О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

Гр. Сливен, 11.05.2016г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито заседание на единадесети май през две хиляди и шестнадесета година, в състав: 

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

 

                                                      ЧЛЕНОВЕ :   СВЕТОСЛАВА  КОСТОВА

 

                                                                           ВАНЯ АНГЕЛОВА

 

в присъствието на секретаря ………………

като разгледа докладваното от съдия Светослава Костова гр.д. № 165 по описа за 2016г., за да се произнесе съобрази следното:

 

         Производството е по реда на чл. 435 – 438 от Глава ХХХІХ ГПК.

 

         Депозирана е жалба от „Кредит Инкасо Инвестмънтс БГ“ ЕАД против Постановление от 17.03.2016г., в частта с която е отказано конституирането му като Взискател по изп. дело № 20118360400931 по описа на ЧСИ Н.Г., рег. № 836 с район на действия СлОС. В жалбата се излагат подробни аргументи относно качеството на Взискател на жалбоподателя и незаконосъобразността на постановения отказ за конституирането му като такъв по изп. дело № 20118360400931. От съда се иска да постанови съдебен акт, с който отмени като незаконосъобразен постановения отказ за конституиране на „Кредит Инкасо Инвестмънтс БГ“ ЕАД като Взискател по изп. дело № 20118360400931.

         Жалбата е връчена на другите страни в производството – първоначален взискател БНП Париба пърсънъл ЕАД, присъединен взискател НАП Сливен и длъжник – Р.Д.Я., като в законоустановения срок не е депозиран отговор по нея.

На основание чл.436, ал.3 от ГПК по делото са представени и обяснения от ЧСИ, в които е изразено становище за допустимост, но неоснователност на разглежданата жалба.

         След анализ на изложеното в жалбата и материалите по изп. дело № 20118360400931, съдът констатира следното от правно естество :

         Разглежданата жалба е депозирана в законосустановения срок. Внесена е дължимата д.т.

         Предмет на обжалване в настоящето производство е отказът на ЧСИ Н.Гангалова да конституира жалбопадателя „Кредит Инкасо Инвестмънтс БГ“ ЕАД като взискател по делото, обективиран в Постановление от 17.03.2016г. по изп. дело № 20118360400931, което е инкорпорирано в две части :

-                     Отказ за конституиране на „Кредит Инкасо Инвестмънтс БГ“ ЕАД в качеството му на взискател по изп. дело № 20118360400931;

-                      Прекратяване на изп. дело № 20118360400931 по описа на ЧСИ Н.Ггангалова.

Атакуваното Постановление е съобщено на всички страни в изп. производство : връчено на 22.03.2016г. на взискателя БНП Париба Пърсънъл ЕАД;  връчено на 22.03.2016г. на „Кредит Инкасо Инвестмънтс БГ“ ЕАД;  връчено на 25.03.2016г. на НАП Сливен и връчено на 13.04.2016г. на длъжника Р.Д.Я..

По изп. дело в законоустановения срок  не са депозирани жалби от другите участници в изп. производство. Разглежданата жалба касае единствено частта относно отказа за конституиране като Взискател на „Кредит Инкасо Инвестмънтс БГ“ ЕАД, но в същата Постановлението от 17.03.2016г. не е атакувано в неговата прекратителна част. Ето защо, атакуваното постановление в останалата му част относно прекратяването на изп. дело № 20118360400931 е влязло в сила.

Производството по изп. дело № 20118360400931 към настоящия момент е прекратено, респ. произлезли са правните последици от прекратяването. Съдът като съобрази това нововъзникнало обстоятелство, намира че липсва правен интерес на жалбоподателя за конституиране в прекратеното изп. производство по д. № 20118360400931.

         Макар за жалбоподателя да е налице възможността да иска изпълнение против  длъжника въз основа на издадения в полза на взискателя изпълнителен лист, послужил за образуване на делото, в рамките на посоченото изпълнително дело това вече не е налице, доколкото безспорно е установено, че изп. дело № 20118360400931 е прекратено -  същото няма как да бъде възобновено с цел конституирането на суброгиралото се в правата на взискателя трето лице. При липсата на висящност на конкретното изпълнително дело недопустими са и исканията за процесуални действия по същото, в т.ч..за промяна на качеството на жалбоподателя по това дело.

От друга страна следва да се отбележи, че жалбоподателят се явява трето лице на изпълнителния  процес, което, обаче, може да обжалва само посочените в чл.435, ал.4 и 5 ГПК действия на съдебния изпълнител, а отказа на същия да конституира жалбоподателят като Взискател не попада сред тях. В разпоредбата на чл.456 ГПК, която урежда присъединяването на кредитори в изпълнителното производство също не е предвидена възможност за обжалване отказа на съдебния изпълнител.

         Предвид гореизложеното, настоящия съдебен състав на Сливенски окръжен съд, следва да остави без разглеждане депозираната жалба, тъй като същата се явява недопустима и прекрати производството по делото пред СлОС.

Законодателят в чл. 429, ал.1, пр.2 ГПК е предвидил законова хипотеза на приемство в изпълнителния лист, поради което жалбоподателят има възможността да реализира правата си като инициира друго изпълнително производство, при спазване на правилата за погасителната давност на дълга.

         Мотивиран от горното, настоящия съдебен състав при Сливенски окръжен съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

                ОСТАВЯ  БЕЗ  РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от „Кредит Инкасо Инвестмънтс БГ“ ЕАД против Постановление от 17.03.2016г., в частта с която е отказано конституирането му като взискател по изп. дело № 20118360400931 по описа на ЧСИ Н.Г., рег. № 836 с район на действия СлОС, като недопустима. 

                ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 165/2015гпо описа на ОС-Сливен.

                Определението подлежи на обжалване пред АС - Бургас в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ :