О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  

 

гр.Сливен, 13.11.2015г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

            Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на тринадесети ноември две хиляди и петнадесета година в състав:

                                  

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                            ЧЛЕНОВЕ: СТЕФКА МИХАЙЛОВА

МЛ. С. САВА ШИШЕНКОВ 

 

като разгледа докладваното от младши съдия Сава Шишенков въззивно ч.гр.д.№ 530 по описа на съда за 2015г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 274 и сл. от ГПК.      

Образувано е по частна жалба, подадена от заявителя Райфайзенбанк (България) ЕАД, ЕИК 831558413 чрез пълномощника юрисконсулт П.Т. против Определение 1890 от 04.09.2015 година за спиране на изпълнението по изпълнително производство 225/2015 година по описа на ЧСИ Павел Георгиев по частно гражданско дело 402/2014 година по описа на РС Сливен.  

            В жалбата са изложени твърдения за неправилност на обжалвания съдебен акт. Жалбоподателят навежда, че в закона изрично са предвидени основанията за спиране на изпълнителното производство – искането за спиране на изпълнението да е подадено в срока за възражение и същото да бъде подкрепено с убедителни писмени доказателства, че вземането не се дължи, както и да бъде представено надлежно обезпечение за кредитора по реда на чл. 180 и чл 181 ЗЗД. Релевира, че в липсата на доказателства банката да е упражнила правото си да направи кредита предсрочно изискуем не е предпоставка за спиране на изпълнението.

Моли за отмяна на обжалваното определение в частта, в която е спряно изпълнението по изпълнително производство 225/2015 година по описа на ЧСИ Павел Георгиев, рег. номер 837 на КЧСИ.

В законоустановения срок не е постъпил писмен отговор.

            След преценка на приложените доказателства, съдът прие следното:

            Частната жалба е подадена  срещу акт, за който разпоредбите на ГПК изрично предвиждат обжалване. Наред с това жалбоподателят е процесуално легитимирано лице – Райфайзенбанк (България) ЕАД е заявител по ч. гр. д. № 402 по описа за 2015 година на РС Сливен и като такъв има правен интерес от иницииране на производство по чл. 420, ал. 3 ГПК. С оглед получаването на препис от Определение 1890 от 04.09.2015 година на 15.09.2015 година и постъпването на жалбата на 23.09.2015 година в деловодството на РС Сливен, настоящият състав констатира, че законоустановеният срок за сезиране на съда е спазен. Предвид горното и с оглед наличието на всички необходими положителни процесуални предпоставки и липсата на отрицателни такива, жалбата е допустима.

            Разгледана по същество, тя се явява неоснователна по следните причини:

            Чл. 420 ГПК предвижда две хипотези, при които принудителното изпълнение може да бъде спряно. При осъществяването на предпоставките по чл. 420, ал. 1 ГПК – възражение срещу заповедта и представяне на надлежно обезпечение производството се спира по силата на закона, като актът на съда само констатира наличието на тези предпоставки.

По ал. 2 на чл. 420 ГПК – искане за спиране, придружено от убедителни писмени доказателства принудителното изпълнение спира по силата на акт на съда. Необходимо е в процесния случай страната да направи надлежно искане до съда и представените писмени доказателства да са от естество да накарат състава на съда да формира вътрешно убеждение за постановяване на акт по чл. 420 ГПК

В конкретния случай в жалбата са изложени аргументи за липса на представено обезпечение по чл. 180 и 181 ЗЗД, докато в Определение 1890 от 04.09.2015 година РС Сливен изрично е посочил, че производството е по реда на чл. 420, ал. 2 ГПК и е аргументирал наличието на предпоставките на тази хипотеза за спиране на принудителното изпълнение.

Касателно реализирането на втората хипотеза – длъжникът е получил покана за доброволно изпълнение на 14.07.2015 година и в законоустановения срок – на 29.07.2015 година е депозирал възражение по чл. 414 ГПК с твърдение за недължимост на сумата по издадената заповед за изпълнение, ведно с частна жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение и искане за спиране на изпълнението по образуваното изпълнително производство.

В частната си жалба Райфайзенбанк (България) ЕАД не е изложил аргументи против редовността на искането за сезиране. Наведено на вниманието на съда е обаче, че то не е подкрепено с убедителни писмени доказателства.

Настоящата инстанция не споделя така направеното възражение. От представените по делото доказателства не е видно банката да е обявила  на длъжника предсрочната изискуемост на кредита му преди подаване на заявлението по реда на чл. 417 ГПК. Съобразно т. 18 от Тълкувателно решение 4 от 2013 година от 18.06.2014 година ОСГТК на ВКС съдилищата следва да съблюдават за реализирането на тази предпоставка. Правилно съставът на РС е констатирал това и е спрял принудителното изпълнение. Представените писмени доказателства, от които не са налице достатъчно данни банката да е уведомила длъжника преди подаването на заявление представляват сами по себе си убедителни писмени доказателства по смисъла на чл. 420 ГПК, поради което не е необходимо представянето на други писмени доказателства, които отново да са от характер да накарат съда да формира вътрешно убеждение за спиране. Подобно тълкуване на закона е превратно и не отговаря на духа и целите на ГПК от 2007 г.

Така, след като намира, че и двете предпоставки на чл. 420, ал. 2 ГПК са налице и заключенията на двете инстанции съвпадат,  и на основание чл.278 от ГПК, съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ Частна жалба с в вх. № 19088/23.09.2015 година от Райфайзенбанк (България) ЕАД, ЕИК 831558413, със седалище и адрес на управление гр. С., район Л., Експо 2000, бул. „Н. В.* чрез пълномощника юрисконсулт П.П.Т. против Определение 1890 от 04.09.2015 година, постановено по ч.гр.д.№ 402/2014 г. на Районен съд- Сливен като НЕОСНОВАТЕЛНА.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                         ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                                2.