О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

Гр. Сливен, 02.12.2015г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито заседание на втори декември през две хиляди и петнадесета година, в състав:

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

 

                                                      ЧЛЕНОВЕ : СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

ВАНЯ АНГЕЛОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Светослава Костова ч. възз. гр.д. № 531 по описа за 2015г., за да се произнесе съобрази следното:

 

 

         Производството се движи по реда на чл. 396 от ГПК.

         Депозирана е частна жалба от „Юробанк България“ АД против определение № 303/08.10.2014г. по гр.д. № 582/2014г. на РС – Нова Загора за допускане на обезпечителна мярка „Спиране на изпълнението по изп. дело № 942/2014г. по описа на ЧСИ Д.Н., с рег. № 804 в КЧСИ.

         В частната жалба се изтъкват доводи във връзка с липса на изискуемите законови предпоставки за уважаване на искането за допускане на обезпечение, а именно вероятна основателност на иска, обезпечителна нужда и адекватност на обезпечителната мярка. Възразява се и по отношение на определения размер на гаранцията, внесена от ищеца, като се изтъква, че реалните вреди, които търпи банката са в значително по – големи размери.

От въззивния съд се иска да отмени атакуваното определение, като неправилно, незаконосъобразно и необосновано и обезсили издадената от първоинстанционния съд обезпечителна заповед.

Препис от частната жалба е връчен и на страните в исковото производство.

В депозираните отговори от двамата ищци К.Й.М. и Р.М.М. се твърди, че частната жалба е просрочена и недопустима, като подадена от ненадлежна страна. Твърди се, че атакуваното определение е било предмет на разглеждане по ч.гр.д. № 361/2015г. на СлОС, като към настоящия момент не са налице обстоятелства обосноваващи отмяна на допуснатото обезпечение по реда на чл.402 от ГПК. Излагат се подробни доводи относно наличието на изискуемите предпоставки, които съдът правилно е преценил при уважаване на искането за допускане на обезпечение. Изтъква се, че качеството на „Юробанк България“ АД на привилигирован кредитор не прави допусната обезпечителна мярка неподходяща. От съда се иска разглежданата частна жалба да бъде оставена без уважение.

В законоустановения срок не е депозиран отговор по частната жалба от ответника М.К.К..

След анализ на изложеното в частната жалба, отговорите по нея, както и доказателства по представеното гр.д. № 582/2014г. на РС – Нова Загора, настоящия въззивен състав на СлОС направи следните фактически констации:

Изпълнително дело № 942/14 по описа на ЧСИ Д.Н., с рег. № 804, с район на действие Бургаски окръжен съд образувано по искане на взискателя „Юробанк България“ АД е било спряно въз основа на  обезпечителна заповед от 30.01.2015г. издадена по Определение от 08.10.2014г. по гр.д. 582/2014г. на РС Нова Загора, с което съдът допуска обезпечителна мярка „спиране на изпълнение", предприето от „Юробанк България" АД по отношение следните недвижими имоти:

1.  СОС с идентификатор 44094.21.34.1.24, представляващ апартамент 201 кв.м. и  прилежащи части 27 кв.м. идеални части в с. Лозенец, м.Рибарницата, ет.2, ап.9,

2.    СОС с идентификатор 44094.21.34.1.48, с адрес с. Лозенец, м. Рибарницата спредназначение гараж с площ 15 кв.м.

3.  116.46 кв.м. идеални части от общите части от правото на собственост   върху правото на собственост върху поземлен имот с идентификатор 44094.21.34. собственост на М.К.К..

По силата на това Определение е допуснато обезпечение на висящ осъдителен иск за сумата от 20 000 лева, представляваща неплатена цена по НА за покупко-продажба № 15, том II, рег. № 1266, дело № 196 от 18.04.2012г. на нотариус М.В..

 

От данните по делото се установява, че :

1.) На 11.04.2011г. - Р.М.М., ЕГН ********** и К.Й.М., ЕГН ********** учредяват три договорни ипотеки в полза на „Юробанк България" АД върху собствените си недвижими имоти, описани по-горе, както следва:

1.    НА за учредяване на договорна ипотека № 174, том I, рег. № 1131, дело № 163/2011г. на нотариус М.В., с рег. № 370;

2.    НА за учредяване на договорна ипотека № 175, том I, рег. Ха 1137, дело № 166/2011г. на нотариус М.В., с рег. № 370;

3.    НА за учредяване на договорна ипотека № 176, том I, рег. № 113, дело № 216/2011г. на нотариус М.В., с рег. № 370; На 06.02.201Зг. в имотен регистър е отбелязано встъпване в дълг в книга Договорни ипотеки с акт № 12, том 1, 201Зг., с дв. вх. рег. № 186 от 06.02.2013г.;

Договорната ипотека по т. 1 обезпечава частично вземанията на Юробанк България АД по Договор за кредит 100-1004/31.03.2011г. срещу Кредитополучателя Атриум България ЕООД, договорната ипотека по т. 2 обезпечава частично вземанията на Юробанк България АД по Договор за кредит 100-1005/31.03.2011г. срещу същия Кредитополучател и договорната ипотека по т. 3 обезпечава частично вземанията на Юробанк България АД по Договор за кредит 100-1006/31.03.2011г. срещу Кредитополучателя Ай Ер Сървисиз ЕООД. По трите договора Р.М. и К.М. са само реално задължени, но не и лично задължени лица.

На 18.04.2012г. - Р. и К. М. продават вече ипотекираните недвижими имоти с НА за покупко - продажба № 15, том II, рег. № 1266, дело № 196 от 2012г. на купувача М.К.К., ЕГН **********;

На 29.10.2013г., с молба с вх. № 04884/29.10.2013, „Юробанк България" АД образува изпълнително дело с номер 575/201 Зг., по описа на ЧСИ П. срещу: кредитополучателя „Ай Ер Сървисиз" ЕООД, и др. солидарни длъжници по Договор за кредит 100-1006/31.03.2011г. въз основа на ИЛ и ЗНИ по ч.г. 38804/2013г., СРС.

На 04.11.2013г. процесиите недвижими имоти са възбранени от взискателя Юробанк България АД по изпълнителното дело чрез ЧСИ Н. П., с район на действие СГС. Приложени са справки от ИКАР за процесиите недвижими имоти.

На 21.07.2014г. с молба Юробанк България АД прехвърля изп.д. 575/2013г. на основание чл. 427, ал.2, изр. последно от ГПК за продължаване изпълнителните действия в Бургаския регион чрез ЧСИ Д.Н., с рег. № 804, при когото прехвърленото изпълнително дело е образувано под номер 942/14, по неговия опис;

С молба от 10.09.2014г. по изп. д. 942/2014г., Юробанк България АД моли да бъде присъединен като взискател на основание чл. 456 от ГПК, въз основа на две удостоверения по изп.д. № 563/13 и № 24/14, по описа на ЧСИ - Н. П., с район на действие: СГС, заведени от Юробанк България АД срещу същите длъжници.

На 21.01.2015г. със съобщение „Юробанк България“ АД е уведомена от ЧСИ Д.Н. за насрочен опис на процесиите недвижими имоти по изп. д. 942/2014г. по неговия опис.

На 09.03.2015г. „Юробанк България“ АД получава съобщение от ЧСИ Д.Н., че изпълнението в с. Лозенец по изп.д. № 942/14г. е спряно, поради представена обезпечителна заповед въз основа на Определение от 08.10.2014г. по г.д.582/14, РС - Нова Загора.

Представено е Удостоверение с изх. № 11914/16.03.2015г. по и.д. 942/14, ЧСИ Д. Н., с район на действие: ОС Бургас, от което е видно между кои страни е образувано изпълнителното дело, срещу кои имоти е насочено принудително изпълнение от ипотекарния кредитор Юробанк България АД, въз основа на кои договорни ипотеки.

Установеното от фактическа страна мотивира следните правни изводи :

Частната жалба е депозирана в законоустановения едноседмичен срок от лице, чиято правна сфера е засегната от наложената обезпечителна мярка и съгласно т.6 от ТР 6/2013г. на ОСГТК на ВКС има право на жалба.

При допускане на обезпечителна мярка, законът изисква да са налице кумулативно следните предпоставки : искът да е допустим и вероятно основателен, да е налице обезпечителна нужда и поисканата обезпечителна мярка да е подходяща и адекватна на търсената искова защита, за да гарантира изпълнението на едно евентуално позитивно съдебно решение.

След анализ на изискуемите предпоставки, съдът намира, че наличието на обезпечителна нужда, не е обосновано в достатъчна степен от ищците, респ. поисканата обезпечителна мярка е неподходяща. Ищците са прехвърлили своето право на собственост върху процесните имоти на ответницата, при което е настъпил вещно правни правния ефект на сделката по покупко – продажба. Титуляр на правото на собственост е ответницата М.К.К.. Между страните вече са налице само облигационни отношения, които са предмет на разглеждане по гр.д. № 582/2014г. на РС – Нова Загора. Предявен е осъдителен иск за осъждането на ответницата да заплати договорената продажна цена по сделката в размер на 20 000лева. Целта на обезпечителната мярка е да обезпечи изпълнението на едно евентуално позитивно за ищците съдебно решение. Правното естество на допусната обезпечителна мярка „Спиране на изпълнението по изп. дело № 942/2014г.“ не би могла да гарантира изпълнението на едно евентуално позитивно за ищците решение по гр.д. № 582/2014г. на РС – Нова Загора. Дори и да бъде уважен предявеният иск и ищците да поискат да се удовлетворят от стойността на недвижимите имоти, предмет на изп. дело № 942/2014г., то „Юробанк  България“ АД в качеството си на кредитор, чието вземане е обезпечено с ипотека, има право да се удовлетвори предпочтително от цената на ипотекираните имоти. Дори и да има положително осъдително решение срещу М.К., то изпълнителната сила няма да бъде противопоставима на материалното ипотечно право на Юробанк България АД. Юробанк България АД е ипотекарен кредитор, като съгласно чл.136 от ЗЗД се ползва с право на предпочтително удовлетворяване. Това негово право е преди правото на всички останали хирографарни кредитори, които могат да удовлетворят от цялото имущество на длъжника. Съгласно чл. 460 от ГПК, ако събраната по изпълнителното дело сума е недостатъчна за удовлетворяване на всички взискатели, съдебният изпълнител извършва разпределение, като най-напред отделя суми за изплащане на вземанията, които се ползват с право на предпочтително удовлетворение. Остатъкът се разпределя между другите вземания по съразмерност, между всички хирографарни кредитори.

Гореизложеното мотивира въззивния съд да приеме, че в случая не са налице предпоставките на обезпечителна нужда и адекватна на търсената искова защита обезпечителна мярка, поради което атакуваното определение следва да бъде отменено като неправилно и незаконосъобразно. Издадената обезпечителна заповед следва да бъде обезсилена.

Мотивиран от гореизложеното, настоящия въззивен съдебен състав на СлОС

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

 

ОТМЕНЯ определение № 303 от 08.10.2014г. по гр.д. 582/2014г. на РС - Нова Загора, като вместо него ПОСТАНОВЯВА :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на К.Й.М. и Р.М.М. за допускане на обезпечение на предявените искове, предмет на разглеждане по гр.д. № 582/2014г. на РС – Нова Загора, чрез налагане на обезпечителна мярка „Спиране на изпълнението по изп. дело № 20148040400942  на ЧСИ Д.Н., рег. № 804 в КЧСИ“.

ОБЕЗСИЛВА издадената въз основа на определение № 303/08.10.2014г. по гр.д. № 58282014г. на РС – Нова Загора обезпечителна заповед от 30.01.2015г.

 

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

Делото да се върне на РС – Нова Загора за продължаване на съдопроизводствените действия.

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

                                                                             2.