О П Р Е Д Е Л Е Н И Е      N

гр. Сливен, 13.01.2016 г.

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:               

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                            НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:                                                                         МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                                         мл.с. САВА ШИШЕНКОВ

като разгледа докладваното от Надежда Янакиева в. ч.гр.  д.  N 12 по описа за 2016  год., за да се произнесе, съобрази следното:

Поизводството е образувано по частна жалба против против протоколни определения, с които са оставени без уважение доказателствеио искания на страна и се движи по реда на гл. ХХІ  от ГПК.

Частният жалбоподател – ищец в първоинстанционнното производство, атакува определенията на СлРС, държани в о.с.з. на 06.11.15г., с които е отхвърлил исканията му за допускане наизвършване на съдебно-счетоводна и съдебно-техническа експертизи с конкретно посочени задачи, като заявява, че неправилно решаващият съд е счел, че тези доказателства са неотносими към предмета на делото. Развива детайлна и подробна аргументация, касаеща целта на поисканите експертизи, връзката на изследваните чрез тях въпроси с предмета на спора и значението им за изхода му, като в резултат твърди, че недопускането им, освен че е нарушило правото му на защите, е погазило принципа на равнопоставеност на страните и състезателното начало. Заявява още, че фактите, които е целено да се установят, са релевантни за спора, доказването им чрез тези доказателствени средства е допустимо и липсват основания за отхвърляне на доказателствените искания. Поради изложеното частният жалбоподател моли въззивния съд да отмени  протоколните определения на СлРС и му даде указания за по-точно прилагане на закона.

Насрещната по частната жалба страна е подала в срок писмен отговор, с който заявява, че счита частната жалба за недопустима и иска тя да бъде оставена без разглеждане.

Въззивният съд счита, че частната жалба е недопустима и следва да се остави без разглеждане, а образуваното въз основа на нея производство – да се прекрати.

Определението на първоинстанционния съд по допускане на доказателства и доказателствени средства /независимо дали с него се уважава или отхвърля съответното искане на страната/ не е от категорията на съдебните актове, подлежащи на самостоятелно обжалване /в случая – с частна жалба/. С обжалваните определения от 06.11.15г., държани в о.с.з., съдът не се произнася по съществото на спора и чрез тях нито се прегражда хода на производството, нито му се слага край. Няма и изрична законова разпоредба, която да предвижда такава възможност. Събирането на доказателства в исковото производство е процесуална дейност на съда, насочена към разрешаването на спора и ако решаващият съд е допуснал нарушения в тази връзка, които са довели до неправилното разрешаване, при осъществяване на инстанционния контрол страната може да релевира оплаквания, касаещи действията по допускане, събиране, обсъждане, анализ и преценка на доказателствата.

В този сммисъл са неотносими всички изложени в частната жалба съображения, отнасящи се до основателността на исканията, относимостта на фактите, за които се е искало допускане на експертизите, и значението им за правилното решаване на спора. тези съображения са такива по същество и не следва да се обсъждат в настоящото частно производство.

Така частната жалба е недопустима и следва да се остави без разглеждане.

Ето защо съдът

 

                                                   О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на „МК Билдинг“ ЕООД, гр. Стара Загора, подадена чрез процесуален представител по пълномощие по чл. 32 т. 1 от ГПК – адв. П.К., против протоколни определения, държани в о.с.з. на 05.11.2015г. по гр.д. № 3038/15г. на СлРС, с което съдът е отхвърлил като неотносими и неоснователни  доказателствените искания на ищеца за допускане извършването на съдебно-счетоводна и съдебно-техническа експертизи, като НЕДОПУСТИМА.

ПРЕКРАТЯВА  производството по в.ч.гр.д. № 12/16г. на СлОС, като НЕДОПУСТИМО.

 

 

Определението  подлежи на обжалване с частна жалба пред БАС в едноседмичен срок от връчването му.

.

         

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                   

ЧЛЕНОВЕ: