О П Р ЕД Е Л Е Н И Е №

Гр.Сливен, 24.03.2016г

 

     СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и четвърти март, двехиляди и  шестнадесета година, в състав:

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:СНЕЖАНА БАКАЛОВА

                                                 ЧЛЕНОВЕ: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

                                                                                   ВАНЯ АНГЕЛОВА

      При секретаря………………………и с участието на прокурора……………, като разгледа докладваното от съдия Ангелова в.гр.дело № 101 по описа за 2016г, за да се произнесе, съобрази:

 

    Производството е по обжалване действията на съдебен изпълнител и се движи по реда на чл. 435 и сл. от ГПК.

    Образувано е по жалба на „Бакърджиев -03“ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.С., *-*, представлявано от управителя П.С.П. срещу постановление за възлагане на недв. имот от 08.12.2015г по изп.дело № 2014837040521 по описа на ЧСИ П. Г., с рег.№ 837 и район на действие СлОС.

    В жалбата се  твърди, че в нарушение на чл. 484 ал.1 т.3 от ГПК, ЧСИ при извършен опис на ПИ с идентификатор № 67338.514.45, находящ се в гр.С., ул.“К. М.“*, не е направил задължителните справки и не е посочил наложените върху имота възбрани, както и дължимите данъци,  което довело до нарушаване правата на държавата, общината, „Камиту 67“ЕООД-Сливен и на тях самите. Твърди се, че в нарушение на ГПК съдебният изпълнител не е конституирал и призовал взискателите „Бакърджиев-02“ЕООД и „Камиту 67“ЕООД.  Поддържа, че в нарушение на чл. 459 ал.1 ГПК, ЧСИ не е присъединил като взискател по делото „Бакърджиев-03“ЕООД и „Камиту 67“ЕООД, които имали вписани възбрани върху възложения на взискателя имот. Поддържа, че в нарушение на чл. 495 ГПК, съдебният изпълнител не е направил задължителното разпределение, в което да посочи сумата, която купувачът-взискател следва да внесе в едноседмичен срок, за изплащане на съразмерните части от вземанията на другите взискатели- община-Сливен, „Бакърджиев-03“ ЕООД и „Камиту 67“ЕООД, като дори не била направена справка за неплатените данъци. Едва след изготвяне на  разпределеннието,  предявяването му на страните и влезането му в  сила, след внасяне на сумата, необходима за изплащане вземанията на другите взискатели, съдебният изпълнител имал право да изгогвя постановление за възлагане.  Допълва, че в нито едно от обявленията за насрочените публични продажби/ общо четири/, ЧСИ не упоменал, че върху имота има вписани две възбрани, с което въвел в заблуждение евентуалните купувачи. Тези две възбрани били вписани от „Камиту 67“ ЕООД и „Бакърджиев-03“ЕООД съответно на 29.08.2014г и 14.09.2014г - преди образуване на настоящото изп.дело. Като не уведомил тези две дружества, че е насочил изпълнение върху възбранения имот и не ги конституирал като взискатели по делото, нито изготвил разпределение, в което да посочи сумата, която следва да се внесе от купувача в едноседмичен срок, ЧСИ допуснал нарушения, които водели до незаконосъобразност на извършените опис, публична продан и постановление за възлагане на процсения имот, тъй като били ограничени правата на тези двама кредитори, които били лишени от възможността да участват в  изп.производство и получат сумите, полагащи им се за изплащане на техните вземания, определени при условията на чл. 495 ГПК.  

    Иска се отмяна на постановлението за възлагане от 08.12.2015г.

    Взискателят Лечезар В. е депозирал писмено възражение в законния срок, в което изтъква, че  жалбата  е недопустима, тъй като лицето, от което изхожда, няма правен инетрес от обжалване и действието, което се обжалване на попада в обхвата на тези, които са обжалваеми съгласно ГПК. Моли жалбата де се остави без разглеждане. Алтернативно,  моли да се остави без уважение като неоснователна, тъй като били спазени всички законови изисквания при проданта. 

     Длъжниците не са депозирали писмени възражения .

     В съотвествие с разпоредбата на чл. 436 ал.3 от ГПК, съдебният изпълнител е изложил мотиви. Счита жалбата за недопустима, а по същество – и неоснователна.

        Съдът, след като се запозна с жалбата и приложеното копие на изп. дело,  прие  за установено следното:

   Производството по изп.дело № 2014837040521 по описа на ЧСИ П. Г., рег.№ 837 и район на действие СлОС, е образувано по молбата на „Камиту-67“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.С., кв.“Д. Г.*-*, представлявано от управителя Д. С. срещу длъжниците В. Г.В. и И. Г. В..

   Към молбата е приложен изпълнителен лист от 24.06.2014г., издаден по гр.д. № 436/2011г. на СлОС, с който посочените двама длъжници са осъдени да заплатят на ТД „Бакърджиев 03“ ЕООД сумата 99 405 лева, представляваща стойността на изградено подобрение, както и сумата 4 415,88 лв. -  деловодни разноски.

 „Камиту-67“ ЕООД  черпи правата си на взискател въз основа на сключен с „Бакърджиев 03“ЕООД  договор за цесия от 18.08.2014г,  по силата на който „Бакърджиев 03“ ЕООД прехвърля вземането си по същия изпълнителен лист на „Камиту-67“ ЕООД.

  Длъжниците са уведомени за извършената цесия от цесионера на 20.08.2014г.

        Въз основа договора за цесия от 18.08.2014г и приложените към него  уведомления за прехвърляне на вземането по чл. 99 ал.3 ЗЗД,  съдебният изпълнител образувал изпълнително производство с взискател „Камиту-67“ЕООД и длъжници В.В. и  И.В..

        По молба на взискателя „Камиту-67“ЕООД, на 29.08.2014г е вписана възбрана върху недвижим имот, собственост на длъжниците, представляващ ПИ с идентификатор № 67 338.514.45, с площ 456 кв.м., находящ се в гр.Сливе, ул.“Капитан Мамарчев“12, ведно с находящи се в имота сгради.

       На 14.09.2011г, преди образуване на изпълнителното дело, по молба на „Бакърждиев -03“ЕООД  е  било допуснато обезпечение чрез вписване на възбрана върху същия имот.

  С постановление  от 11.08.2014г по изп. дело № 20128360400440 на ЧСИ Надя Гангалова, с рег. № 836 и район на действие СлОС, съдебният  изпълнител  възложил вместо плащане на  взискателя по делото Л.П.В. вземането на „Бакърджиев 03“ЕООД, от В.Г.В. и И.Г.В. , признато със съдебно решение от 15.05.2013г по гр.дело № 436/2011г на СлОС. 

        На 03.10.2014г. Л.П.В. подал молба по  настоящото изп.дело, към която представил постановлението за възлагане на вземане от 11.08.2014г, издадено по изп.дело № 440/12г.  на ЧСИ Надя Гангалова, запорно съобщение от 26.09.2013г до  „Бакърджиев 03“ЕООД, редовно връчено и поискал да бъде конституиран като взискател.

        С  разпореждане от 06.10.2014г ЧСП П. Г.  заличил като взискател по делото „Камиту- 67“ЕООД и конституирал  като взискател  Л.  П.В..

        С решение № 469/19.12.2014г по гр.д. № 549/2014г на СлОС, е оставена без уважение като неоснователна  жалбата на  „Камиту-67 “ЕООД против разпореждане от 06.10.2014г  на ЧСИ П.Г., с което е заличен  взискателя по делото поради замяна на страна, на основание  чл.429 ал.1 ГПК .

        След четири  безуспешно публични продажби на възбранения  имот, представляващ  ПИ с идентификатор № 67338.514.45, находящ се в гр.С., ул.“К. М.“*,  е била насрочена поредна продан от 10.10.2015г до 10.11.2015г, при начална цена 106 200лв.  На нея е участвал само един наддавач- взискателя Л.П.В., който направил  писмено наддавателно предложение за сумата 106 300лв.

        С протокол от 11.11.2015г, ЧСИ  обявил за купувач на имота взискателя  Л.П.В., за сумата 106 300лв.

  С постановление за възлагане от 08.12.2015г, ЧСИ възложил на взискателя В. имота за сумата 106 300лв, която е изплатена изцяло чрез прихващане на сумата по продажната цена на имота от размера на вземането по изпълнителното дело.

    Така  приетото за установеното от фактическа страна,  води до следните правни изводи:

    Жалбата е процесуално  недопустима и следва да се остави без разглеждане, а производството по делото – прекрати.

    Нормата на чл. 435 ГПК лимитира както кръга на лицата, които могат да обжалват действията на съдебния изпълнител, така и основанията на които те могат да се обжалват.

   С разпоредбата на чл. 435 ГПК законодателят ограничи възможността за обжалване  действията на съдебния изпълнител, като я сведе до лимитативно изброени актове, подлежащи на обжалване, от лимитативно определен кръг лица и на лимитативно посочени в закона основания, което изключва всяко разширително търкуване на разпоредбите относно обжалване действията на съдебния изпълнител.

    В конкретния случай се обжалва  постановление за възлагане на недвижим имот. Съгласно чл. 435 ал.3 ГПК, то може да се обжалва само от лице, внесло задатък до последния ден на проданта,  от взискател, участвал като наддавач, без да дължи задатът, както и от длъжника. Съгласно същата разпоредба, основанията, на този кръг лица може да обжалват са две, а именно: когато наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена.

    В казуса жалбодателят  не е страна по изпълнителното дело, нито е лице, внесло задатък до последния ден на проданта. Взискател по изпълнителното дело е Л.В. на основание ивършената с разпореждане  на ЧСИ от 06.10.2014г замяна на всискателя по делото. 

  Единствената възможност да се счете  жалбата за допустима, което едновременно би довело и до нейната основателност е,  ако  се установи наличието на твърдяното от жалбоподателя обстоятелство,  че в негова полза е имало допуснато обезпечение чрез вписване на възбрана върху процесния имот още преди образуване на изпълнителното дело. Тогава, съгласно чл. 459 ГПК, той би следвало да бъде присъединен взискател, което от една страна би обусловило правото му на жалба. От друга страна,  ако  съдебният изпълнител  не го е сторил,  жалбоподателят  не би могъл да се ползва от възможностите за участие в публичната продан, което би обосновало ненадлежното й извършване.

   По  делото е представена справка/ л.12 и сл. /, от която е видно, че в полза  на „Бакърджиев-03“ ЕООД е вписана като обезпечение  възбрана върху имота много преди образуването на изпълнителното дело – на  14.04.2011г. Тази възбрана обаче не може да ползва жалбоподателя, тъй като макар да  се  легитимира като кредитор въз основа на  издадения в негова полза изпълнителен лист по гр.дело №436/2011г на СлОС, още преди образуване на изп. дело, с  договор за цесия от 18.08.2014г, е прехвърлил вземането си на цесионера „Камуту-67“ЕООД, което вземане съгласно чл.99 ал.2 ЗЗД преминава върху новия кредитор заедно с привилегиите, обезпеченията  и другите му принадлежности.

   Оказва се обаче, че към момента на сключване на договора за цесия- 18.08.2014г,  жалбоподателят не е разполагал с това  вземане,  тъй като с постановление на ЧСИ от 11.08.2014г то вече е било възложено вместо плащане на Л. Пр. В.. Цесията е нищожна, тъй като има невъзможен  предмет,  а вписаната възбрана следва имота,  т.е.  ползва  само новия  взискател по делото -  Л.  П.В..

      По изложените съображения „Бакърджиев-03“ ЕООД- гр. Сливен няма качеството взискател към момента на възлагането и не може да се ползва от правата на присъединен взискател по чл. 459 ал.1 ГПК, поради което не е легитимиран да атакува постановлението за възлагане от 08.12.2015г,  т.е.   жалбата  му  е  недопустима.

      Отделно от това, наведените в жалбата основания за обжалване на постановлението за възлагане, не попадат в кръга на лимитативно посочените в чл. 435 ал.3 ГПК, което също прави жалбата недопустима.

    По изложените съображения, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

    ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 356/15.01.2016г на „Бакърджиев-03“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.С., ул. “С.*-*, представлявано от управителя  П.С.П. против Постановление за възлагане на недвижим имот от 08.12.2015г по изп.дело № 2014837040521 по описа на ЧСИ П. Г., с рег. № 837 и район на действие СлОС, с което е възложен ПИ с идентификатор № 67338.514.45 на  взискателя  Л.  П.  В.,  като  ПРОЦЕСУАЛНО НЕДОПУСТИМА.

   ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.дело №101/2016г на СлОС.

   Определението подлежи на обжалване пред Апелативен Съд гр.Бургас,  в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                      ЧЛЕНОВЕ: