П Р О Т О К О Л

 

гр. Сливен, 13.05.2016 година

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в публично съдебно заседание на тринадесети май, през две хиляди и шестнадесета година, в  състав:

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНЯ АНГЕЛОВА

               

при секретаря И.К. и с участието на прокурор…, сложи за разглеждане гр.д.№ 66 по описа за 2016 г., докладвано от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ.

 

          На  именното повикване в 10:00 часа се явиха:

          Окръжна прокуратура, редовно призован, се представлява от прокурор Б.С..

          Ответникът, нередовно призован, не се явява и не се представлява.

          Вещото лице, редовно призовано, се явява лично.

 

Съдът КОНСТАТИРА, че призовката до ответника, изпратена на адрес с. Градец общ. Котел се е върнала на 05.052016 г. с отбелязването на призовкаря, че лицето се намира в с. Чубра, общ Сунгурларе.

Съдът КОНСТАТИРА, че на 05.05.2016 г. по делото е постъпила и молба от вещото лице д-р А., с която уведомява съда, за причината, поради която не е могла да изготви заключението, а именно, след справка в кметството на с. Градец установила, че ответникът не живее в селото и не може да бъде доведен за изготвяне на заключението.

 Моли за съдействие, изразяващо се в осигуряване или довеждане на лицето в посочената от нея поликлиника, с цел изготвяне на заключението.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ д-р А.: По сведение на кмета на с.Градец по телефона и след това получих писмо, отговор на мое писмо, в което пише, че Х.Н.П. в момента живеел в с. Чубра при баща си. Представям писмото от кмета  в оригинал, но моля за копие от същото.

ПРОКУРОР С.: Окръжна прокуратура - Сливен е внесла искова молба за поставяне под запрещение на лицето Х.Н.П. доколкото към датата на изготвяне на молбата 19.02.2016 г. бяха налични данни, че лицето живее в с. Градец, в полусъборени постройки, собственост на община Котел и няма близки роднини, които да се грижат за него. В друго производство пред РС – Котел, бе установено, че лицето не страда от психически заболявания, но умственото му развитие не позволява сам да се грижи за себе си. Идеята на тази искова молба беше лицето да бъде поставено под запрещение, да му бъде назначен особен представител, който да изготви документи, с които същото лице да бъде настанено в дом за хора с умствена изостаналост. Видно от представеното днес от вещото лице д-р А. писмо, лицето Х.П. вече е под грижите на биологичния си баща в с. Чубра, общ Сунгурларе, което според мен обезсмисля по-нататъшното производство по делото. В тази връзка заявявам, че оттеглям исковата молба и моля да прекратите производството по делото.

С оглед изявлението на ищеца, съдът намира, че са налице предпоставките  за прекратяване на делото поради оттегляне на иска.

На основание чл. 232 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 66/2016 г. по описа на Окръжен съд – Сливен, поради оттегляне на иска.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред АС – Бургас, в едноседмичен срок от днес.

         

          Протоколът се състави  в съдебно заседание.

          Заседанието се закри в 10,15 ч.

                                     

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                 СЕКРЕТАР: