О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

Гр. Сливен, 18.12.2015г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито заседание на осемнадесети декември през две хиляди и петнадесета година, в състав:

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

 

                                                      ЧЛЕНОВЕ : СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

ВАНЯ АНГЕЛОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Светослава Костова ч. възз. гр.д. № 541 по описа за 2015г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството се движи по реда на чл.274 и сл. от ГПК.

Депозирана е частна жалба от П.Д.Б., в качеството й на Управител на „Джорданс 2“ ООД срещу определение № 2107/30.09.2015г. постановено по гр.д. № 2640/2015г. по описа на СлРС, с което съдът разглеждащ делото се е произнесъл по реда на чл.140 от ГПК относно допустимостта на исковата претенция, доказателствените искания на страните, отхвърлено е искане на ответната страна за спиране на изпълнително дело № 214/2015г. на ЧСИ П. Георгиев, отхвърлено е искане за конституиране на трето лице помагач и насрочено о.с.з.

В частната жалба са наведени възражения относно неправилността на атакуваното определение, като от въззивния съд се иска да отмени обжалваното определение и приеме исковата претенция за недопустима, като прекрати производството по делото, да приеме за основателни доказателствените искания на ответника, да спре принудителното изпълнение на издадената заповед за незабавно изпълнение и конституира КОНПИ като трето лице – помагач на ответника.

Частната жалба е връчена редовно на другата страна „Райфайзенбанк България“ ЕАД, която в законоустановения срок е депозирала отговор по нея. В същия се излагат твърдения за правилността на атакуваното определение, като от съда се иска да отхвърли частната жалба като неоснователна.

От фактическа страна се установява следното :

Пред СлРС е депозирано заявление от Райфайзенбанк България ЕАД за издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл.417 от ГПК срещу “Джорданс 2“ ООД. Заявлението е уважено и издадена заповед № 2376/08.10.2013г. по ч.гр.д. № 3742/2013г. на СлРС. В законоустановения срок е депозирано възражение по реда на чл.414 от ГПК от „Джорданс 2“ ООД.

Първоинстанционния съд с разпореждане № 9509/23.06.2015г. е указал на заявителя възможността на предяви искова молба за установяване на вземането си в едномесечен срок. В указания срок по заповедното производство е представена искова молба, установяваща изпълнение на дадените указания.

Исковата молба е предявена от Райфайзенбанк България ООД срещу „Джорданс 2“ ООД по реда на чл.422 от ГПК и образувано гр.д. № 2640/2015г. на СлРС. Извършена е размяна на книжа между страните, като с атакуваното определение № 2107/30.09.2015г. първоинстанционния съд се е произнесъл по реда на чл.140 от ГПК относно допустимостта на исковата претенция, доказателствените искания на страните, отхвърлено е искане на ответната страна за спиране на принудително изпълнение на Заповедта за незабавно изпълнение, отхвърлено е искане за конституиране на трето лице помагач и насрочено о.с.з. Определението е съобщено на ответното дружество на 07.10.2015г. като разглежданата частна жалба е депозирана на 14.10.2015г.

Установеното от фактическа страна, мотивира следните изводи от правно естество, а именно :

Частната жалба е депозирана в законоустановения едноседмичен срок от страна в производството.

В частта, с която се атакува определение № 2107/30.09.2015г. на СлРС относно произнасянето на съда за допустимостта на исковата претенция и  доказателствените искания на страните, частната жалба е недопустима, тъй като съдебния акт не подлежи на инстанционен съдебен контрол.

В частта, с която се атакува определение № 2107/30.09.2015г. на СлРС относно отхвърлено искане на ответната страна за спиране на изпълнително дело № 214/2015г. на ЧСИ П. Георгиев, както и в частта с която е отхвърлено искането за конституиране на трето лице – помагач на ответника, частната жалба е допустима.

В тези части, разгледана по същество частната жалба е неоснователна.

Искането за спиране на принудителното изпълнение по изпълнително дело № 214/2015г. на ЧСИ П. Георгиев е направено от ответника „Джорданс 2“ ООД пред исковия съд по реда на чл.420 ГПК. Същото не е депозирано пред заповедния съд в законоустановения срок, поради което същото е преклудирано. Срокът визиран в чл.420, ал.2 от ГПК е преклузивен, поради което разглеждането на искане за спиране в исковото производство/продължение на заповедното/ би довело до необосновано разширително прилагане на процесуалните норми. Поради това,  постановения отказ за спиране на изпълнението следва да бъде потвърден като правилен и законосъобразен.

Искането за конституиране на КОНПИ ТД – Бургас като трето лице помагач на ответника е направено своевременно с отговора на исковата молба. Първоинстанционния съд правилно е преценил липсата на изискуемите законови предпоставки за привличане на трето лице – помагач. В конкретния случай КОНПИ  ТД – Бургас, /съгласно своите правомощия и компетенции/ няма правен интерес да помага в процеса на ответника „Джорданс 2“ ООД с цел постановяване на решение в негова полза. Липсва правен интерес и за ответното дружество, поради липса на преюдициалност на спора по гр.д. № 144/2011г. на СлОС, образувано по внесено мотивирано искане на КОНПИ по реда на чл.28 от ЗОПДИППД.

Предвид гореизложеното, настоящия съдебен състав на Сливенски окръжен съд

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на „Джорданс 2“ ООД с ЕИК 11961739 против определение № 2107/30.09.2015г. постановено по гр.д. № 2640/2015г. на СлРС, в частта относно произнасянето на съда за допустимостта на исковата претенция и  по доказателствените искания на страните.

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на „Джорданс 2“ ООД с ЕИК 11961739 против определение № 2107/30.09.2015г. постановено по гр.д. № 2640/2015г. на СлРС в частта, с която е отхвърлено искането на ответната страна за спиране на изп. дело № 214/2015г. на ЧСИ П. Георгиев, както и в частта, с която е отхвърленото искането  за конституирането на КОНПИ ТД – Бургас като трето лице – помагач на ответника.

 

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

                                                       

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

 

                                                                             2.