ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр. Сливен, 21.12.2015г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и първи декември през две хиляди и петнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТИНА МАРЕВА,

 

като се запозна с докладваното гр.д. № 555 по описа на съда за 2015г., за да се произнесе съобрази следното:

В извършената на основание чл. 129, ал. 1 от ГПК проверка съдът е констатирал, че исковата молба е нередовна, т.к. не е представен документ за платена държавна такса , каквато се дължи в размер на 1 055.69лв.

Във връзка с това са дадени изрични указания за отстраняване на нередовностите в едноседмичен срок, както и последиците от неизпълнението им. Съобщението е било връчено на ищеца на 02.12.2015г., но до момента указанията не са изпълнени.

Водим от гореизложеното, на основание чл. 129 ал. 3 и ал. 4 във вр. с чл. 128, т. 2 ГПК съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 555 по описа за 2015г. на ОС – Сливен поради неизпълнение на указанията за подписване на исковата молба и представяне на документ за платена д.т. по делото в размер на 1 037.08 лв.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му пред Апелативен съд – гр. Бургас!

 

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: