О П Р Е Д Е Л Е Н И Е     

гр. Сливен, 19.01.2016 г.

 

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на  деветнадесети януари,  двехиляди и шестнадесети година, в състав:

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:СНЕЖАНА БАКАЛОВА

                                                   ЧЛЕНОВЕ: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

                                                                                   ВАНЯ АНГЕЛОВА като разгледа докладваното от съдия В.Ангелова в.гр.дело № 17 по описа за 2016г, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

      Постъпила е жалба против действия на ЧСИ във връзка с издадено постановление за възлагане на недвижим имот.

      Жалбата не е подадена чрез ЧСИ и не са извършвани никакви действия по надлежното й администриране по реда на чл 436 от ГПК, не е приложено и копие от изпълнителното дело, с оглед проверка на допустимостта и основателността й, няма представени   мотиви от съдебния изпъълнител.

     От съдържанието на жалбата не може да се направи и извод дали подателят й е страна  в изпълнителното производство или трето лице.

      Съгласно разпоредбата на чл. 436 ал. 1 от ГПК, жалбата от някое от процесуалнолегитимираните лица, против някое от подлежащите на обжалване действия на съдебния изпълнител, се подава до окръжния съд чрез съдебния изпълнител, като последният проверява дали е подадена в срок, събира дължимата държавна такса, извършва връчване на преписите на съответните страни, както и сам излага писмени мотиви. Едва след изтичане на срока за възражение по чл. 436 ал. 3 от ГПК, съдебният изпълнител следва да изпрати на окръжния съд жалбата, възраженията, своите мотиви и копие от изпълнителното дело, както повеляват ал. 1, 2 и 3 на чл.436 от ГПК.

     Без да е извършена цялата поредица от тези процесуални действия, съдът, поради ненадлежно сезиране, не може да образува и разгледа жалбата.

    Поради това производството по подадената пряко до СлОС жалба против действия на ЧСИ, следва да се прекрати, а жалбата –изпрати на съдебния изпълнител за изпълняване на процедурата по чл. 436 от ГПК.

    Ръководен от гореизложеното,  съдът

 

                                      О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

    ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д. № 17/2016г. на СлОС.

   ИЗПРАЩА  на ЧСИ Павел Георгиев, с рег. № 837 и район на действие СлОС за надлежно администриране по реда на чл. 436 от ГПК жалба вх.№356/15.01.2016г, подадена от „Бакърджиев-03“ЕООД-Сливен, ул.“С.*-*, представлявано от управителя П. С. П. срещу Постановление за възлагане на недвижим имот от 08.12.2015г.

   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред БАС, в едноседмичен срок от връчването му жалбоподателя.

                                     

 

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

      

 

                  ЧЛЕНОВЕ: