О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Гр. Сливен, 07.03.2016 г.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение в закрито

 заседание на… седми март……………..…………………………

през две хиляди и шестнадесета година в състав:

                                                                  Председател: С. БАКАЛОВА

                                                            Членове: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

ВАНЯ АНГЕЛОВА

при секретаря………………и с участието на прокурора………………...като разгледа докладваното от ………съдията Сн. Бакалова……… гр. дело № 70 по описа за 2016 година, за да се произнесе съобрази:

            Постъпила е жалба от С.Х.Е. против разпореждане изх.№ СД 0303-16712/05.11.2015г. на ДСИ при СлРС по изпълнително дело № 230/2014г. В жалбата си твърди че по посоченото изпълнително дело е участвала в насрочена публична продан на недвижими имот и е била обявена за купувач, като е внесла предложената от нея цена. Твърди че установила, че Постановлението, с което имота й е бил възложен е обжалвано и отменено и подало молба за отмяна на това решение на СлОС. Твърди че с посоченото разпореждане ДСИ е постановил задържане на внесената от нея сума на основание чл. 490 ал.2 и 3 от ГПК. Счита че разпореждането е незаконосъобразно, тъй като прогласяването на недействителността на продажбата по чл. 490 от ГПК следва да стане в друга процедура, а не в рамките на обжалване по чл. 435 от ГПК и факта на постановяване на съдебно решение и обявяването на постановлението за незаконосъобразно не влече автоматичното прилагане на чл. 490 ал.2 и 3 от ГПК. Моли съда да отмени обжалваното разпореждане.

            След справка с приложеното изпълнително дело № 230/14 на ДСИ при СлРС, съдът констатира следното:

            Публична продан на изнесения за продажба недвижим имот, обявена надлежно от ДСИ от 22.04.15г. до 22.05.15г., е проведена и приключила с протокол от 25.05.15г. на СИ, с който той обявява настоящата  жалбоподателка С.Е. за купувач, след като е разгледал постъпилите наддавателни предложения и е констатирал, че нейното е било с най-висока цена. Жалбоподателката е внесла разликата между платения по-рано задатък и предложената от нея цена – 30 318 лв. на 26.05.15г. и с постановление от 10.06.15г. ДСИ й е възложил недвижимия имот.

С решение от 30.10.15г. по ч.гр.д. № 483/15г. на СлОС съдът е отменил като незаконосъобразно постановлението за възлагане от 10.06.15г., тъй като купувачката Е. не е имала право да участва в публичната продан. Решението по в.ч.гр.д.№ 483/15 е влязло в сила и по настоящем има подадена молба за отмяната му до ВКС на РБ, която е в процедура по администриране.

Жалбоподателката е подала и жалба, по която е образувано в.ч.гр.д.№ 71/16 на СлОС, срещу Постановлението на ДСИ от 13.11.2015г., с което за купувач на процесния имот е обявено лицето, което е предложило следваща най-висока цена на основание чл. 493 от ГПК. С Решение от 23.02.2016г. по в.гр.д.№ 71/16 на СлОС това постановление е отменено, като незаконосъобразно и върнато делото за продължаване на изпълнителното производство по реда на чл. 497 от ГПК. 

            Настоящата жалба има за предмет  разпореждането, с което ДСИ е обявил на жалбоподателката, че задържа внесената от нея сума на основание чл. 490 ал.3 от ГПК. Това разпореждане като текст е било инкорпорирано в текста на Постановлението за възлагане от 13.11.2015г., но по съществото си има самостоятелен характер и не касае постановлението за възлагане.

            Жалбата срещу това действие (разпореждане) на ДСИ е недопустима и като такава следва да бъде оставена без разглеждане.  Нормата на чл. 435 от ГПК лимитира както кръга на лицата, които могат да обжалват действията на съдебния изпълнител, така и основанията на които те могат да се обжалват. В конкретния случай жалбоподателката има качеството на наддавач в проведената по изп.д.№ 230/14 публична продан на недвижим имот. В това си качество тя е легитимирана да обжалва Постановлението за възлагане на недвижим имот поради това че наддаването не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата цена, което е направила и по тази жалба е било образувано в.ч.гр.д.№ 71/16 на СлОС, по което е налице произнасяне.  Цитираното разпореждане, с което ДСИ е постановил че задължа сумите, внесени от нея на основание чл. 490 ал.3 от ГПК по делото не подлежи на обжалване. Процесните суми, в случай че жалбоподателката твърди че не следва да бъдат задържани, следва да бъдат претендирани по исков ред.

По гореизложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

             ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Х.Е. ЕГН ********** ***, против разпореждане изх.№ СД 0303-16712/05.11.2015г. на ДСИ при СлРС по изпълнително дело № 230/2014г.  , с което е постановено задържане на внесената от нея сума по сметка на ДСИ, като НЕДОПУСТИМА.

             Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на жалбоподателката, взискателя и длъжника, пред АС-Бургас.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

ЧЛЕНОВЕ :