О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  

 

гр.Сливен, 22.03.2016г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

         

Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и втори март през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                            ЧЛЕНОВЕ:  МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                           Мл.с. НИНА КОРИТАРОВА

 

като разгледа докладваното от съдия М. Сандулов въззивно ч.гр.д.№106 по описа на съда за 2016г., за да се произнесе съобрази следното:

 

   Производството се движи по реда на чл.274 и сл. от ГПК.

Постъпила е частна жалба от адв. П.П., като пълномощник на  М.А.А., против разпореждане №4088/09.03.2016г. по гр.д. № 3965/2015 г. по описа на СлРС, с което е оставен без разглеждане предявеният иск за делба на пет недвижими имота обективиран в отговора на М.А.А. и е прекратено производството по делото по отношение на делбата на тези пет недвижими имота посочени в отговора.  В жалбата се излагат съображения за неправилност на разпореждането, неправилно посочено като определение. Сочи се, че страната е положила усилия да се снабди от Община - Сливен с удостоверение за идентичност на имена, но  впоследствие се е снабдила с такова, което представя с частната жалба. Поради това се иска  да бъде отменено разпореждането като неправилно и неоснователно.

С атакуваното разпореждане районният съд е прекратил производството по делото по отношение на посочените в отговора пет недвижими имота, представляващи земеделски земи, по две съображения: На първо място е констатирал, че с представените решения на ОЗСГ се възстановява собственост на имоти и страните в настоящото производство са съсобственици на тези имоти с други лица. Поради безспорното, че е недопустима  делба на идеални части от право на собственост върху недвижим имот, съдът е приел, че производството следва да бъде прекратено като недопустимо за три от недвижимите имоти, а за останалите два – го е прекратил, поради непредставяне на удостоверение за идентичност на имена по отношение на С. Т. и С. Г..

Безспорно е, че е недопустима делба на идеални части от недвижим имот, каквато е константната практика на ВКС. Процесуално недопустим е иск за делба на идеални части от вещ. Това следва от същността на делбата като договор между съсобствениците или регламентирано в закона съдебно производство, чрез което се ликвидира съществуващо състояние на съсобственост върху конкретно обособена и реално съществуваща вещ /движима или недвижима/ Решение № 259 от 21.10.2011 г. на ВКС по гр. д. № 96/2011 г., II г. о/.

При действието на ЗТСУ (отм.) са допустими сделки с реална част от парцел. Делба обаче е допустима на идеални части от целия имот, но не и на реална част от него, освен ако може да се обособи в отделен УПИ при спазване изискванията на ЗУТ. Не може да се допусне делба на идеална част от съсобствения имот и да се изключи от нея друга идеална част от същия имот, тъй като с решението на съда няма да бъде постигната целта на производството./Решение № 1345 от 5.12.2008 г. на ВКС по гр. д. № 4543/2007 г., IV г. о/.

Що се касае до другите два имота е видно, че се касае за възстановяване правото на собственост на лицата М. и С. Г., за които обаче не е установено, че са лицата М. и С. Т.,  наследодатели на страните. Поради това правилно, законосъобразно и обосновано съдът е приел, че не следва да допуска до делба тези имоти посочени в отговора на исковата молба и жалбата се явява неоснователна.

Ръководен от изложените съображения  съдът

 

                                          О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ  БЕЗ УВАЖЕНИЕ частна жалба на адв. П.П., като пълномощник на М.А.А., против разпореждане №4088/09.03.2016г. по гр.д. № 3965/2015 г. по описа на СлРС.

 

         

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчването му на стратата пред ВКС на РБ.

 

                                                                                                                                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                        

 

 

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: