ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

22.03.2016 г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение

в ……закрито…………заседание на …… двадесет и втори март  през

две хиляди и шестнадесета година в състав:

Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

при секретаря……………………………………………….……………..и с участието на ……………………………. прокурора……..……………..изслуша докладваното от ………Снежана Бакалова…………..гр.....дело № …89.по описа за 2016 година, за да се произнесе съобрази:

Съдът констатира че с разпореждане от 09.03.2016 г. е оставил исковата молба, без движение, като е указал на ищеца да внесе д.т. по сметка на СлОС в размер на 1 110,51лв.. Съобщението за това разпореждане е връчено на страната на 11.03.2016г. Срокът за отстраняване на нередовностите е изтекъл на 18.03.2016г. Тъй като не са отстранени в срок нередовностите на исковата молба, указани в разпореждането на съда и на основание чл. 129 ал.3 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВРЪЩА  исковата молба на ищеца СНЦ „Войнишка кладенче“ ЕИК, 119625846, съ седалище и адрес на управление гр. С., В. З., местност „К.“ №*, чрез Председателя Т.С.Х.,  като нередовна.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 89/16 на СлОС.

 Определението на съда подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на ищеца пред Апелативен съд – гр. Бургас.

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: