О П Р Е Д Е Л Е Н И Е   

 

Гр. Сливен, 06.04.2016г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито  заседание на шести април през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

 

          като разгледа докладваното гр.д. № 132 по описа на СлОС за 2016г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Поизводството е образувано по предявена искова молба от СНЦ „Войнишко кладенче“ – Сливен против ЕВН България „Електроснабдяване - Пловдив“ АД с искане да бъде признато за установено, че са недължими сумите в общ размер на 28 107.80 лева, от които : 4 250.42 лева цена пренос с ДДС; 4 174.27 лева цена достъп с ДДС; 15 842.59 лева сума за проектиране, изграждане и експлоатация на трапофост и 3 840.52 лева с ДДС представляваща разлика от начислената цена за продажба на ел. енергия за стопански нужди и цена на ел. енергия за битови потребители.

 

        Правилата на родовата подсъдност, т. е. правилата, посочващи кой съд като първа инстанция следва да разгледа спора досежно накърненото материално гражданско право, са уредени в чл. 103 от ГПК, която норма предвижда, че на районния съд са подсъдни всички граждански дела с изключение на тези, които са подсъдни на окръжния съд като първа инстанция.

Родовата подсъдност е абсолютна положителна процесуална предпоставка, за наличието на която съдът следи служебно. При обективно съединяване на искове за подсъдността е от значение цената на отделните искове, а не сборът от цената на всички искове, т.е сумарната им стойност./Решение № 92/21.07.2015 по дело № 911/2014 на ВКС, ТК, I т.о./. Съгласно чл. 104, т. 4 от ГПК, на окръжния съд като първа инстанция са подсъдни исковете по граждански дела с цена на иска над 25 000. 00 лв. с изключение на исковете за издръжка, трудови спорове и за вземания по актове за начет. Предевяните искове не попадат в посочената разпоредба, както и в разпоредбата на чл.104, ал.6 от ГПК, тъй като никой от тях не е с цена над 25 000лева.

При тези данни родово компетентния съд, който да разгледа и реши спора е районен съд, а определен по правилата на местната подсъдност (чл. 105 от ГПК)  това е Районен съд - Сливен.

     Водим от изложеното и на осн. чл. 119, ал.1 от ГПК, съдът

 

 

                                       О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

     

      ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 132/2016г. по описа на Окръжен съд Сливен.

 

 

       ИЗПРАЩА делото за разглеждане от родово компетентния Районен съд – Сливен.

 

 

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред Апелативен съд – Бургас.

                                                

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: