П Р О Т О К О Л

гр. Сливен, 17 юли 2017 година

 

          СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, търговско отделение,  в публично съдебно заседание на седемнадесети юли  през две хиляди и седемнадесета година, в  състав:

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

               

при секретаря Ивайла Куманова и с участието прокурор………, сложи за разглеждане гр.д. № 15 по описа за 2016 г., докладвано от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ.

 

На  именното повикване в  10.00  часа се явиха:

За ищеца „Т.Д.Е.“ ООД, редовно призован, се явява адв. М.Д., редовно упълномощен от по-рано.

Ответникът А.Б.Ч., редовно призован, се явява лично и с адв. Д., редовно упълномощена от по-рано.

 Вещите лица, редовно призовани, не се явяват.

 

АДВ. Д.: Моля да се даде ход на делото.

АДВ. Д.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът счита, че няма процесуална пречка за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВ. Д.:  Тъй като постигнахме извънсъдебно споразумение с ответника оттегляме настоящите искова, като не претендираме и за разноските по делото. Съгласни сме да се оттегли насрещния иск и моля да ми бъде върната гаранцията, тъй като има допуснато обезпечение.

АДВ. Д.: Действително постигнахме договореност процеса да приключи със взаимно оттегляне на исковете и с оглед на това аз също оттеглям насрещно предявените такива с насрещната искова молба. Нямам претенции за направените по делото разноски. Съгласна съм с направеното оттегляне на исковете от ищеца.

АДВ. Д.: Моля да бъде отменено обезпечението, което е допуснато по наше искане и да ни бъде върната внесената парична гаранция от 6500 лв.

 

С оглед направените искания и съответно изявления от страните, съдът намира, че са налице условията за прекратяване на производството по първоначалния и насрещните искове, поради оттегляне на същите. В същото време, поради постигнато споразумение между страните и направено искане от страната по чието искане е наложено обезпечението, същото следва да бъде отменено и да бъде върната паричната гаранция, след влизане в сила на определението за отмяна на обезпечението.

С оглед изложеното и на основание чл. 232 и чл. 402 от ГПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 15/2016 г. по описа на Окръжен съд – Сливен, поради оттегляне на предявените с първоначалната искова молба и предявените насрещни искове.

ОТМЕНЯ допуснатото с определение № 20/15.01.2016 г. по настоящото дело обезпечение чрез налагане на възбрана върху поземлен имот с идентификатор № 67338.403.347 с административен адрес гр.Сливен, м. „Градището”, с площ целия от 343 кв.м, с предназначение и начин на трайно ползване – урбанизирана територия за ниско застрояване с номер по предходен план № 2801304 ведно с построената в имота в груб строеж сграда с идентификатор № 67338.403.347.4 на два етажа със застроена площ 91 кв.м, с начин на трайно ползване еднофамилна жилищна сграда ведно със всички подобрения и насаждения в имота.

ПОСТАНОВЯВА след влизане в сила на настоящото определение на ищеца „Т.Д.Е.” ЕООД да бъде върната внесената парична гаранция в размер на 6500 лв., като задължава ищцовата страна да посочи банкова сметка ***.

 

Определението на съда подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от днес пред Апелативен съд- Бургас.

 

Протоколът се състави  в съдебно заседание.

Заседанието, се закри в  10,15 ч.

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 


                                                                    СЕКРЕТАР: