О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  

 

гр.Сливен, 01.04.2016г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

         

Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на първи април през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                            ЧЛЕНОВЕ:  МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                           Мл.с. НИНА КОРИТАРОВА

 

като разгледа докладваното от съдия М. Сандулов въззивно ч.гр.д. 130 по описа на съда за 2016г., за да се произнесе съобрази следното:

 

   Производството се движи по реда на чл.274 и сл. от ГПК вр. чл. 32а – 32в от ПВ.

Подадена е жалба от ЧСИ Н.Г. рег.№ 836 с район на действие Окръжен съд – Сливен против определение № 5/11.03.2016г. на съдията по вписванията при РС – Нова Загора.

В жалбата се сочи, че определението е неправилно и незаконосъобразно, постановено в противоречие с ТР № 7/25.04.2013 г. на ВКС на РБ и се излагат съображения в тази насока. Мотивите за отказа за вписване противоречат на закона, поради което се иска определението да бъде отменено като незаконосъобразно.

Постъпило е становище от Г.З. – съдия по вписванията в РС – Нова Загора, в което се сочи, че  единственото основание за отказ за вписване е липсата на посочване на площта на двата самостоятелни обекта предмет на възбраната, с което е било допуснато нарушение на чл.26 , чл. 24 б.А” и чл. 6 ал.1 б.В от Правилника за вписванията, като се твърди че в тази насока е ТР на ВКС, където изрично е  записано, че за вписването на наложена вече възбрана е достатъчно имотът да е описан по начина, посочен в чл. 6 ал. 1 б.В от Правилника за вписванията и затова постановеният отказ е законосъобразен и обоснован.

Настоящият състав, след като се запозна с жалбата и приложените материали към преписка, намира жалбата за основателна поради следните съображения:

С определение № 5/11.03.2016 г. съдията по вписванията при РС – Нова Загора е отказал вписване на възбрана върху недвижим имот с вх. №915/11.03.2016 г., по описа на Служба по Вписванията гр. Нова Загора на ЧСИ Н.Г., като в мотивите е посочено, че са спазени частично изискванията на разпоредбата на чл. 26 от Правилника по вписванията, като липсва площта на двата самостоятелни обекта, които се възбраняват. Сочи се, че посочването на площта е задължително като реквизит за идентификацията на имота и така не е спазена разпоредбата на чл.24 л.А от Правилника по вписванията.

Съгласно ТР № 7/25.04.2013 г. по т.д. № 7/2012 г. на ОГПК разпоредбата на чл.6 ал.3 от Правилника за вписванията е неприложима в производството по вписване на вече наложена възбрана по реда на глава V от Правилника за вписванията. За вписване на възбраната не е необходимо в представения за вписване акт недвижимият имот да бъде описан съобразно изискванията на чл.60 т.1-7 от ЗКИР и да бъде представена скица извадка от кадастралната карта , достатъчно е имотът да бъде описан съгласно изискванията на чл. 6 ал.1 б. В от Правилника за вписванията. Така според това ТР и съобразено с разпоредбата на чл. 60 от ЗКИР не е необходимо да бъде посочена площта на имота в квадратни метри или в декари. В случая ЧСИ с разпореждането за наложена възбрана е описал подробно имотите, съответно с  техните идентификатори и всички необходими данни. Като е направил отказ, след като е бил сезиран с конкретно разпореждане за налагане на възбрана, съдията по вписванията е постановил един незаконосъобразен и необоснован акт, който следва да бъде отменен.

 

 

Ръководен от изложените съображения  съдът

 

                                          О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ определение № 5/11.03.2016 г. на съдията по вписвания при Районен съд – гр. Нова Загора, с което е отказано вписване на възбрана върху недвижим имот с вх. № 914/11.03.2016 г. по описа на Служба на вписванията в гр. Нова Загора на ЧСИ Н.Г. по изп.д. № 201583604003223.

 

ЗАДЪЛЖАВА  съдията по вписванията при служба по вписвания при РС – Нова Загора  да извърши вписването съгласно разпоредбата на чл.32 б.В от Правилника за вписванията.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

                                                                                                                                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                        

 

 

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: