ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

18.12.2015 г.

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение ……в закрито   заседание на осемнадесети декември

през две хиляди и петнадесета година в състав:

Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

Членове: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

ВАНЯ АНГЕЛОВА

при секретаря……………………………………….…..и с участието на .прокурора…………..…………..………..…………..изслуша докладваното от ………..…Снежана Бакалова………….………..…ч.гр..дело № 569 описа за 2015 година, за да се произнесе съобрази:

           

Производството е по реда на чл. 538, ал.2 от ГПК във вр. чл. 278 от ГПК, във вр. с чл. 130, ал.3 от СК във вр. чл. 165 ал.4 от СК.

Жалбата е подадена от Г.Ж.И. против Определение № 402/02.12.2015г. по ч.гр.д.№ 755/15 по описа на РС-Нова Загора. Твърди че е назначена за настойник на майка си С. Г.Ж., която е поставена под пълно запрещение. В жалбата се твърди че постановеното определение е незаконосъобразно в частта, в която й е отказано да извърши разпореждане с притежавания от С. Г.Ж. ½ идеална част от недвижим имот, тъй като имота попада в площ, която е отредена за концесия на „Мини Марица Изток“ ЕАД гр. Раднево и дори да не бъде продаден ще бъде отчужден по реда на ЗДС.  Счита че продажбата ще бъде в интерес на представляваната от нея, тъй като в този случай тя ще получи по-благоприятна цена, а при отчуждаването ще получи по-ниска цена. Твърди че в случай НзРС не мотивирал отказа си, защо смята че продажбата няма да бъде в интерес на представляваната от нея. Моли съда да отмени атакувания отказ.

От събраните по делото доказателства се установява следното:

Видно от представеното Удостоверение № 110/06.04.2015г. на Органа по настойничеството и попечителството при община Нова Загора, Г.Ж.И. е назначена за настойник на С. Г.Ж.. Назначен е и настойнически съвет в състав: Г.Ж.Ж., Д.Р.И. и М.М. Ж..

С. Г.Ж. притежава ½ идеална част от недвижим имот с кадастрален № 160016 с площ 25,526 дка, в м. „Енина река“ по плана за земеразделяне на с. Полски градец, общ. Раднево, обл. Стара Загора.

На 06.11.2015г. до С. Г.Ж. е отправена нотариална покана от  „Мини Марица Изток“ ЕАД гр. Раднево, с  която е поканена да сключи сделка за притежавания от нея недвижим имот, описан по-горе, който се намира в границите на концесията за добив на лигнитни въглища, която се експлоатира от това дружество. Предложено е сделката да се осъществи на цена 20 165,54лв. за целия имот, като е указано, че в случай че в едномесечен срок не се постигне съгласие, имота ще бъде отчужден по ЗДС.

Във връзка с тази покана, Г.Ж.И. е подал молба до НзРС на 24.11.2015г., с която е поискала да й бъде разрешено да се разпореди с имота на поставената под запрещение, при предложените условия.

НзРС е намерил молбата за нередовна и е  поискал писмено мнение на Настойническия съвет.

Такова е представено, подписано само от Д.И.. В него е посочено че Г.Ж.Ж. отказва да го подпише поради несъгласие, а М.М. Ж. – също отказва да подпише, тъй като не желае да се занимава с този въпрос.

При наличието на изброените писмени доказателства, НзРС е постановил отказ по молбата на настойника, като е приел че от представените доказателства не може да се установи че сделката ще бъде в интерес на представляваната и поради това че наличието на положително мнение на настойническия съвет е необходима предпоставка за разрешаване на разпоредителната сделка.

Настоящата инстанция намира, че са налице условията за даване на разрешение за извършване на разпореждане с недвижимия имот на поставената под запрещение. От събраните писмени доказателства се установява че разпореждането ще бъде в неин интерес, тъй като същата не може да избира дали да се лиши от земеделския имот или не. Тъй като същия попада в терена на концесията на  „Мини Марица Изток“ ЕАД гр. Раднево той ще бъде отчужден. В изпълнение на процедурата по чл. 63а ал.1 от ЗЕ , „Мини Марица Изток“ ЕАД гр. Раднево е предложил на поставената под настойничество да изкупи притежаваната от нея част от недвижим имот. Концесионерът има задължение да предложи изкупуването на имота на цена не по-ниска от цената, която би била определена по реда на глава трета от Закона за държавната собственост при принудително отчуждаване на имота за държавни нужди т.е. до ощетяване на собственика не би се стигнало при сключване на договора за продажба.

При подаването на молбата, настойника е представил мнение на настойническия съвет, което не е подписано от двама от членовете му т.е. е отрицателно за извършване на сделката. Това мнение не обвързва съда. То служи за ориентир при издаването на охранителния акт. Окончателното решение на съда да даде или не разрешение са основава на всички събрани доказателства в охранителното производство и при преценка дали исканото разпореждане ще бъде в интерес на поставената под запрещение. В конкретния, случай настоящата инстанция намира, че следва да даде разрешение за извършване на продажбата, при условията в нотариалната покана – на цена 20 165,54лв. общо за имота, тъй като тази цена е по-висока от цената на която евентуално ще бъде отчужден имота. Съобразно разпоредбата на чл. 165 ал.3 от СК, получената от продажбата сума следва да бъде внесена в банка по нарочна сметка на името на С. Г.Ж. ( а не тази по която на настойника е издадена банкова карта), което обстоятелство следва да се отрази изрично в разрешението.

С оглед изложеното следва да бъде отменено обжалваното определение и дадено разрешени за извършване на разпореждане с процесния имот, при изброените условия.

Ръководен от изложеното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

         

ОТМЕНЯ Определение № 402/02.12.2015г. по ч.гр.д.№ 755/15 по описа на РС-Нова Загора, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:

РАЗРЕШАВА на Г.Ж.И. ЕГН **********, като настойник на С. Г.Ж. ЕГН **********, да извърши разпореждане с притежавания от поставената под запрещение недвижим имот, представляващ ½ идеална част от ПИ с кадастрален № 1600016 с площ 25,526 дка, в м. „Енина река“ по плана за земеразделяне на с. Полски градец, общ. Раднево, област Стара Загора, като продаде описания имот на концесионера „Мини Марица Изток“ ЕАД гр. Раднево за сумата 20 165,54 лв. за целия имот и внесе получената цена по отделна банкова сметка ( ***) с титуляр С. Г.Ж.

ВРЪЩА  делото на НзРС за издаване на удостоверение.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ: