О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  

 

гр.Сливен, 12.02.2016г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

            Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на дванадесети февруари през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:    МАРТИН САНДУЛОВ

                                                      ЧЛЕНОВЕ: СТЕФКА МИХАЙЛОВА

мл.с. НИНА КОРИТАРОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Стефка Михайлова въззивно ч.гр.д.№55 по описа на съда за 2016г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 274 и сл. от ГПК.

         Образувано е по частна жалба, подадена от ЗАД „ОЗК - Застраховане“, гр.София чрез пълномощник юриск. Х. против Определение №45 от 06.01.2016г. по гр.д.№1426/2015г. на СлРС, с което е отменено Определение №2322/28.10.2015г. по същото дело, с което е било допуснато привличане на трето лице помагач – К.Д.Д. на страната на ответното ЗАД „ОЗК - Застраховане“, гр.София.

            Жалбоподателят счита, че атакуваното определение е неправилно и незаконосъобразно, като накърнява неговия законен интерес и процесуални права. Посочва, че след получаване на разпореждането за представяне на справка за адресна регистрация на третото лице той е помолил съда да конституира лицето на адреса, посочен в констативния протокол за ПТП , както и да бъде извършена служебна справка по реда на Наредба №14/18.11.2009г. относно адресната регистрация на третото лице помагач. Посочва, че искането за служебна справка е с оглед обстоятелството, че най-вероятно за него ще е трудно снабдяването с такава в указания срок, тъй като държавните институции не се съобразявали с указаните от съда срокове. Посочва, че за него е налице правен интерес от привличането на третото лице помагач, с оглед обвързването му с мотивите на съдебния акт по делото, поради което с обжалваното определение му се нарушават правата и му се накърнява законния интерес. Моли въззивния съд да отмени обжалваното определение.

            От фактическа страна се установява следното:

Сливенският районен съд е сезиран с предявен от Н.Н.Т. против ЗАД „ОЗК - Застраховане“, гр.София пряк иск с правно основание чл.226 от КЗ /отм./ за заплащане на обезщетение в размер на 15000лв. за неимуществени вреди, причинени от застраховано при ответното застрахователно дружество по застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ лице при настъпило на 07.06.2014г. ПТП по път ІІ-55, км 81+500 в посока гр.Гурково.

С отговора на исковата молба ответното застрахователно дружество е направило искане за допускане привличане на застрахования водач К.Д. като трето лице помагач на негова страна.

С Определение №2322/28.10.2015г. по гр.д.№1426/2015г. Сливенски районен съд е допуснал на основание чл.220, вр. с чл.219, ал.1, предл.второ от ГПК привличане от ответника ЗАД „ОЗК - Застраховане“, гр.София на трето лице – К.Д.Д. с адрес: гр.Р., ж.к. „О.“ *-* като негов помагач. С определението е разпоредено връчване на конституираното трето лице помагач на преписи от исковата молба и отговора и му е указана възможността в едномесечен срок да заяви ще встъпи ли за фактическо участие в делото, както и да вземе писмено становище по иска, предмет на делото.

Книжата, ведно с препис от определението за конституирането му и дадените указания са изпратени за връчване на третото лице на посочения от ЗАД „ОЗК - Застраховане“, гр.София адрес - гр.Р., ж.к. „О.“ *-*. Съобщението е върнато в цялост с отбелязване, че по сведение на домоуправителя на посочения адрес не живее такова лице и никога не е живяло.

С определение от 13.11.2015г. съдията-докладчик е оставил производството по делото касателно привличането на третото лице помагач К.Д.и без движение с дадени указания към привличащата го страна - ЗАД „ОЗК - Застраховане“, гр.София в триседмичен срок от съобщаването да представи справка за постоянен и настоящ адрес на третото лице К.Д..

Съобщението с дадените указания е връчено на ЗАД „ОЗК - Застраховане“, гр.София на 27.11.2015г.

На 04.12.2015г. по делото е постъпила молба от ЗАД „ОЗК - Застраховане“, гр.София, който посочва, че сочения от него с отговора адрес на Д. е снет от протокола за ПТП и моли третото лице Д. да бъде призован на него. Освен това е направено искане съдът да извърши служебна справка относно актуалния адрес на третото лице в националната база данни „Население“ по реда на Наредба №14/18.11.2009г.

С разпореждане от 10.12.2015г. съдията докладчик е оставил исканията на ЗАД „ОЗК - Застраховане“, гр.София без уважение, като му е указал изрично, че вече е изпращал книжата на посочения от него адрес в гр.Разград, токъдето са върнати в цялост невръчени, поради което и дава въпросните указания за представяне на справка за адресна регистрация. Съдът изрично е указал на дружеството, че няма да извърши служебно справка, тъй като няма такова задължение по ГПК.

С Определение №45/06.01.2016г. районният съд след като е констатирал неизпълнение на дадените на ЗАД „ОЗК - Застраховане“, гр.София указания за представяне на справка за адресна регистрация на третото лице помагач на негова страна, нито в указания срок, нито до момента на произнасянето и като е констатирал невъзможността за връчване на книжата на третото лице и осигуряването му на възможност за участие в производството е постановил атакуваното определение за отмяна на определението за допускане привличането на третото лице като помагач на ответното ЗАД „ОЗК - Застраховане“, гр.София.

Определението е връчено на застрахователното дружество на 14.01.2016г. Частната жалба против него е постъпила в деловодство на СлРС на 25.01.2016г. по пощата с пощенско клеймо от 21.01.2016г.

Съдът намира частната жалба за процесуално допустима, като подадена от лице, имащо интерес от обжалването и в законоустановения срок, с оглед пощенското клеймо.

            Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

Въззивният съд констатира абсолютно правилно процедиране от страна на районния съд във връзка с допускане привличането на трето лице помагач на страната на ответното застрахователно дружество, в т.ч. разпореждането за връчването на всички книжа по делото и даването на възможност на същото да вземе становище по предявения против подпомаганата страна иск и да заяви фактическото си участие в производството, като направи и съответни процесуални и доказателствени искания. 

С оглед невъзможността третото лице помагач да бъде намерено на посочения в отговора на исковата молба, с който е направено искането за привличането му, адрес - гр.Р., ж.к. „О.“ *-* и с оглед отразеното от призовкаря, че на този адрес по сведение на домоуправителя не живее и никога не е живяло такова лице, правилно и законосъобразно районният съдия е оставил производството по делото без движение и е указал изрично на привличащата страна - ЗАД „ОЗК - Застраховане“, гр.София да представи справка за постоянен и настоящ адрес на третото лице помагач, съгласно разпоредбата на чл.47, ал.4 от ГПК.

Определеният от районния съд срок за представяне на справката за адресна регистрация на третото лице помагач – триседмичен е започнал да тече от 27.11.2015г. и е изтекъл на 18.12.2015г.

Безспорно в този срок дружеството е подало молба с искане за служебна справка, което обаче е оставено без уважение от районния съд с нарочно разпореждане, съобщено на дружеството. Отказът на районния съд в тази насока е правилен и законосъобразен, тъй като за съда няма нормативно установено задължение в исково производство да извършва служебна справка за адресна регистрация на страна, извън хипотезата на чл.230, ал.1, предл. второ от ГПК/. В тази насока е задължителната практика на ВКС. Такова задължение не е предвидено нито в Наредба №14/18.11.2009г., нито в ГПК. Напротив, ГПК изиска изрично страната да посочи постоянен и настоящ адрес на противната страна, като тежестта на установяване на тези данни е нейна, в случая – на привличащата страна ЗАД „ОЗК - Застраховане“, гр.София. В тази връзка отказът на решаващия съд сам да ги издири е ирелевантен за настъпване на разпоредените от процесуалния закон последици.  

Следва да се отбележи, че дадения от съда срок – триседмичен е достатъчно дълъг за представяне на въпросната справка, а ако се окаже недостатъчен /с оглед забавяне на съответната държавна или общинска администрация/, то дружеството е разполагало с процесуалната възможност да поиска продължаването му, от която то не се е възползвало. Освен това, на практика съдът е бил достатъчно толерантен към застрахователното дружество, тъй като го е изчакало значителен период от време след изтичане на указания срок да представи въпросната справка, в който срок обаче дружеството е бездействало и само се е поставило в неблагоприятното положение, като не се е възползвало от предоставените му от процесуалния закон възможности в пълна степен. Безспорно указаната от съда нередовност не е била изпълнена в законоустановения срок, изтекъл на 18.12.2015г., нито след това до постановяване на обжалваното определение – 06.01.2016г.

Невъзможността за връчване книжата по делото на конституираното трето лице помагач води до накърняване неговите процесуални права, за което безспорно съдът следи служебно и е пречка за развитие на производството. От друга страна производството по делото не може да бъде прекалено дълго без движение с оглед невъзможността за връчване на книжата на третото лице, тъй като се засягат неоправдано правата на другата главна страна по делото. В тази насока е абсолютно правилно и законосъобразно процедирането на районния съд, като е отменил определението си за допускане привличането на трето лице помагач на страната на ответника.

С оглед изложеното, съдът намира, че обжалваното определение не страда от посочените в жалбата пороци и следва да се потвърди като правилно и законосъобразно.

Ръководен от изложените съображения и на основание чл.278 от ГПК, съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

ПОТВЪРЖДАВА Определение №45 от 06.01.2016г. по гр.д.№1426/2015г. по описа на Сливенски районен съд, като ПРАВИЛНО и  ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

Определението е окончателно.

 

 

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                               

                                                                                             2.