О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  

гр.Сливен, 13.04.2016г.

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

         Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на тринадесети април през две хиляди и шестнадесета година в състав:

                           

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                            ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

СТЕФКА МИХАЙЛОВА

като разгледа докладваното от съдия Мартин Сандулов въззивно ч.гр.д.№ 148 по описа на съда за 2016г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 274 и сл. от ГПК.

         Образувано е по частна жалба, подадена от В.И.С. против Разпореждане от 25.10.2012г. на Сливенски районен съд, постановено по ч.гр.д.№5125/2012г. по описа на съда, с което е разпоредено издаване на заповед за незабавно изпълнение по чл.417 от ГПК и изпълнителен лист против нея в качеството й на поръчител по договор за банков кредит от 08.03.2007г. с кредитополучател  Е.Е.Б. и кредитор „Банка ДСК“ ЕАД.

         Жалбоподателката, чрез пълномощника си адв. Г.,  твърди, че атакуваното разпореждане е неправилно. Посочва, че с покана от 14.10.2011г. кредиторът е обявил кредита за предсрочно изискуем, а едва на 23.10.2012г. е подал до съда заявлението по чл.417 от ГПК, т.е. една година след това. По този начин преклузивният шестмесечен срок по чл.147, ал.1 от ЗЗД спрямо нея вече е бил изтекъл и поръчителството било прекратено. Изтичането на този срок към датата на подаване на заявлението счита, че е  абсолютно основание за отхвърляне на същото спрямо поръчителя. Поради това моли въззивният съд да отмени обжалваното разпореждане по отношение на нея като поръчител.

Частната жалба е връчена на другата страна „Банка ДСК“ ЕАД, която не е депозирала отговор в законоустановения срок.

         След преценка на приложените доказателства, съдът прие следното от фактическа страна:

         Сливенски районен съд е бил сезиран със заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК, подадено от „Банка ДСК“ ЕАД, гр.София от 23.10.2012г., с което се иска от съда издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист въз основа на извлечение от сметка против длъжниците Е.Е.Б., Д.П.Х. и В.И.С. за солидарно заплащане на следните суми: главница в размер на 12506,51лв. по Договор за кредит от 08.03.2007г. и Анекс от 13.12.2007г.; договорна лихва в размер на 2584,71 лева за периода от 09.09.2011г. до 22.10.2012г.;  наказателна лихва в размер на 1406,28 лева за периода от 09.09.2011г. до 22.10.2012г.,  законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението до окончателното й изплащане; заемни такси в размер на 50лв. и направените по заповедното производство разноски.

Към заявлението е приложено извлечение от счетоводните книги на банката, съдържащо посочване на кредита като предсрочно изискуем, целия размер на дълга по договора за кредит, съответните просрочени главница, договорна и наказателна лихва, дните на забава и датата на настъпване на предсрочната изискуемост на целия кредит – 09.09.2011г., поради забава в плащанията над 90 дни, както и посочване на тримата солидарни длъжници със съответното си качество по договора за банков кредит.

С атакуваното Разпореждане от 25.10.2012г. по ч.гр.д.№5125/2012г. СлРС, като е приел искането за допустимо и основателно е разпоредил издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист срещу длъжниците.

Въз основа на това разпореждане е издадена Заповед №3392/25.10.2012г. по ч.гр.д.№5125/2012г. за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 от ГПК за солидарно заплащане от страна на длъжниците Е.Е.Б. – кредитополучател, Д.П.Х.  - поръчител и В.И.С. – поръчител на кредитора „Банка ДСК“ ЕАД  на посочените в заявлението суми и направените по делото разноски. Въз основа на заповедта е издаден и изпълнителен лист.

На 11.03.2016г. на длъжника - поръчител В.И.С. лично е връчена покана за доброволно изпълнение по изп.д. №20158360400293 по описа на ЧСИ Н.Г. с район на действие СлОС, ведно с препис от заповедта за незабавно изпълнение и изпълнителния лист.

На 11.03.2016г. е подадена частната жалба против разпореждането от 25.10.2012г. за издаване на заповедта за незабавно изпълнение, ведно с възражение против нея по чл.414 от ГПК.

Към частната жалба е представена покана – уведомление, изх.№4820/14.10.2011г., отправена от кредитора „Банка ДСК“ ЕАД до кредитополучателя Е.Е.Б. и поръчителите Д.П.Х. и В.И.С., с която последните са уведомени, че поради забава в погасяване на задълженията по договора за кредит, същият става предсрочно изискуем, като е посочен размера и са поканени длъжниците да го заплатят.

Въз основа на така приетото от фактическа страна съдът направи следните правни изводи:

 

Съдът намира жалбата за процесуално допустима, като подадена от лице, имащо правен интерес от обжалването и в законоустановения срок.

Разгледана по същество, жалбата е основателна.

При издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист съдът е длъжен да провери дали документът е редовен от външна страна и дали удостоверява подлежащо на изпълнение вземане срещу длъжника, като извън него могат да се събират само доказателства относно изискуемостта на вземането /чл.418, ал.3 от ГПК/.

В случая възражението на длъжника – поръчител по договора за кредит, е изтичане на преклузивния шестмесечен срок по чл.147, ал.1 от ЗЗД преди подаване на заявлението по чл.417 от ГПК, за който съдът следи служебно.

езспорно от извлечението от счетоводните книги на банката, представено от самата нея, ведно със заявлението по чл.417 от ГПК и послужило като основание за издаване на Заповедта за незабавно изпълнение, кредита е станал предсрочно изискуем, поради забава в плащанията на главница и лихви над 90дни, съгласно договора, считано от 09.09.2011г., за което длъжниците са уведомени с писмо от 14.10.2011г., като заявлението по чл.417 от ГПК против тях е подадено в съда едва на 23.10.2012г. Срокът по чл. 147, ал.1 ЗЗД е краен и преклузивен и с изтичането му се погасява не възможността за принудително изпълнение, а се прекратява самото поръчителство. Освен това преклузивните срокове се прилагат служебно от съда за разлика от давностните и в този смисъл изтичането на срока по чл. 147, ал.1 ЗЗД към датата на подаване на заявлението е абсолютно основание за отхвърляне на същото /в този смисъл е и даденото разрешение в т.4б от ТР № 4/2014 г. по т.д. № 4/2013 г. на ОСГТК на ВКС/.

Кредиторът е предявил претенцията си в заповедното производство за просрочения предсрочно изискуем дълг, след изтичане на повече от шест месеца от крайния срок, поради което и заявяването и на акцесорната отговорност на поръчителя, в случая В.И.С., въз основа на същите твърдения съответства на претенция, каквато законът изрично изключва с разпоредбата на чл. 147, ал.1 ЗЗД. Заявлението спрямо ПОРЪЧИТЕЛЯ не следва да се уважава, съответно и не може да се допусне незабавно изпълнение за вземане, чието заявяване противоречи на закона (чл. 411, ал.2, т.2 , предл. първо от ГПК).

С оглед изложеното въззивният съд приема, че не са налице предпоставките за уважаване на искането на заявителя в частта му за издаване незабавно и на изпълнителен лист спрямо поръчителя В.И.С.. Допуснатото незабавно изпълнение подлежи на отмяна, съответно и липсва основание за удостоверяване на право на принудително изпълнение в изпълнителен лист. Частната жалба е основателна и следва да се уважи.

 

Ръководен от изложените съображения и на основание чл.278 от ГПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

ОТМЕНЯ Разпореждане от 25.10.2012г., постановено по  ч.гр.д.№5125/2012г. по описа на Сливенски районен съд, относно издаване на Заповед №3392/25.10.2012г. по ч.гр.д.№5125/2012г. за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 от ГПК в полза на заявителя  „Банка ДСК“ ЕАД, гр.София за вземания по Договор за кредит от 08.03.2007г. и Допълнително споразумение №1/13.12.2007г. В ЧАСТТА относно поръчителя В.И.С. ЕГН ********** *** като НЕПРАВИЛНО и НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

        

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ заявление вх. №23534/23.10.2012г. по вх. Регистър на СлРС, подадено от „БАНКА ДСК" ЕАД, ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление гр. С., район „О.“, ул. „М.“ №*, в частта, с която е поискано издаване на заповед за незабавно изпълнение по чл.417 от ГПК и изпълнителен лист спрямо длъжника– поръчител В.И.С. ЕГН ********** *** за вземания по Договор за кредит от 08.03.2007г. и Допълнително споразумение №1/13.12.2007г.

 

ОБЕЗСИЛВА изпълнителен лист от 25.10.2012г., издаден по ч.гр.д. №5125/2012г. на Сливенски районен съд, в полза на „БАНКА ДСК" ЕАД, ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление гр. С., район „О.“, ул. „М.“ №*, в частта спрямо длъжника В.И.С. ЕГН ********** *** поръчител за сумите: главница в размер на 12506,51лв. по Договор за кредит от 08.03.2007г. и Допълнително споразумение №1 от 13.12.2007г.; договорна лихва в размер на 2584,71 лева за периода от 09.09.2011г. до 22.10.2012г.; наказателна лихва в размер на 1406,28 лева за периода от 09.09.2011г. до 22.10.2012г.; законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението  - 23.10.2012г. до окончателното й изплащане; заемни такси в размер на 50лв. и направените по заповедното производство разноски общ размер на 911,90лв.

          

         Препис от определението да се изпрати по  изп.д. №20158360400293 по описа на ЧСИ Н.Г. с район на действие СлОС.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                         ЧЛЕНОВЕ: