ОПРЕДЕЛЕНИЕ№                                    

Гр. Сливен, 29.02.2016г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гр. отделение в закрито заседание на двадесет и девети февруари през две хиляди и шестнадесета година

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТИНА МАРЕВА ,

 

като се запозна с докладваното гр.д.№ 81 по описа на съда за 2016г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по искова молба подадена от Д.А.Д., в качеството му на ЕТ „АРМЕКС – Д.Д.“, с която предявява иск срещу БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ иск за заплащане на обезщетение за имуществени вреди в размер на 131 958 лв.

Твърди, че на 15.01.2011г. с оглед въведена от страна на РТурция забрана за внос и транзит на животни, които могат да се разболеят от шап са били върнати два камиона, натоварени с притежавани от него агнета – съответно 270 бр. и 220 бр., които на 18.02.2011г. са карантинизирани в депо с рег. № 68540032, находящ се в с. Ямино, общ. Джебел, област Кърджали, наето от ищеца с договор за наем от 07.01.2011г. за негова сметка, където са били изхранвани пак за негова сметка.

След изтичане на карантинния период – на 26.02.2011г., вместо агнетата да му бъдат върнати, същите са били заклани в кланица „МУСАН“ ООД, без да са били изготвени от страна на държавните органи никакви документи за унищожаването по повод наличие на заразно заболяване.

С молба вх. № 434 от 18.04.2011г. е изискал от Областан дирекция по безопасност на храните – гр. Кърджали информация относно ушните марки и основанието за заколването на агнетата, но и до момента не е получил отговор.

Тъй като агнетата за били насочени за карантинизиране от митница Капитан Андреево и разпорежданията са били отправени в офиса на митницата, към настоящия момент не може да посочи конкретния държавен орган, чийто административен акт ищецът е изпълнил незабавно с оглед твърденията за опасност от епидемия и гражданския си дълг.

Счита, че пасивната легитимация се определя с оглед правомощията на БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ по повод опасност от възникване на епидемия.

Въз основа на гореизложеното предявеният иск е за вреди причинени от незаконосъобразни актове, действия и бездействия на органи на държавата извън тези по чл. 2 от ЗОДОВ, съгласно което компетентността за разглеждане на предявения иск по аргумент от разпоредбата на чл. 1, ал. 2 ЗОДОВ е на Административен съд - Сливен

Водим от гореизложеното съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 81 по описа за 2016г. по описа на ОС – гр. Сливен и ИЗПРАЩА делото за разглеждане на компетентния Административен съд - Сливен!

 

Определението подлежи на обжалване от жалбоподателите с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му пред Апелативен съд – гр. Бургас!

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: