О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

Гр. Сливен, 25.01.2016г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито заседание на двадесет и пети януари през две хиляди и шестнадесета година, в състав: 

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

 

                                                      ЧЛЕНОВЕ :   СВЕТОСЛАВА  КОСТОВА

 

                                                                           ВАНЯ АНГЕЛОВА

 

 

в присъствието на секретаря ………………

като разгледа докладваното от съдия Светослава Костова гр.д. № 8 по описа за 2016г., за да се произнесе съобрази следното:

 

          Производството е по реда на чл.435, ал.3 от ГПК във вр. с чл.437, ал.1 от ГПК.

           Депозирана е жалба от И.Г.В. против Постановление за възлагане на недвижим имот от 08.12.2015г. на ЧСИ П. Г., рег. № 837 с район на действие Окръжен съд – Сливен, постановено по изп. дело № 521/2014г.

В жалбата се твърди, че атакуваното Постановление е постановено при нарушение на редица процесуални правила и норми, а именно : 1/при извършване на описа на недвижим имот - ПИ с ид. № 67338.514.45 с адрес гр. С., ул.“К. М.“ №* не са посочени наложените върху имота възбрани, както и дължимите данъци, респ. не са конституирани и призовани при извършване на описа взискателите с наложени възбрани; 2/по делото не са присъединени като взискатели лицата, които имат вписани възбрани; 3/ ЧСИ не е направил разпределение, в което да посочи сумата, която купувачът следва да внесе за изплащане на съразмерните части от вземанията на другите взискатели; 4/в нито едно от обявленията за публична продажба на имота ЧСИ не е посочил задължителното в конкретния случай – наличието на две възбрани върху имота.

От съда се иска да постанови решение, с което отмени изцяло Постановлението за възлагане на недвижим имот от 08.2.2015г. на ЧСИ Павел Г., постановено по изп. дело № 521/2014г. като незаконосъобразно.

Жалбата е надлежно администрирана. В законоустановения срок са постъпили отговори от взискателите по изп. дело „Банка Пиреос България“ АД и Л.П.В.. В същите се излагат възражения за недопустимост на депозираната жалба, предвид липсата на изброените предпоставки в разпоредбата на чл.435, ал.3 от ГПК.

По делото е представено становище по жалбата от ЧСИ, в което се излагат аргументи както за недопустимост на жалбата, така и за нейната неоснователност.

Въззивния съд направи следните констатации и изводи от правно естество :

Жалбата е депозирана от длъжник в изп. производство и е насочена против акт, който подлежи на съдебен контрол. Разпоредбата на чл.435, т.3 от ГПК предвижда възможността Постановлението за възлагане да бъде обжалвано от длъжник, поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най – високата предложена цена. Възможностите са лимитативно изброени от законодателя. Посочените в жалбата основания са извън изброените в закона, при които длъжникът има право да обжалва постановлението за възлагане. Поради това жалбата се явява недопустима и като такава следва да бъде оставена без разглеждане, респ. производството по делото прекратено.

Следва да се посочи също, че изтъкнатите от длъжника процесуални нарушения в изп. процес засягат правната сфера на трети лица, за което те разполагат с възможност за защита по съответния законов ред.

Мотивиран от гореизложеното, настоящия въззивен състав на Сливенски окръжен съд

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ депозираната жалба от И.Г.В. с ЕГН ********** ***  против  Постановление за възлагане на недвижим имот от 08.01.2015г. на ЧСИ П. Г. с рег. № 837 с район на действие СлОС, постановено по изп. дело № 521/2014г.

Прекратява производството по гр.д.  № 8/2016г. по описа на СлОС.

Определението може да бъде обжалвано в едноседмичен срок от връчването му на страните с частна жалба пред Апелативен съд – Бургас.

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

                                                                  ЧЛЕНОВЕ :