О П Р ЕД Е Л Е Н И Е №

Гр.Сливен, 20.01.2016г

 

 

    СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесети януари,  двехиляди и  шестнадесети година, в състав:

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:СНЕЖАНА БАКАЛОВА

                                                           ЧЛЕНОВЕ: ХРИСТИНА МАРЕВА                                                                                               

                                                                                   ВАНЯ АНГЕЛОВА

       при секретаря………………………и с участието на прокурора……………, като разгледа докладваното от съдия Ангелова в.ч.гр.дело № 2 по описа за 2016г, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

        Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.

        Образувано е по частна жалба на “Водоснабдяване и канализация“ООД-Сливен, ул.“Ш.С.“ № *, представлявано от управителя С.Р., подадена от процесуалния му представител адв.Ст.Р.  срещу  протоколно определение  от 16.11.2015г по гр.дело № 2971/2015г по описа на СлРС, с което е оставена без уважение молбата му за присъждане на разноски по делото. 

        Жалбоподателят твърди, че обжалваното определение е неправилно и незаконосъобразно. Счита, че неправилно СлРС е мотивирал отказа си да му  присъди разноските с аргумента, че те щели да бъдат дължими само при отхвърляне на иска срещу главния ответник и разгледането на иска срещу евентуалния ответник, и неговото пълно или частично уважаване. Твърди, че подобна логика противоречи на разпоредбата на чл. 78 ал.4 от ГПК, която  не правела разлика между  главен или евентуален ответник. 

      Моли отмяна на обжалваното определение и присъждане на    разноски за адв. възнаграждение в размер на 360лв, както и на разноските по настоящото производство.

      Отговор на  частната жалба в срока по чл. 276 ал.1 ГПК е постъпил както от другия ответник – Община Сливен, така и от ищеца ЗАД „Виктория“- гр.София, които изразяват становище, че  жалбата  е неоснователна и следва да се остави без уважение.  

     Съдът, след като се запозна с частната жалба, подадените отговорите и  приложеното гр.дело № 2971//2015г на СлРС,  прие за установеното следното:

      Производството по гр.дело №2971/2015г по описа на СлРС е  образувано по  искова молба на ЗАД“Виктория“-София против Община Сливен и „Водоснабдяване и канализация“ООД-гр.Сливен, с която е предявен срещу общината регресен иск на застрахователя срещу прекия причинител на вредата, с правно осноавние чл. 213 КЗ и цена -321лв,  ведно със  законната лихва от датата на завеждане на исковата молба,  а  при условията на евентуалност е предявен  иск срещу жалбоподателя в настоящото производство за сумата 321лв., ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба.

       С определение по чл. 140 ГПК от   05.10.2015г,  съдът е насрочил делото за разглеждане в с.з. на 16.11.2015г.

       С молба от 29.10.2015г,  ищецът  заявил,  че  оттегля  предявените искове срещу община-Сливен и „ВиК“ООД-Сливен поради пълното погасяване на вземането и моли  делото да бъде прекратено.

       В с.з. на 16.11.2015г, съдът е докладвал молбата за оттегляне на исковете. И двамата ответниците са се представлявали от процесуални представители, които са изразили становище по молбата и само  единия от тях- „ВиК“ООД е заявил претенция за разноски, представяйки списък с разноските, видно от който, същите са в размер на сумата  360лв,  представляваща  адв.възнаграждение. 

       С протоколно определение, държано в с.з. на 16.11.2015г, съдът е прекратил  производството делото на основание чл.232 ГПК, поради оттегляне не предявените искове и е оставил без увежение искането на ответника “ВиК“ООД-Сливен за присъждане на направите по делото разноски в размер на 360лв, платени за адв. възнаграждение.

      За да остави без уважение молбата на  „ВиК“ООД, съдът е приел, че този ответник е евентуален и като такъв, в негова полза биха били присъдени разноски само при отхвърляне на иска, предявен срещу главния ответник, разглеждане на иска срещу евентуалния ответник и пълното му или частично отхвърляне.

      Въз основа на така установеното от фактическа страна, съдът направи следите правни изводи:     

     Жалбата е процесуално  допустима, а  разгледана по същество,    основателна, по следните съображения:

     Съдебната практика трайно и непротиворечиво е дала разрешение на въпроса: следва ли да се присъжда адвокатско възнаграждение на  евентуалния ответник по делото, при условие, че искът срещу него въобще не е бил разгледан. Този въпрос е намерил отговор в определение № 82/19.02.2009г на ВКС по ч.т.д.. №60/2009т, първо т.о. и определение № 89/22.01.2010г на ВКС по ч.т.д.№ 752/2009г на първо т.о, определение № 347/10.05.2013г на ВКС по ч.т.д. №17/2013г, на второ т.о.,  постановени по реда на чл. 274 ал.3 т.2 ГПК, в които е прието, че  съгласно чл.78 ал.4 ГПК, право на разноски има и ответникът по евентуално събективно съединен иск, когато евентуалният иск не е разгледан.

       Разпоредбата на чл. 78 ал.4 от ГПК предоставя право на ответника да претендира направените по делото раноски в случай на прекратяване на делото и това право не е обвързано с наличието на конкретно основание, послужило за прекратяване на производството по иска, а единствено  с действително заплащане на такси и възнаграждения от страната по делото.

    Когато основанието за прекратяване на делото е по причина извън поведението на ответника, като оттегляне , отказ от иска, връщане на искова молба или жалба, ответникът има право да получи разноските, които е направил преди прекратявавето на делото.    

     Правната уредба на евентуалния иск се изчерпва с нормата на 271 ал.2 ГПК, съгласно която при отмяна на решението по главния иск, се възстановява висящността и по евентуално съединените с него искове, по които първоинстнационния съд не се е произнесъл. Неразглеждането на евентуалния иск поради несбъдване на вътрешното процесуално условие за предявяването му, заличава с обратна сила последиците от предявяването му.Прекратяването на исковото производство има същото правно значение- отпадане с обратна сила на последиците, които законът свърва с подаване на исковата молба в съда.

      И тъй като правото на разноски е признато от закона право за възмездяване на страната за разноски по извършените процесуални действия и за защита по иницииран от нея съдебен процес, евентуалният ответник, като участник в производството, извършва процесуални действия, по които заплаща разноски, вкл. и за  адв.защита.

     Затова,  процесуалните му права следва да са приравнени с тези на ответника, по отношение на който е предявен главния иск и производството по делото е прекратено.

     В случая, ответникът „ВиК“ООД е ангажирал адв.защита по делото и е направил разноски за адв.възнаграждение в размер на 360лв именно във връзка с предявения срещу него в условията на евентуалност иск.

      Щом разноските са направени преди прекратяване  на делото, ответникът има право да ги получи, като подлежат на присъждане тези разноски на ответника, направени по повод воденото на делото, за чието установяване са представени надлежни доказателства.

     Видно от представените договор за правна защита и съдействие,  фактура и  платежно нареждане,  „ВиК“ ООД-Сливен  е платило на адв.Р.  адв. възнагражение в размер на 360лв с ДДС., поради което следва да бъде уважена молбата му за присъждане на разноски.

      По тези съображения, обжалваното определение следва  да бъде отменено и вместо него постановено друго, с което искането за разноски  бъде уважено.

     Тъй като частната жалба се уважава, в тежест на ищеца следва да се възложат разноските на жалбоподателя, направени по настоящото дело, възлизащи  в размер на 15лв, платени за д.т.

     Предвид изложеното, съдът   

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

     ОТМЕНЯ  протоколно определение от 16.11.2015г по гр.дело № 2971/2015г  по описа на СлРС,  с което е оставена без уважение молба на

 „Водоснабдяване и канализация“ООД- гр.Сливен за присъждане на направените по делото разноски за адв. възнаграждение в размер на 360лв., като вместо това  ПОСТАНОВЯВА:

     ОСЪЖДА Застрахователно АД “ВИКТОРИЯ“ със седалище и адрес на управление гр.С., ул.“И.“ № *, , ЕИК- 119037309,  да заплати на  „Водоснабдяване и канализация“ООД-Сливен, ул.“Ш.С.“27, представлявано от управителя С.Р.  сумата  360лв,  представляваща направени по гр.дело № 2971/2015г на СлРС  разноски за  адвокатско възнаграждение, както и сумата 15лв – разноски по настоящото производство.

     Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                         ЧЛЕНОВЕ: