ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

12.01.2016 г.

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение ……в закрито   заседание на дванадесети януари

през две хиляди и шестнадесета година в състав:

Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

Членове: ХРИСТИНА МАРЕВА

ВАНЯ АНГЕЛОВА

при секретаря……………………………….…..и с участието на .прокурора…………..…………..………..…………..изслуша докладваното от ………..…Снежана Бакалова………….………..…ч.гр..дело № 584 описа за 2015 година, за да се произнесе съобрази:

            Постъпила е частна жалба от Д.Н.С. срещу Разпореждане за издаване на заповед за изпълнение на парично задлжение по чл. 410 от ГПК от 19.10.2015г. по ч.гр.д.№ 3904/15 по описа на СлРС, в частта за разноските.  Твърди че с посоченото определение осъден да заплати на „ВиК“ ЕАД гр. Бургас сумата395,80 лв., представляваща незаплатено задължение по издадени фактури за периода от 25.09.2013г. до 24.07.2015г., ведно със законната лихва за забава и разноски в размер на 325лв. Счита че присъдените  разноски са прекомерни, съобразно Тарифа за д.т., които се събират от съдилищата по ГПК и по конкретно чл. 30, чл. 32 и чл. 53т.2 от същата. Счита че присъдените разноски са многократно завишени и не съответстват на реално направените в производството. Моли да бъде отменена заповедта в частта за разноските и бъдат присъдени общо 85 лв.

            Ответната по жалбата страна и подала в срок отговор, в който оспорва жалбата. Твърди че цитираните от жалбоподателя разпоредби на тарифата са неприложими, а присъдените разноски са дължими и са в минималния размер за юрисконсултско възнаграждение. Моли жалбата да бъде оставена без уважение, като й се присъдят и разноски за тази инстанция.

            Жалбата е допустима, подадена в срок, от лице имащо право на обжалване. Разгледана по съществото си същата е неоснователна.

Производството по ч.гр.д.№ 3904/15 на СлОС е образувано по искането на „ВиК“ ЕАД гр. Бургас за осъждането на  Д.Н.С. да заплати сумата395,80 лв., представляваща незаплатено задължение по издадени фактури за периода от 25.09.2013г. до 24.07.2015г., ведно със законната лихва за забава от датата на подаване на заявлението 15.09.2015г. и разноски в размер на 25лв. за внесена д.т. и 300лв. юрисконсултско възнаграждение в минимален размер.

Заявлението е уважено изцяло и е издадена заповед за изпълнение на парично задължение, съответстваща на направеното искане, включително и за разноските. В частта за присъдените разноски разпореждането на СлРС е законосъобразно. Същите са дължими. Заявителят е внесъл дължимата държавна такса в размер на 25лв. на основание чл. 12 т.1 от  Тарифа за д.т., които се събират от съдилищата по ГПК. На основание чл. 78 ал.8 от ГПК в полза на заявителя са дължи и следва да се присъди и адвокатско възнаграждение, тъй като  в производството той е били представляван от юрисконсулт. Размерът на адвокатското възнаграждение се  определя от Наредба № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения -  по чл.7 ал.5 във вр. чл.7 ал.2 т.1 от Наредбата. Минималния размер на възнаграждението за една инстанция е 300лв.  Не е присъдено възнаграждение в размер по-голям от минималния, поради което не може да бъде намалено.

Цитираните от жалбоподателя в частната жалба, размери на дължими такси не се относими при определяне на таксите в съдебното производство по издаване на заповед за изпълнение. Те са дължими в изпълнителното производство, а не в настоящото. По изложените съображения жалбата следва да бъде оставена без уважение.

Основателно е искането на ответника по частната жалба за присъждане на разноските за тази инстанция в размер на 200лв. за юрисконсултско възнаграждение. Същите са дължими  на основание чл. 78 ал.3 и ал.8 от ГПК, поради неоснователността на частната жалба и са определени в минималния размер по чл. 11 във вр. чл. 7 ал.1 т.7 от Наредба № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Ръководен от изложеното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

                       

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частна жалба от Д.Н.С. ЕГН ********** ***, срещу Разпореждане за издаване на заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК от 19.10.2015г. по ч.гр.д.№ 3904/15 по описа на СлРС, в частта за присъдените разноски в размер на 325лв., като НЕОСНОВАТЕЛНА.

ОСЪЖДА Д.Н.С. ЕГН ********** *** да заплати на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД гр. Бургас, ЕИК 812115210 направените разноски за въззивната инстанция в размер на 200лв.

         Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ: