ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр. Сливен, 04.07.2016г.

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД гражданско отделение, в закрито заседание на четвърти юли през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТИНА МАРЕВА,

 

като се запозна с докладваното гр.д. № 102 по описа на съда за 2016г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по молбата на Р.А.Р. за оспорване произхода на роденото от нея дете Р.Г.Г. от баща – ответника Г.Г.Р.

Съдебните книжа до ответника са изпратени за връчване на посочения от ищцата адрес в с. Чинтулово, общ. Сливен, откъдето са върнати с удостоверяване от длъжностното лице – Кмета Ив. Щ., че лицето не се намира на територията на с. Чинтулово.

Във връзка с горното съдът е разпореди на ищцата да представи удостоверение за постоянен и настоящ адрес на ответника съгласно чл. 47, ал. 3 ГПК, като е предоставил двуседмичен срок и е предупредил за неблагоприятните последици от неизпълнение на указанията.

Указанията са съобщени на пълномощника на ищцата – адв. Пл. П., на 15.06.2016г.

До момента указанията не са изпълнени.

Предвид тази констатация, производството следва да се прекрати на основание чл. 129, ал. 3 и ал. 4 във вр. с чл. 47, ал. 3 ГПК.

Водим от гореизложеното съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 102/2016г. по описа на СлОС

 

 Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му пред Апелативен съд – гр. Бургас!

                 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: