О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

гр. Сливен, 01.02.2016 год.

В      И   М   Е   Т   О      Н   А      Н   А   Р   О   Д   А

СЛИВЕНСКИЯТ  окръжен  съд,   гражданско отделение, в  закрито заседание проведено на първи февруари през две хиляди и шестнадесета година в състав:                

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ : МАРТИН САНДУЛОВ

ЧЛЕНОВЕ: СТЕФКА МИХАЙЛОВА

                       Мл.с. НИНА КОРИТАРОВА

като разгледа докладваното от  М. Сандулов в. ч. гр. д. N 36 по описа за 2016  год., за да се произнесе, съобрази следното:

      

       Производството е по реда на чл. 418 ал.4 от ГПК.

        Постъпила е частна жалба от адв.П.Г., в качеството му на пълномощник на ОББ – АД, срещу разпореждане № 20999 на СлРС от 18.12.2015г. по ч.гр.д. № 5195/2015г. по описа на СлРС, с което е отхвърлено искане за издаване на Заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист на заявителя ОББ – АД. В жалбата се твърди, че разпореждането е неправилно. На първо място се развиват съображения относно предсрочната изискуемост на вземането на банката и се сочи, че в настоящия случай банката е действала над изискуемите стандарти, като е заявила, че обявява кредита за предсрочно изискуем изцяло. На второ място се сочи, че е налице надлежно връчване на нотариалната покана от страна на нотариуса, съобразно изискванията на закона. Връчването е надлежно, тъй като е попълнено съответното поле на разписката, удостоверяващо връчването, касаещо приемане на пратката без забележки, като са положени имена и подпис от получилото съобщението лице. Връчването на нотариалната покана на кмета на с.Стара река не е в нарушение разпоредбите на ГПК и е налице редовно връчване. Така следва да се приеме, че книжата с волеизявлението на банката са връчени на длъжника на 12.10.2015г. и поради това се иска да бъде отменено разпореждането и вместо него да бъде постановено да бъдат издадени Заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист в полза на заявителя.

       С обжалваното разпореждане № 20999/18.12.2015г. съдът е отхвърлил искането за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист, като се сочи, че не е налице редовно връчване на нотариална покана от 08.10.2015г. до длъжника. Безспорно е по делото, че нотариалната покана е била връчена на друго лице, което е приело пратката и е посочено с двете си имена и подпис, а именно С.С.. Категорично е, че това лице не е длъжникът Д.Д.Д.. Правилно и законосъобразно РС е приел,че в случая не е представена разписка кое е това друго лице, съгласило се да приеме нотариалната покана вместо длъжника и поради това, представените документи не удостоверяват подлежащо на изпълнение вземане и съдът е отхвърлил искането за издаване на Заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист.

       Безспорно е, че в случая е налице хипотезата, посочена в т.18 на ТР № 4/18.06.2014г. по ТД № 4/13г. на ОСГТК на ВКС. Там изрично е посочено, че постигнатата в договора предварителна уговорка, че при неплащане на определен брой вноски или при други обстоятелства кредитът става предсрочно изискуем и без да се уведомява длъжника кредиторът може да събере вземането си не поражда действие ако банката изрично не е заявила, че упражнява правото си да обяви кредита за предсрочно изискуем, което волеизявление да е достигнало до длъжника кредитополучател. Очевидно е, че в случая банката чрез нотариуса е предприела действие да изпълни това свое задължение, като изпрати нотариалната покана на длъжника, която обаче нотариална покана не е достигнала до него. Отбелязването в разписката, че пратката е получена от лицето С.С. не удостоверява обстоятелството, че съдържащите се в тази пратка документи са връчени на длъжника Д.Д.Д.. Така не може да бъде прието, че банката е изпълнила задължението си да уведоми длъжника кредитополучател за обявената от нея предсрочна изискуемост на кредита. Като е достигнал до тези изводи РС е постановил правилен и законосъобразен акт и подадената срещу него частна жалба следва да бъде оставена без уважение.

Ръководен от изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на адв.П.Г., в качеството му на пълномощник на ОББ – АД, срещу разпореждане № 20999 на СлРС от 18.12.2015г. по ч.гр.д. № 5195/2015г. по описа на СлРС.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                          ЧЛЕНОВЕ: