмяната на нот.акт № 7, рег. № 10390, дело №1050/2007г на Нотариус Е. Ш. и  потвърдено в останата част.

     След влизане в сила на решението, с молба от 06.10.2015, ищецът е  поискал връщане на паричната гаранация в размер на 200лв, тъй като искът му е уважен изцяло.

     С определение от 09.10.2015г по гр.дело № 863/2014г на СРС, съдът е отменил допуснато с определениие от 25.02.2014г обезпечение на предявения ревандикационен иск, чрез налагане на възбрана върху 1/3 ид.част от нива в м.“Ормана“, в землището на с.Горно Александрово.

     За да постанови обжалваното определение, съдът е приел, че обезпечението на предявения иск следва да се отмени, тъй като вече не съществява  причината, поради която е било допуснато, а именно: налице е влязъл в сила съдебен акт, с който иска е уважен изцяло.

     Приел е също, че след влизане в сила на определението за отмяна на обезпечението, следва да се освободи  внесената парична гаранция.

     Въз основа на така установеното от фактическа страна, съдът достигна до следните правни изводи:

     Частната жалба е  подадена в срок, от надлежна страна и срещу подрежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

    Разгледана по същество, е  основателна.

    Обжалваното определение е процесуално недопустимо, тъй като първоинстанционният съд се е произнесъл свръх петитум.

    Без да е бил сезиран с молба за отмяна на допуснатото обезпечение,  а  само с молба за освобождаване на внесена парична гаранция, съдът е отменил и допуснато обезпечение на предявения иск, постановявайки недопустим съдебен акт.

     Като такъв следва да бъде обезсилен, а делото –върнато на СлРС за  произнасяне по същество по молбата за  връщане на парична гаранция, внесена от ищеца по гр.дело № 863/2014г на СлРС. 

      Мотивиран от гореизложеното,  съдът  

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

       ОБЕЗСИЛВА  като процесуално НЕДОПУСТИМО определение № 2184/09.10.2015г по гр.дело № 863/2014г по описа на СлРС, с което е отменено допуснотото с определение № 698/25.02.2014г обезпечение на предявения от Е.А.С. против Д.И.С. ревандикационен иск, чрез налагане навъзбрана върху 1/3 ид.част от нива в м.“Ормана“, в землището на с.Горно Александрово, и е постановено връщане на  внесената от ищеца парична гаранция в размер на 200лв след влизане в сила на определението.

        ВРЪЩА делото на СлРС за произнасяне по молбата на Е.А.С. за връщане на внесената от него по гр.дело № 863/2014г  на СлРС  парична гаранция в размер на 200лв .

        Определението  не  подлежи  на обжалване.

 

 

                

                ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                      ЧЛЕНОВЕ: