О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

 

гр. Сливен, 08.01.2016 г.

 

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание в състав:                

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                              НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:                                                          СТЕФКА МИХАЙЛОВА                                                                                                                                           

                                                                      мл. с. НИНА КОРИТАРОВА

като разгледа докладваното от  Надежда Янакиева въззивно ч. гр. д.  N 581 по описа за 2015  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Поизводството е образувано по частна жалба против определение, с което е прекратено производство по отношение на един от ответниците като недопустимо и се движи по реда на чл. 274 и  сл. от ГПК.

В нея частната жалбоподателка заявява, че определението е незаконосъобразно и иска то да бъде отменено. Твърди, че съдът не следва да вменява вина на страната за невярната информация в удостоверението, издадено от община Нова Загора, а след като се е установило че еддиният ответник е починал преди завеждането на исковата молба, е следвало да даде указания на ищцата за снабдяване с удостоверение за наследници на починалия ответник по реда на чл. 227 от ГПК. Поради изложеното иска отмяна на определението, с което е прекратено производството по отношение на ответника В.И.С..

Насрещната страна не е подала в срок писмен отговор.

Настоящият състав намира частната жалба за допустима, но неоснователна, поради което следва да я отхвърли.

Производството пред НзРС по гр.д. № 732/15г. на СлРС е било образувано. по искова молба от 09.11.2015г. на частната жалбоподателка за поправка на грешка в кадастралната карта, като искът е бил насочен против трима ответници, за които ищцата  заявява, че са собственици на съседните й имоти. В хода на производството, при изпълнение на процедурата по чл. 131 от ГПк, първоинстанционният съд е констатирал, че единият от ответниците – В.И.С. е починал преди завеждането на исковата молба – на 24.03.2005г., поради което е прекратил производството по отношение на него.

Правилно решаващият съд е преценил, че иск може да бъде предявен само срещу правосубектни лица, а в случая към момента на депозиране на исковата молба едно от посочените като ответници лица е било вече починало, поради което липсва правосубектност по отношение на него и това представлява пречка за учредяване на надлежен процес с негово участие. Това изначално го изключва от кръга на пасивнолегитимираните да отговарят по иска лица, поради което образуваното производство срещу него се явява недопустимо и следва да бъде прекратено. Неприложима е разпоредбата на чл. 227 от ГПК, която третира правоприемство в надлежно образувано съдебно производство, тоест – когато пораждащият правото на участие в процеса на наследниците/правоприемниците факт е настъпил в неговия ход. В случая няма аналог с тази нормативна хипотеза.

Що се отнася до  надлежното конституиране на страните, пасивнолегитимирани да отговарят по конкретния иск – задължение на съда е да провери дали всички участници в материалното правоотношение, чиито права са засегнати, са адресати на иска, и съответно – да укаже на ищцовата страна да насочи иска си срещу всички лица, носители на спорните права, включително и наследниците на починалия Васил Стоянов.

С оглед изложеното въззивният състав намира, че производството по отношение на несъществуващ към момента на предявяване на иска в правния мир субект, е правилно прекратено като недопустимо. Определението не страда от пороци, водещи до неговата отмяна, поради което частната жалба, като неоснователна, следва да бъде оставена без уважение, а атакуваният акт – потвърден.

Ръководен от гореизложеното, съдът

 

 

                                        О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И:

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба, подадена от М.И.Д. против определение за прекратяване, като процесуално недопустимо,  на производството по гр.д. № 732/15г. на НзРС по отношение на В.И.С., като НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 397/01.12.2015г. по гр.д. № 732/15г. на НзРС като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

 

 

Определението подлежи на касационно обжалване с частна жалба пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му.

 

                                                 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                           ЧЛЕНОВЕ: