О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е   76

 

гр.Сливен, 12.02.2016г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

            Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на дванадесети февруари две хиляди и шестнадесета година в състав:

                                  

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                            ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

МЛ. С. САВА ШИШЕНКОВ 

 

като разгледа докладваното от младши съдия Сава Шишенков въззивно ч.гр.д.№ 28 по описа на съда за 2016г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 274 и сл. от ГПК.      

Образувано е по частна жалба, подадена от „ДИТА- КОТЕЛ” ООД, против Определение 283 от 31.12.2015 година на РС Котел, постановено по гр. дело 228/14 година.  

            В жалбата са изложени твърдения за незаконосъобразност на обжалвания съдебен акт, тъй като съдът не се е съобразил с волеизявлението на страната за отказ от предявената искова претенция по чл. 233 ГПК и е приел направения отказ за частично основателен.

В законоустановения срок не е постъпил писмен отговор.

            След преценка на приложените доказателства, съдът прие следното:

            Частната жалба е подадена  срещу акт, за който разпоредбите на ГПК изрично предвиждат обжалване. Наред с това жалбоподателят е процесуално легитимирано лице – „ДИТА- КОТЕЛ” е страна по гр. д. № 228 по описа за 2014 година на РС Котел и като такъв има правен интерес да обжалва атакуваното определение. При направената проверка, настоящият съдебен състав констатира, че законоустановеният срок за сезиране на съда е спазен. Предвид горното и с оглед наличието на всички необходими положителни процесуални предпоставки и липсата на отрицателни такива, жалбата е допустима.

            Разгледана по същество, тя се явява частично основателна по следните причини:

            Съставът на РС Котел не е допуснал изменение на размера на иска извън сумите за месеците януари 2013 г., юни 2013 г., юли 2013 г., септември 2013 г., декември 2013 г., януари 2014 г., февруари 2014 г., юни 2014 година с мотива, че вместо намаляване се прави увеличение на размера на иска по същество. В чл. 214 ГПК законодателят е предвидил до приключване на съдебното дирене в първата инстанция ищецът по иска да има право да измени само размера на иска, като не е направено уточнение дали се касае за преминаване към по – голяма дължима сума или към по – малка такава. Едновременното увеличение на иска за част от претендираните периоди , съчетано с общо намаляване на претенцията по същество е само промяна на размера на иска, като по определени пунктове е направено уточнение по смисъла на чл. 127, т. 5 ГПК, без да се променя основанието по смисъла на т. 4 от чл. 127 ГПК. Страната не е посочила различни обстоятелства на които основава претенцията си, само е променила размера.  Поради тази причина настоящият съдебен състав счита, че жалбата е основателна.

Поради гореизложените мотиви определението на РС Котел в частта, в която съдът е допуснал на основание чл. 214, ал. 1, изр. 3 ГПК изменение на насрещния иск с правно основание чл. 55 от ЗЗД чрез намалляне на цената му по месеци, както следва – януари 2013 година, юни 2013 година, юли 2013 година, септември 2013 година, декември 2013 година, януари 2014 година, февруари 2014 година и юни 2014 година е правилно.

Настоящата съдебна инстанция споделя и мотивите на РС Котел в частта относно изменението на насрещния иск с правно основание чл. 86 ЗЗД.

Мотивите на двете инстанции съвпадат и досежно претендираните суми в размер на 150.42 лева за месец август 2013 година. В първоначалното предяваване на насрещната претенция, периодът и фактурата, по която е платено не са били въведени в предмета на делото. Включването им посредством способа по чл. 214, ал. 1 ГПК би било недопустимо последващо предявяване на иск.  

Ръководен от изложените съображения и на основание чл.278 от ГПК, съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

ОТМЕНЯ в отхвърлителната му част Определение № 283/31.12.2015 година по гр. д. 228 по описа на РС Котел за 2014 година като НЕПРАВИЛНО..

ДОПУСКА на основание чл. 214, ал. 1, изр. 3 от ГПК изменение на насрещния иск с правно основание чл. 55 ЗЗД чрез намаляване на цената му от 12975.06 /дванадесет хиляди деветстотин седемдесет и пет лева и шест стотинки/ лева на 5962 / пет хиляди деветстотин шестдесет и два/ лева по месеци, както следва:

1.      За месец януари 2013 г. – от 1520 на 1020 лева

2.      За месец февруари 2013 година – от 484.27 на 1020 лева

3.      за месец март 2013 година – от 938.03 лева на 1020 лева

4.      за месец април 2013 година – от 1020 лева на 1020 лева

5.      за месец май 2013 година – от 733.41 лева на 813.20 лева

6.      за месец юни 2013 година – от 868.55 лева на 4.10 лева

7.      за месец юли 2013 година – от 737.64 лева на 162.67.20 лева

8.      за месец септември 2013 година – от 133.56 лева на 131.43 лева

9.      за месец октомври 2013 година – от 519.23 лева на 585.88 лева

10.  за месец ноември 2013 година – от 333.25 лева на 680.68 лева

11.  за месец декември 2013 година – от 141.08 лева на 35.12 лева

12.  за месец януари 2014 година – от 657.73 на 179.87 лева

13.  за месец февруари 2014 година – от 339.30 лева на 302.86 лева

14.  за месец март 2014 година – от 179.87 лева на 498.56 лева

15.  за месец април 2014 година – 188.24 лева

16.  за месец май 2014 година – 393.71 лева

17.  за месец юни 2014 година – от 1367.18 на 57.18 лева

18.  за месец чли 2014 година – 2110 лева.

ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 233 ГПК производството по насрещния иск с правно основание чл. 55 ЗЗД в частта му за сумата от 7013.06 лева поради направен отказ от иск.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молба с вх. номер СД 02-08-45/11.01.2016 г в частта за сумата от 150.42 лева за месец август 2013 година като НЕОСНОВАТЕЛНА.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                         ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                                2.