О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

 

гр. Сливен, 24.11.2015 год.

 

В      И   М   Е   Т   О      Н   А      Н   А   Р   О   Д   А

 

СЛИВЕНСКИЯТ  окръжен  съд,   гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:          

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ : МАРТИН САНДУЛОВ

ЧЛЕНОВЕ: СТЕФКА МИХАЙЛОВА

                       Мл.с. НИНА КОРИТАРОВА

 

като разгледа докладваното от  М. Сандулов  ч. гр. д. N  543 по описа за 2015  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е по частна жалба против определение № 2235/16.10.2015 г. по гр.д. № 2124/2013 г. на СлРС, с което е прекратено производството по делото на основание на чл.231 ал.1 от ГПК. В жалбата се сочи, че изводите на съда за прекратяване на делото са неотносими към делбеното производство. Във втората фаза на делбата, която има за предмет прекратяване на собствеността по предвидения в закона ред и след като делбата е допусната с влязло в сила решение отказът от иска за делба е недопустим. В жалбата се сочи, че във втората фаза на делбата страните не могат да правят отказ от иска, както и да оттеглят исковата молба. Излагат се съображения и се позовава на съдебна практика, като в крайна сметка се иска отмяна на определението на СлРС.

Не е постъпил отговор на тази частна въззивна жалба.

Производството по делото е във втората фаза на делбата, след постановено решение за допускането й. В с.з. проведено на  17.06.2014 г.  е изслушано заключението на вещото лице, след изслушването му страните са направили процесуални искания и в края на съдебното заседание процесуалните представители на страните са поискали от съда производството по делото да бъде спряно.

С определение в з.з. на 06.02.2015 г. районният съдия е констатирал, че делото е било спряно по взаимно съгласие на страните, но те не са поискали възобновяване на производството, поради което и на основание на чл.57 от ПАС е разпоредил делото да бъде внесено в архив.

На 05.05.2015 г. процесуалният представител на една от страните по делото  е поискал производството да бъде възобновено и делото да бъде насрочено за продължаване на действията по извършване на делбата. На 14.10.2015 г. е извършен избор на съдия-докладчик и след избирането му делото е било докладвано.

Съдията-докладчик с определение № 2235/16.10.2015 г. е прекратил производството по делото във втората фаза на делбата като в мотивите си приел, че съделителите на общо основание трябва да понесат санкцията на чл.231 ал.1 от ГПК като производството по делото във втората фаза бъде прекратено, а постановеното в първата фаза на делбата решение ще запази действието си.

Настоящият състав  намира, че постановеното определение е неправилно поради следните съображения:

Съгласно чл. 119, ал. 2 ГПК ищецът може да се откаже изцяло или отчасти от спорното право във всяко положение на делото. Отказът от иска е процесуално действие, което го лишава от възможността по-нататък да търси правна защита по съдебен ред на своето материално право.

 Ако тези положения се пренесат и към делбеното производство, това би означавало съсобственикът, който се е отказал от предявения иск за делба, да няма възможност да предяви отново същия иск и ако другите съсобственици не поискат делба, съсобствената вещ да остане неделена. Подобно разрешение влиза в противоречие с чл. 34, ал. 1 ЗС, забраняващ както отказа от правото на делба, така и обявяващ за невалидна всяка уговорка между съсобствениците за неизвършването й. Докато съсобствеността върху вещта продължава да съществува, вкл. и правото на собственост на отказалия се от иска ищец, съществува и възможността да се иска нейното прекратяване чрез делба. Към понятието противна уговорка по смисъла на закона следва да се приравни и личното изявление на съсобственика, че въобще или за известен срок няма да иска делба на общата вещ. Отказът от предявен иск за делба представлява именно такова изявление, той е равнозначен с уговорка, поради което и такъв отказ не може да има действие./ Тълкувателно решение № 99 от 10.12.1979 г. по гр. д. № 80/79 г., ОСГК/.

Спряното по взаимно съгласие делбено дело след влизане в сила на решение за допускане на делбата не може да бъде прекратено дори и когато е било спряно по взаимно съгласие на страните и възобновяването му не е поискано от никоя от тях. В общия исков процес бездействието на страните, каквото представлява пропускането на срока да се поиска възобновяване на делото, има значение на оттегляне на исковата молба (чл. 183, ал. 3 ГПК отм.). Във втората фаза на делбеното производство, която има за предмет прекратяване на съсобствеността по предвидените за това способи, след като делбата е допусната с влязло в сила решение, отказът от иск за делба е недопустим. Във втората фаза на делбата страните не само нямат право да се откажат от иска, но и да оттеглят исковата си молба по реда на чл. 119, ал. 1 ГПК отм. Това е така, защото съделителите не могат да искат повторно прекратяване на съсобствеността. Делбата е допусната с влязлото в сила решение, постановено в проведената й първа фаза и то е влязло в сила. Спряното по общо съгласие на страните производство за делба във втората фаза не е основание по чл. 184, ал. 2 ГПК отм. (възпроизведен и в новия ГПК - чл. 231, ал. 1) за прекратяване на производството по извършване на делбата. / Определение № 302 от 27.06.2013 г. на ВКС по ч. гр. д. № 3527/2013 г., I г. о., ГК/.

 

 

Ръководен от изложените съображения съдът

                          

                           О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОТМЕНЯ определение № 2235/16.10.2015 г. по гр.д. № 2124/2013 г. на СлРС.

ВРЪЩА делото на Сливенския районен съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                       

 

                                               ЧЛЕНОВЕ: