О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

 

гр. Сливен, 04.02.2016 год.

 

В      И   М   Е   Т   О      Н   А      Н   А   Р   О   Д   А

 

СЛИВЕНСКИЯТ  окръжен  съд,   гражданско отделение, в  закрито заседание проведено на четвърти февруари през две хиляди и шестнадесета година в състав:                

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ : МАРТИН САНДУЛОВ

ЧЛЕНОВЕ: СТЕФКА МИХАЙЛОВА

                       Мл.с. НИНА КОРИТАРОВА

 

като разгледа докладваното от  М. Сандулов в. ч. гр. д. N 41 по описа за 2016  год., за да се произнесе, съобрази следното:

      

       Производството е по реда на чл. 274 ал.1 т2 от ГПК вр. чл.220 от ГПК.

       Постъпила е частна жалба от адв. П.Н. в качеството му на пълномощник на И.Н.К. като ответник по гр.д. № 3349/2015 г. на СлРС против определение № 37/05.01.2016 г. постановено по същото дело. В частната жалба се твърди, че определението, с което е оставено без уважение искането на страната за привличане на трето лице, а именно Националната развъдна асоциация по пчеларство /НРАП/ гр. Пловдив е неправилно, незаконосъобразно и необосновано. Съдът избирателно се е позовал на твърдението на жалбоподателя, според което при евентуално бъдещо осъдително решение същото впоследствие би рефлектирало негативно и по отношение на НРАП. Съдът изобщо не е коментирал допълнителната обосновка, в която  е прецизиран правния интерес на НРАП да участва в производството по делото като трето лице-помагач.  Развиват се съображения за това и се иска да бъде отменено атакуваното определение.

        Настоящият състав след като се запозна с относимите събрани по делото писмени доказателства намира, следното:

       С писмения отговор подаден на 4.11.2015 г.  ответникът –жалбоподател е направил искане на основание на чл.219 от ГПК по делото да бъде привлечено като трето лице помагач НРАП гр. Пловдив.

       С определение от 17.11.2015 г. районният съд е оставил без движение искането на ответника за привличане на трето лице като негов помагач като е дал едноседмичен срок, в който да аргументира искането си, включително като обоснове правния си интерес от това процесуално действие.  С писмено уточнение от 20.11.2015 г. процесуалният представител на ответника е изложил съображения относно обективната и независеща от ответника невъзможност за предаване на произведените от него пчелни отводки, като са развити съображения  свързани с неоснователен отказ на председателя на НРАП да издаде съответно дължимите сертификати за произход. Развиват се съображения в смисъл, че ако въпреки заявените от страната доводи за невиновност тя бъде осъдена, то бъдещото съдебно решение не би било в полза на НРАП гр. Пловдив като се сочи, че това обосновава правния интерес.

        С определение № 37/5.01.2016г. районният съд не е уважил своевременно направеното от ответника искане като негов помагач да бъде привлечено трето за делото лице. Съображенията на съда са, че никое искане за привличане на трето лице помагач не е основателно, само защото бъдещото съдебно решение не би било в полза на това трето за делото лице, тъй като като трето лице няма да е обвързано от съдебното решение и поради това за него би било без значение в какъв смисъл ще е то.

       Въз основа на така приетото за установено от фактическа страна настоящият състав прави следните правни изводи:

       Жалбата е неоснователна . Правният интерес е предпоставка за допускане на встъпването на трето лице помагач по делото. Този интерес се изразява в това, че решението по висящия процес може да разпростре силата на присъдено нещо и по отношение на него или когато решението по това дело ще бъде основание за предявяване на обратен иск срещу него или когато това решение ще затрудни защитата на правата на третото лице срещу подпомаганата страна.  Встъпването не се допуска ако такъв интерес не е налице. В случая районният съд правилно, законосъобразно и обосновано, с оглед на заявената от ищеца претенция, съобразявайки се с нейния характер и фактическите обстоятелства, на които се позовава ищеца е преценил, че не е налице такъв правен интерес. Съдът е достигнал до законосъобразния извод, че в случая постановеното решение не би засегнало в права на третото лице, което ответникът е поискал да бъде привлечено.

 

Ръководен от изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на адв. П.Н. в качеството му на пълномощник на И.Н.К. като ответник по гр.д. № 3349/2015 г. на СлРС против определение № 37/05.01.2016 г.

 

 Определението не подлежи на обжалване.

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                        

 

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ: