ОПРЕДЕЛЕНИЕ№

Гр. Сливен, 05.02.2016г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гр. отделение в закрито заседание на  пети февруари  през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА ,

ЧЛЕНОВЕ: ХРИСТИНА МАРЕВА,

СВЕТОСЛАВА КОСТОВА,

 

като се запозна с докладваното гр.д.№ 9 по описа на съда за 2016г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по жалба на длъжник срещу постановление за възлагане с правно основание по чл. 435, ал. 3 ГПК.

Жалбата е подадена от В.Г.В. против Постановление за възлагане на недвижим имот от 08.12.2015г. на ЧСИ П. Георгиев, рег. № 837 с район на действие Окръжен съд – Сливен, постановено по и.д. № 2014837040521.

В жалбата се твърди, че атакуваното Постановление е постановено при нарушение на редица процесуални правила и норми, а именно : 1/при извършване на описа на недвижим имот - ПИ с ид. № 67338.514.45 с адрес гр. С., ул.“К. М.“ №* не са посочени наложените върху имота възбрани, както и дължимите данъци, респ. не са конституирани и призовани при извършване на описа взискателите с наложени възбрани; 2/по делото не са присъединени като взискатели лицата, които имат вписани възбрани; 3/ ЧСИ не е направил разпределение, в което да посочи сумата, която купувачът следва да внесе за изплащане на съразмерните части от вземанията на другите взискатели; 4/ в нито едно от обявленията за публична продажба на имота ЧСИ не е посочил задължителното в конкретния случай – наличието на две възбрани върху имота.

Иска се съдът да постанови решение, с което отмени изцяло Постановлението за възлагане на недвижим имот от 08.2.2015г. на ЧСИ Павел Георгиев, постановено по изп. дело № 521/2014г. като незаконосъобразно.

Жалбата е надлежно администрирана. В законоустановения срок не са подадени отговори от взискателите.

По делото е представено становище по жалбата от ЧСИ, в което се излагат аргументи както за недопустимост на жалбата, така и за нейната неоснователност.

Въз основа на данните от приложеното копие на и.д. № 2014837040521 съдът намира, че жалбата е недопустима и следва да се остави без разглеждане.

В разпоредбата на чл.435, т.3 ГПК лимитативно са изброени основанията, при които постановлението за възлагане може да бъде обжалвано от длъжник – поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най – високата предложена цена.

Нито едно от фактическите основания – посочени в жалбата не кореспондира на правните основание - изброени в закона, при които длъжникът има право да обжалва постановлението за възлагане. Понятието „надлежно наддаване“ не може и не следва да бъде тълкувано разширително, като изискванията свързани с него са тези – посочени в разпоредбата на чл. 489 и чл. 490 ГПК, а изискването за възлагане  по най-високата предложена цена – чл. 492 и чл. 493 ГПК. Поради това жалбата се явява недопустима и като такава следва да бъде оставена без разглеждане, респ. производството по делото прекратено. Изтъкнатото в жалбата оплакване досежно липсата на посочени тежести за възложения имот, ако изобщо има подобно нарушение, засяга реквизитите на съставения опис, но няма отношение към спазване изискванията на законна за извършване на наддавателните предложения.

Останалите възражения в жалбата на длъжника, представляващи различни процесуални нарушения в изпълнителни япроцес засягат изключително правната сфера на трети лица, в чиито права е недопустимо субституирането на длъжника.

Водим от гореизложеното съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ депозираната жалба от В.Г.В., ЕГН ********** *** като длъжник против  Постановление за възлагане на недвижим имот от 08.01.2015г. на ЧСИ П. Г. с рег. № 837 с район на действие СлОС, постановено по и.д. № 2014837040521Прекратява производството по гр.д.  № 8/2016г. по описа на СлОС като недопустима и

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 9/2016г. по описа на ОС - Сливен

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му пред Апелативен съд – Бургас.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

2.